Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Указатель музыкальной и ли­тературной деятельности Н. В. Лисенка. {1868-190Н г отъ составителя
страница2/4
Дата02.07.2017
Размер0.99 Mb.
ТипУказатель
1   2   3   4

ІІисни М. Лисенка. Слова Т. ІІІстенка, Оно., у Бесселя.

*

(Дозволено цензурою, Спб. 2 мая 1875 г.). Три ніесы: 1) Полюбы- лася я (для мецо-сопрано або альта), 2) Утоптала стежечку, 3) За­купала зозуленька. Ц. за 1 и 2 по 20 к., за 3—30 к. -

 1. Ор. 2. Сюита ііі ^ зъ украинськыхъ писень. Дли форте- 11 іано уложывъ М. Лисенко. К. Ц- 1 р. 80 к. Всѣхъ 6 номеровъ: 1) Ргеіисіа (Хлопче молодче), 2) Соигапіа (Помалу-малу, братику, грай;,

 1. Тоссаіа (Пишла маты на село), 4) йагаЬапйа (Оонце нызенько)

 1. ОаѵоШѵ (Ой, чыя ты, дивчыно), 6) 8с1іег/о (Та казала мени Со- лоха, прыйды). Цѣна каждой въ отдѣльности отъ 30 до 60 кои.

 1. Ор. 8. ВЬарзосІіе зиг сіез іііётез гіе Гіікгаіпе: Огаікі тогсеаи <1е сопсегі роиг 1е Ріапо раг Жсоіаз Ьтепсо. (Дозвол. цензурою, К., 14 мая 1875 г.). 21 ст. 4°. Д. 1 р. 50 к Посвящается а Маііаніе 8орЬіе Коіі88о\ѵ. Лейицигъ. Типогр. Гройхена и Риля. Кіевъ. у Б. Корейво.

 2. Ор. 15. ВагсагоІІе. СоифозШопеа роиг 1е Ріало Шсоіа* ІЛязепко. (Дозволено цензурЪю 14 мая 1875 г.). Лейнцигь. Типогра­фия 1’ройхена и Риля. КіеіТ, сііег/ В. Коічуѵѵо. Д. 75 к.

 3. Ор. 18. Думка-шумка. 2 те ВНаргосІіе сіе ГІІкгаіпе роиг 1е ріано сошровёе раг Ж ІЛззепко. (Дозволено цензурою. Іѵіевъ. 14 мая

 1. г.). 11, ст. 4°. Ргіх 00 сор.

-1877 і.

 1. Ор. 6. Ѵаізе ЬгіІІапІе. Роиг Іе.Ріапо. Ж ТЛяяепЫ. .ІІ. Д.

 1. р. 20 К. ;

 1. Ор. 7. Роіопаізе сіе Сопсеіі еп д Роиг 1е Ріапо, N. ІАхзепЫ. К, Д. I р. 50 к.

 2. Ор. 10. Оеих сИап(8 $ап$ рагоіез. Роиг Іе Ріапо. N. ІАявепЫ. К, 75 к.

 3. Ор. 12. І_е Вёѵе. „На солодкимъ меду“. Мрія. ІѴ. І/інтгЫ. К. Ц. 90 к. (для фортепіано).

 4. Ор. 1'7. Ѵаізе тёіапсоіідие. Роиг 1е Ріапо. N. Ыязепко. К. Д. 75 к.

 5. Ор. 22. Ходыть гарбузъ по городу. Роиг 1е Ріапо Л’. ІЛазепко. К. Д. 75 к.

1Ы7Ы і.

 1. Чорноморци. Оперетта по Кухаренку въ И діяхъ М. Сіна- рыцькоіо. К'. 71 ст., 8°. Д. 25 к. Іѵь ней музыка ЛІ. Лисенка дли скрипки н фортеніано. Іѵ. Д. 75 к.

МЛ/ і.

 1. Автобіографія М Лисенча. Оьвіт (Львовская газ. подъ род. И. Франка) 1881 г. № 5.

1ЫН2

 1. Гамлетъ, прындь Данськый. Трагедія I. Шекспира. Дер. М. Стпарыцькый. Зъ нрылогою музыки М. Лисенка. К.. 202 ст. 12°. Д. 1 . Въ конціі приложены ноты: ('пть Офелін, музыка М. .1 и- севка, Л» 1—9 стр. 1—12.

ШУ-Ѵ л

27- Чорноморци. Оперетта у 3 діяхъ. За-д.ш скрипки зъ лро- водомъ фортепьяно або-жъ за-дин опнвъ зъ фортепьяно. Текстъ по Ку­харенку скдавъ М. Старыцькып. Музыка М. Лисенка. К. 60 ст. 8°. Цѣна для скрипки съ акомпанименгомъ фортепіано 1 р., съ ирибав- леніемъ текста для пѣнія въ отдѣльной папкѣ 1 р. 20 кои. Ноты 30 стр. 1°. Всѣхъ .Хі 32. Кіевъ, у Б. Корейво. Тинографія К. Миленскаго. (Дозв. цензурою, К. 1883 г. 21 января). Рецеязіп на ату оперетку, иавнымъ образолъ по поводу постановки ея на сценѣ, см.

_1) Одесскім Вѣстника, 1884, № 2.

'2)' Сусндь, ОДесскій Вѣстникъ, 1884, Л* 10 (о музыкѣ).-

Другой рецеи.ігнт;,, ОдоескШ Вѣстннкъ, 1884, Л; 17.Бекарй. Одесскій Вѣстникъ, 1884, № 21. Письмо въ рсдакцію.

 1. Дѣло. (Львовская газ.) 1885, Л« 125. Театръ.

 2. Новости. (ТІеторб. газ.) 1886, .N5 321.

 3. Коцовскііі В. Зоря (Галиц.) 1888, & 20. Театръ.

 1. Риздвяна ничъ. Опера въ 4 діяхъ и 5 картынахъ. Либрето но Гоголю шгожывъ М. Старыцъкый. Музыка М. Лысенко. К. Кош- тома. Л. Ильнидкого. 128 ст. 12°. Ц. 50 к. Въ этомъ изданіи помѣ- іденъ то.іысо текстъ оперы, съ изложеніемъ содержанія каждой едены ио-русски. Объ !>томъ изданіи см.:

 1. Зари (Кіев. газ.) 1888 Л® 17. Искусство и литература.

 2. .Шее. Старина 1888 іси. 6. Малорус, изданія.

1884 ,.

*

 1. Риздвяна ничъ. Комико-лирична онера М. Лисенка. Текстъ по Гоголю М. Старыцькою. К. 350 ст. 8°. Ц. 10 р. С Поставлен» впервые къ г. Харьтсовѣ въ 1883 г. Теперь д. 8 р.).

 1. В—цкій. Музыкальный міръ 1883 № 8.

 2. Заря. (Кіоп. Гая.) 1883 .V1 68. „Два мнѣнія о малорусской онсрѣ Риздвяна ничъ".

 3. Зоря. (Галиц. гая.) 1883 Л? 4. Нова малоруеъка онера.

 4. Општштпческііі листок*. (Харьков, газ.) 1883 № 1.

 5. Южный край. 1883 728 отъ 2 февраля.

<>. Лопгпп) (Іе 8і. РеІегЪигд. 1884 № 239.

 1. Зари. (Кіев.) 1884 Л» 275. Отзыв'ь П. (’окальскнго объ оперѣ..Риз- двнна НИЧЪ";

 2. Ма(птъе)(г„ *4. Къ исторіи южно-русской музыки. • (Опера .Риздвяна ничъ"—М. Лисенка) Одесса. 1.884 г. 32 стр. 16°. Оттискъ изъ газ. Одесекш Нѣстиикъ 1884 № 236.

 3. Сокалм-кііі П. Одесскій Листокъ 1884 № 257 и 258.

Ю. Матюкг, В. Зоря (Галиц.) 1885 № 7—13. Музык. оцѣнка."

 1. Мпскопскія Вѣдомостн 1887 .М» 334. (По поводу постановки въ МоСІЛіК).

 2. Кісвгкое Слово 1887 № 258. „Риздвяна ничъ" на московской сцепт,.

 3. Діьло (Галин.) 1889 ЛИ 289. „Роздкнна ночъ" па сценѣ въ Га- лпчинѣ.

 1. Маіегіаіу еіподгаіісгпе г окоііс РІізкоѵѵа ѵѵ роѵѵіесіе Ыроѵѵіес- кіеш /еЬгапе рг/е/ Рапп§ 7,. I). Оргасо\ѵа1 С. Ш}тап. ѴѴ Кгакоте. ОкоЬпе оіІЬісіе /е /Ьіоги МѴіміотоксі сіо Апіогороіо^іі кпд о «чу. Т. VIII. 134 сі. 8°. Въ этомъ изданіи 137 малорусскихъ нѣсеиъ. изъ которых-!. 20 положены на ноты дли нѣнія М. Лисенко.

 2. Тетрадь безъ заглавія. На обложкѣ виньетка съ изобра- женіемъ бандуриста и группы крестьянъ. Внизу подпись: Дозволено цензурою. Кіевъ. 12 декабря 1883 г. 14 стр. 8°. Ц. 30 к. Всѣхъ номеровъ 7: 1) Ой на гори «насылечкм. Раскладка Н. Лисенка (на­родня писня); 2) На бережку у ставка. Народна. Розложывъ для хора

Н. Лисенко: 3) Дивка въ синяхъ стояла. Народня писня. Розложивъ для хора Н. Лисенко; 4) Ой надину черевики. Изъ оперетты «Чорно-, морци». Муз. Лисенка; 5) Ой тамъ на рынку. Народня. Н. Лисенко:

 1. Сонце нызены;о, вечиръ блызенько. Народня. Для хора положи»'!»

 1. Лисенко: 7) Ой любывъ та кохавъ. (Изданіе литографированное).

ІНН-г.

 1. Утоплена (Майська ничъ). Онерета но Гоголю въ 3-хъ діяхъ М. Старыцькою. Музыка Н. Лисенка. Одесса. 86 стр. 8°. Д. 25 к. Изъ сборника «Ныва», вышедшаго въ томъ же году въ Одессѣ. Нздаіп. только тексть.

 1. (Кіев.) 1884 № 248. По поводу постановки оперетты въ г. Харьков!..

 2. Одет.. Нѣсшн-нкь 1889 :Ш.

Крьшаіііі Вѣстннкъ 1890 Лк 15 и 85. Предетавлонія малороссов-!».

4. Южан ин г.; 1890 г. Л» 32.

33 Чорноморци. Онерета но Нухаренку въ 3 діяхъ М. Ѵта- рыцыто. Муз. М. Лисенка. 2 выдання коштомъ В: Корейво. К. Д. 25 к. Только текстъ, къ которому музыка Лисенка издана въ Кіевѣ въ .1883 г.

 1. Молытва. Гнмнъ на жиночи голосы зь акомііаниментомъ фортепьяно, ('лова О. Коннською. Музыка /7. Лисенко. Львовъ. Му­зыкальная библіотока. В. Ш-й. Ц. 15 кр.

 2. Вѣнець. Збирнычокъ найлнишыхъ квартетовъ нокьськихъ и руськйхъ. Коштомъ товарыства «Лютня». Львивъ. 42 ст. іЦ. 45 кр. Вь этомъ сборникѣ между ііропимъ иомѣщена музыка М. Лисенка къ стихотворенію М. Старицкаю: «На нрю!».

1ЫН6 і.

 1. Збирныкъ народаихъ украинськыхъ писень. Зибравъ н для хору уложывъ М. Лисенко. Нершый десятокъ. (Дозв. цензурою К. 16 сентября 1885 г.) К. 14 ст. 8°. Ц. 50 к.: 1) Про Вайду; 2) Ой на гори та женци жнуть: 3) Охъ и горе, нещаслыва доле: 4)/Га

щука рыба въ мори; 5) Ой не стелыся хрещатый барвинку; 6) Гу­лять чумавъ на рыночку; 7) Ой тамъ за Дунаемъ: 8) Ой изъ за горы буйный витеръ віе; 9) На що було старому женытыея: ІО) Та туманъ яромъ котыться).

37. Музыка до Кобзаря Т. Шевчѳнка—Л/. Лисенко, ("нивы* про жиночи та чоловичи голосы, ио-одыноки, якъ такъ и гуртови (ду­эты. тріо, квартеты,-хоры). Серія 1-я. К. Изд. Б. Корейво. Ловтореніе изданія 1871 г. съ присоединеніемъ З-хь иіесъ, изданныхъ въ 1876 г. (см. № 3 и 13-й), а всего 13 иіесъ. Ц. въ одной тетради 1 р. 80 к. и отдѣльно каждая піеса 30—60 к.

 • іаря. (Кіев.) 1Н8й 9.

38- Музыка до Кобзаря Т. ІІІевченка — Л/. Лисенка. (Іиивы про жоночи и чоловичи голосы, якъ доодыноки, так’1. и гуртови (дуэты, тріо, квартеты, хоры), Сорія II. К. У Б. Корейво. (Дозв. цензурою. К. 9 марта 1885). Въ эту серію также входятъ 13 иіесъ: 11) И бо­гата я и вродлыва я: 15) Мынають дни (для баритона): 16) Огни го- рать, музыка грае (теноръ); 17) Тежъ (барит.): 18) Ой Днипре, мій Днипрс! Оиивъ Яремы зъ «Гайдамакивъ» ібасъ); 19) Гетьманы, геть- маны! ('вито въ Чыгырыни. Зъ «Гайдамакивъ» (барит.): 20) Не же- ныся на багатій (барит.): 21) Зацвила въ долы я и (дуэтъ сопрано и тенора.); 22) Не тополю высокую (сопр.); 23) За сонцемъ хмаронька плыве. (Квартетъ сопрано, альта и баса); 24) Ой на гори роменъ цвите (ген.); 25) Якъ бы мени черевыкы (сопр.); 26) Бмоть порош, мисяць сходыть. Кантата, про одиноки голосы чоловичи, дуэты,. тріо и мишаный гуртъ -п, нроводомъ оркестра; фортеньяновый укладъ (КІаѵіегаик/и») автора. Ц. 11 26 въ однимъ зшытку 2 р. 50 к., а иаризно видь 20—50 к., а кантата I р. 20 к.

 1. До Хортыцн. (.'лова Я. ІЦоголева (Стуганыть Днииро по скеляхъ). Музыка М. Лисенка. До дня 25-хъ роковмнч. смерти Та­раса ПІевченка. Коштомъ Б. Корейво. К. Ц. 60 к.

1НХ7 і.

Збирныкъ народнихъ украинськихъ писень Зибравъ и у ноты завивъ Л/. Лисенко. Выпускъ 1Ѵ-й. К. 80 стр. 41'. Д. 3 р. Дозв. цензурою. К. 7 августа, 18 ноября и 17 декабря 1886 г.). Всѣхъ иѣсенъ съ нотами для иѣнія и фортепьяно 40: 1) Нро Нѳчая: 2) Про Харка: 3) Про татареькый полонъ; 1) Про Мыхайда: 5) ПроДовбуіна; 6) Про Голоту; 7) Ой въ городи-на ростоци; 8) Та на биду козакъ уродывся; У) 01 иылы -козаченькы: 10) Ой на гори огонь го- рыть; 11) Ген ішюрынгь по дорози; 12) Ой у Кыиви та на городыщи; 13) Гей у степу крыныченька; 14) Та занывъ чумакъ; 15) Иде чу­макъ у дорогу; 16) Охъ и я съ горя; 17) Вулыця гуде; 18) 1'окуті. воды; 19) Ой изъ за горы зъ за крутой; 20) Побратався сокилъ зъ сызокрылымъ орломъ; 21) Ой изъ за горы та буйный витеръ віе; 22) Та колыбъ маты знала; 23) Ой добрая годынонька: 24) Ой чы воленька чы неволя; 25) Роменъ зи.тля та, Й у кучеры вьется; 26) Ой тамъ за горою; 27) Та нема гиріігь никому, якъ тій сыротыни; 28) Що сьогодня я тута: 29) Иду зкъ бо я, коня нопасаю; 30) Ой ты мисяцю- зоре; 31; Щаслывому но грыбы ходыты; 32) Ой мала я два садочкы; 33) Гиля, сири гуси; 34) Цлыве качуръ; 35) Жали мои; 36) Вескыдо. зеленый; 37) Маріе, Маріе. чого ходышъ-нудышъ; 38) Задумавъ ди- дочоісь; 39) Чомъ не црыйшовъ: 10) Ой мій мылый умерь.

 1. Збирныкъ народнихъ украинськихъ писень. Зибравъ и для хору уложывъ М. Лисенко. Другый десятою.. (Дозв. цензурою. К. 18 ноября 1886 г.) 18 ст. 8°. И,. 50 к. (I. ОЙ С'ичъ маты: 2. Ой Морозе, Морозенку; 3. Ой пущу я коныченькл; 4. Ой у ноли два яворы; 5. Ой гаю мій, гаю; 6. Гей ио сынёму морю; 7. Ой иье ко­закъ; 8. Ой люоывъ та кохавь; У. Ой та сііывся козакъ; 1(1. .Ой по­слала мене маты).

 2. фшмІІіЬеі зъ народнихъ писень. Хорь М. Лисенка. Львоиь. Музыкальная биб.ііотека, выпускъ VIII. Ц. 30 кр

1ЫНН

43 Дума о Вогдаыѣ Хмельыицкомъ и Барабащѣ. Зашкаль изъ Кобзаря II. Вратыци /7. Лисенко, Сь нотами. Іііевгкая Старин;*, кн. 7, нрнложеніе 17.

 1. Иванъ Гусъ. Гуртовый сіінвъ зъ сунроводомъ форгеньят» до словъ 7’. Шенченка. Спысавъ до дни 20 роковинъ смерти Т. Шев- ченка М. Лисенко. Львовъ. 7 ст. 4°. Ц. 50 кр. Выдавъ К. Ііань- кивській.

1НН<) і.

 1. Збирныкъ народнихъ украинськихъ писень Зибравъ и длц- хору., уложывъ М. Лисенко.; Третій десятою.. (Дозв. цензурою, К. 16 января 1889 г.). К. 22 ст. 8м. Ц. 50 к. 11) Гей гукъ, мащ..

гукъ; 2) Розлылыся круто бережш; 3) Та забилиды снигы; 4) Що'по горахъ снигы лежать; 5) Охъ и закупала сыва зозуленька; 6) Тумань яромъ; 7) Ой на гори васылечкы сходить; 8) 'Га нема’гиригъ никому; У) Ой знаты хто кого любе; 10) Часъ до дому, часъ).

 1. Мылованка и Вѳчеръ. Дви нисни тенорови зъ сунроводомъ фортепьяно ('лова М. Старицкаш. Музыка М. Листка. Львовъ. Вибліотека музыкальна в. XIII, 6 ст. 8°. Ц. 20 кр.

 2. Матушка царица, солнце наше красно. Юбилейный хорь къ празднованію 50-лѣтіи Кіевскаго Института благородныхъ дѣвицъ. Слова Е. Полянской. Музыка Н. Лисенко. К. 15 ст. 4°. У Б. Ко­рейво. Ц 1 р 20 к. (Дозв. цензурою. К. 29 марта 1889 г.).

 3. Торжественный маршъ ко дню нразднованін 50-лѣтняго юбилея Кіев^каго Института благородных-!, дѣвицъ. Для фортепіано іп. 8 рукъ // Лисенко. К. Ц. 1 р. 50 к.

ШЮ і.

 1. Збирныкъ украинськихъ писень. Зибравъ и у ноты за- внвъ М. Лисенко. Першый выпускъ. Власнисть выдавцн на вси роки. К. 95 ст. 4°. Ц. 27: карбованца, ('кладь у Л. Идзиковскаго въ Кіевѣ. іЗ йзданіе. содержал іс см. за 1868 г. Л« 1).

 2. Наталка-Полтавка. ІІсрша украннська онерета у 3-хъ діяхъ И. Котляревською. Музыку виорядісувавъ М. Лисенко. (Дозв. цензурою. К. 21 іюля 1889 г.) К. У Б. Корейво. Iст. 4°. Д 1 р. 50 кон. 1500 зкз. Литографія Репера въ Лсйнцигѣ. (Текстъ оперетты, увер­тюра и 22 Л» дли лѣнія съ акомианиментомъ фортепіано).

1. Дик;,. Одосскій Вѣстиикъ 1890 № 158.

 • 2. Комарі, М. Зоря (Галиц.) 1890 Л» 17 н 2;!.

 1. Коза-дереза. Дытяча комична онерета въ 1 діи. 1‘цс. Граб. Лин<). Музыку віюридкѵвавъ М. Лисенко. Дзвинокъ (Галиц. журналъ) .\н 23: (Текстъ съ музыкой).

 2. Риздвяна ничъ. Комико-лирична опера вт> IV діяхъ, V кар- п.інахъ. Либрето зложьшъ М. (’тарыцьшп. Музыка М. Лисенка. Ыа- кладомъ товарыства «Руска бссида» у Львови. (Я ст. 16°. Д. 30 кр. іТекстъ безъ музыки).

53 Образкы зъ колышнього. Картинки изъ нрошлаго. Ііеѵегіс, 1 >:!!'' 'Шсоіак Ычзснісо. Ор. 13. Посвящается Л. М. Д. Для фортеиіано въ 2 руки. СПБ. Музыкальный нриложенія журнала «Баянъ» 1890 г. Лнрѣ.іь.

ШЮ-ІШІ I./.

54. Музыка до Кобзаря Т. Шевчѳнка.1/. Лисенка. Снивы про жиночи та чоловичи голосы, якъ ноодыноки, такъ и гуртови. (дуэты, тріо, квартеты, хоры). Серія III. (Дозв.'цензурою. Е. 16 январи 1889—19 іюня 1893 г.) Кіевъ. У Б. Корейво. Москва. Печатня В. Гроссе. (Въ эту серію вошли также 13 піесъ: Л"» 27. Реве та стогне Дниітръ шырокый (басъ); Л» 28. И шырокую долыну: 30. У недиліо вранци рано; 31. Мы заспивалы, розійшлысь (дуэтъ—басъ и сопр.):

 1. Ой умеръ старый батько (К.-альто); 32-6; Тежъ (сопр.); 33. Та не дай, Господы, никому (баритонъ або басъ): 31) Матерынъ жаль; Ой сяду я пидъ хатою (М -сопр.); 35) У тіеи Катерыны хата на по­моста (басъ); - 36) По диброви витеръ віе (сопр. або теноръ); 37іТече вода зъ пидъ явора. Дуэтъ (два сопр.); 39-а) Бувае иноди старый (бар.); 39-6) Тежъ (/ген.). Ц. каждой піесы огь 20—60 к.

1891 і.

55 Збирныкъ народнихъ украинськихъ писень. Зибравъ *и для хору уложывъ М. Лисенко. Четвертый досятокъ. (Дозв. ценз. К. 16 октября 1890 г.) 25 ст. 8°. Ц.- 50 к. [I) Наступила та чорна хмара; 2) Ой чы се жъ той бурлацюга; 3) Ой бре море; 4) Ой но го­рахъ снигы биліють; 5) Ой пидъ горою, пидъ перевозомъ: 6) Ой гыля гусоныш на ставъ: 7) Не топыла, не варыла; 8) Коло млына, коло броду; 9 і Спать мени не хочется; 10) Охъ, та не любы двохъ).

 1. А. Головатый. Занорожськый депутатъ и кобзарь. Напысавъ М. Уманецъ. Львовъ. 28 ст. 8°. Оттнскъ изъ журнала «Правда» за тотъ же годъ. Въ концѣ приложена: «Л и сыт А. Го.шнітою» (Ой Боже наш'ь мылоетывый'. Заниса-въ зъ голоса видъ профессора харьк. университета Л. ІІотебнн М. Лисенко.

1.8№ /.

Збирныкъ украинськихъ писень. Зибравъ п у ноты за- вивъ М. Лисенко. Выпускъ Ѵ-й (Дозв. ценз. К. 25 февраля 1892 г.) К. 84 ст. 4°. У Б. Корейво. Д. 3 карбованцн. (Всѣхъ мѣсенъ съ но­тами для пѣнія н фортеиіано 40: 1) Про ІІеребыйноса; 2) Про Су­пруна; 3) У городи у Тамани: 4) Ой пидъ лисомъ та пидъ Лебеды- номъ; 5) У суботу рано; 6) Ой у недиленьку рано; 7) Ой зивьяла червона калына; 8) Ой у Гали свекруха лыхая; 9) Ой изъ за горы доіцыіі ь; 10) Голнвонька моя бидная; 11) Ой-давно я въ батька була;

 1. Каталог: library
  library -> Программа дисциплины история литературы стран изучаемых языков (ВеликобританиЯ и сша) Направление 620100 (031202. 65) «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
  library -> Карелы российско-финского пограничья в XIX-XX вв
  library -> Издается с 2005 года выпуск 17 Санкт-Петербург 2011 ббк 71. 0 П 18 Главный редактор
  library -> Программа курса история отечественной литературы
  library -> Программа курса История русской литературной критики
  library -> Программа курса история отечественной литературы
  library -> Рідкісні книги (1763-1926) з фонду бібліотеки Сумського обласного
  library -> Книга известного французского писателя, философа и искусствоведа Жоржа Батая (1897-1962) включает два произведения «Теория религии»
1   2   3   4