Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Сведение о научной деятельности художественно-графического факультета
страница1/3
Дата17.01.2017
Размер0.64 Mb.
  1   2   3
СВЕДЕНИЕ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

 1. База данных публикации ППС ХГФ (научные статьи ППС за последнее 3 года)

2008 календарный год: 80 публикации

 1. Альмухамбетов Б.А. Гуманистическая парадигма современого образования. «Творческая педагогика» 2008, № 3, С. 84. (соавтор. Б.К. Кудышева)

 2. Альмухамбетов Б.А.Международная научно-практическая конференция Алтынсаринские чтение «развитие национальной системы образования в условиях глобализации» 21 октября 2008 г. г. Алматы.

 3. Альмухамбетов Б.А. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білімі негізінде оқу-тәрбие жұмысын ізгілендіру» атты республикалық ғылыми-әдістемелік семинар. 29-30 қазан. 2008 ж. Қызылорда. Тақырып: «Қазақстан қоғамын рухани-адамгершілік құндылықтар негізінде нығайту».

 4. Альмухамбетов Б.А. Научно-практическая конференция «Инновационная деятельность школы как фактор повышения качества образования: опыт и перспективы». Фонд образования Нурсултана Назарбаева Международные школы «Мирас» г. Алматы, Астана. 15 ноября, 2008 г.

 5. Альмухамбетов Б.А. «Өзін-өзі тану» пәнінің Мемлекеттік жалпығв міндетті стандартын бастауыш мектеп тәжірибесіне енгізу мәселелері. Тақырып: «Рәміздердің философиялық мағынасы». 25.02-7.03. 2008 ж. Алматы.

 6. Асембай Е.Қазақ хатнерлік Мөдениетін тарихи мөселері Монография Алматы 2008 6,25 п.л.;

 7. Власюк В.Ф. «Теория и практика факультатива по станковой живописи», «Декоративная живопись» /учебно-методическое пособие 2008 г. - 6 п.л., Алматы: КазНПУ им. Абая; Коротин С.Н. «Выполнение дипломной работы». учебно-методическое пособие 2008, 2 п. л;

 8. Нурке М.С.Технология художественного качества. Альбом . Алматы 2008, 2,5 п.л.;

 9. Карамендин Т.С- курс лекций по дисциплине «История дизайна». 2 п.л.;

 10. Щерблюк Л.Б Курс лекций по дисциплине «Книжная графика». 4 п.л.;

 11. Байрамгулова - «Разработка товарного знака, логотипа» А.А. русский и казахский язык; учебно-методическое пособие- 5 п.л.;

 12. Жеделов К.О. «Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» 2008г. 7 п.л.;

 13. Акбаева Ш.А. «Методика преподования изобразительного искусства в вузе». Учебно-методическое пособие. 7 печ. лист – 112 стр. 2008 г.;

 14. Султанова М.Э., Оразкулова К.С. «Интерактивные методы обучение в сагистратуре». Искусствоведение. 1-2 курсы. Учебно-методическое пособие. 5 п.л 2008 г.;

 15. Оразкулова К.С. «Бейнелеу өнерінен лекциялар курсы». 5 печ. л -80 стр.-2008 г.;

 16. Садыбеков А.К., Атчибаева Ж.Ж. Сызба геометрия бойынша семестрлік жұмыс жасау әдістемесі. Учебно-методическое пособие. 3 п.л.;

 17. Андреева Л.Н. Резьба резьбовые соединение. Учебно-методическое пособие. 3 п.л.;

 18. Оспанов Б.Е., Жаманкараев С.К. Рекомендации для поступающих на художественно-графический факультет, КазНПУ им. Абая, 2008 г. 3 п.л.

 19. Акбаева Ш.А. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәнінде студенттердің өз беттерімен жеке дара жұмыстарын ұйымдастыру./ Әдістемелік нұсқау/ Алматы: «Әрекет- Принт» баспасы. 2008 ж. 3,4 б.т.

 20. Акбаева Ш.А. Жоғары оқу орнында «бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәнін студенттерге оқытуда ұлттық тәрбиенің маңызы. Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясы (2008 ж. 5-6 желтоқсан) «Салыстырмалы педагогика және Қазақстанның білім беру жүйесін модернизациялау» Республикалық ғылыми-практикалық конференция. 157 бет. Секция: «Вопросы управления образованием и технологии обучения».

 21. Акбаева Ш.А. «Көркем сурет факультетінің «бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәнінде студенттерге көркем теориялық білім бере отырып, кәсіби тұрғыда даярлау». ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Халқына жолдауында (2008 ж. 6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 12 наурыз 2008 ж. Алматы. 54 бет. 0,5 б.т

 22. Акбаева Ш.А. Болашақ бейнелеу өнері пән мұғалімдерін даярлауда халық педагогикасының мұраларын оқытып тәрбиелеудің көкейкесті мәселелері. Ізденіс-Поиск. № 4 (2) / 2008. Б. 211-214.

 23. Адамкулов Н.М. "Ұлттық өнер саласында алғашқы білім берудің құрылымы" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 30 бет. Абай атындағы Қазақ ҰПУ, 12 Наурыз 2008 ж.

 24. Адамкулов Н.М. "Сәндік қолөнер саласында алғашқы білім берудің құрылымы" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 415 бет. СЫМБАТ сән бизнесі Академиясы, Алматы,22-24 Тамыз, 2008 ж.

 25. Адамкулов Н.М. "Болашақ өнер мамандарына сәндік қолөнер арқылы білім беру жүйесі" Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның мақалалар жинағы. 412 бет. Т. Жүргенов атындағы Қазақ ҰӨА, Алматы, 24-25 Сәуір, 2008 ж.

 26. Адамкулов Н.М. "Жиһаз өңдеу технологиясы". Кәсіптік білімге арналған оқулық Алматы 2008 ж. 12,5 б.т.

 27. Рахметова Н.Б. "Киім дизайны мамандарының құрастыру пәнінде шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіру" Междунар. Научно-пракическая конференция Академия моды и бизнеса "Сымбат" Алматы,2008

 28. Рахметова Н.Б. "Тігін бұйымдарын құрастыру пәнінде конструкциялық модельдеудің алатын орны" Междунар. Научно-практическая конференция Академия искусства им. Т.Жургенова Алматы, 2008

 29. Ахметова Г.Н."Воспитание культуры студентов средствами дизайна одежды" Междунар. Научно-практическая конференция Академия искусств им. Т.Жургенова Алматы, 2008.

 30. Ералиева С.Е.Киім дизайны мамандарына жобалау пәнінен білім берудің тиімді жолдары" Международная научно-практическая конференция Академия моды и бизнеса "Сымбат" Алматы, 2008

 31. Ералиева С.Е. "Жобалау пәнінен білім берудің тиімді жолдары" Междунар. Научно-практическая конференция Академия искусств им. Т.Жургенова Алматы, 2008

 32. Оразымбетова Н.Б. Разработка технологий национальной одежды" Междунар. Научно-практическая конференция Академия моды и бизнеса "Сымбат" Алматы, 2008.

 33. Оразымбетова Н.Б. "Разработка конструкций и технологий традиционной одежды" Междунар. Научно-практическая конференция Академия искусств им. Т.Жургенова Алматы, 2008.

 34. Сманова А.С. "Шеберхана сабақтарында болашақ мұғалімдерді еңбекке баулу" Материалы международной научно-практической конференции в КазГосЖенПИ. Том 1 21-22 февраля, Алматы, 2008.

 35. Аденова Л.Ж. учебное пособие (в соавторстве с Адамкуловым Н.М.) "Керамика", 7апреля 2008.

 36. Кулжабаев Е. Международная научно-практическая конференция КазНПУ им Абая 12 марта 2008г, тезисы докладов «Тері илеу технологиясының студенттерге үйрету әдістемесі».

 37. Кулжабаев Е. Международная научно-практическая конференция, посвященная к 110 летию видного общественного деятеля Т.К. Жургенова: «Художественная обработка кожи»;

 38. Кулжабаев Е. Международная научно-практическая конференция. «Мектеп оқушыларына сәнді қол өнердің эстетикалық тәрбиенің ықпалы». КазНАИ имени Т.Жургенева, 17 октября, 2008 г.

 39. Кулжабаев Е. Россия. г. Липетск, Всероссийская конференция 45 –летию худ. Граф. Факультета. Развитие технологических умений учащихся при изучении художественной обработки кожи.15 апреля 2008 г.

 40. Шайгозова Ж.Н., Данилушкина С.Н. Научно-теоретические основы национальной модели непрерывного образования в области изобразительных искусств /Монография. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2008. - 103 с.

 41. Шайгозова Ж.Н «Научно-методические основы национальной образовательной системы Республики Казахстан» по проекту «Национальная модель непрерывного образования в области изобразительных искусств Республики Казахстан: теория и методология»// Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Художественное образование», №1 (14), Алматы, 2008.

 42. Шайгозова Ж.Н Условия совершенствования системы непрерывного образования в области изобразительных искусств// Материалы межд. научно-практич. конференции, посвященной ежегодному Посланию Президента РК Н.А. Назарбаева, 12 марта 2008 г. КазНПУ им. Абая, часть 3. -С.57-60.

 43. Кисимисов Е.Т Психолого-педагогические основы формирования художественно-творческой активности студентов // Вестник университета «Кайнар», № 2, 2008 г.;

 44. Кисимисов Е.Т Педагогические условия развития творческой активности студента в процессе обучения декоративно-прикладному искусству// Вестник КазНПУ им. Абая, серия Педагогика, № 2, 2008 г.;

 45. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнері. 12- жыл -дық жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған. Оқулық «Келешек»,2008ж. 92 бет . 7 п.л.

 46. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнері. 12- жыл -дық жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған. Әдістемелік құрал.«Келешек»,2008ж. 73 бет. 5 б.т.

 47. Жеделов Қ.О. Изобразительное искус- ство. 5-класс. 12-летней Общеобразовательной школы. Учебник. «Келешек»,2008г. 160стр. 10 п.л.

 48. Жеделов Қ.О. Изобразительное искусство.5-класс. 12-летней Общеобразовательной школы. Методическое пособие. «Келешек» 2008г. 72 стр. 5 п.л.

 49. Жеделов Қ.О. Изобразительное искус- ство. Программа для 6 классов 12- летних школ. Астана «Мектеп» 2008г. 23 стр. Соавт. Каримов А.

 50. Жеделов Қ.О. Изобразительное искус- ство. Программа для 6 классов 12- летних школ. Астана «Мектеп» 2008г. 23 стр. Соавт. Каримов А.

 51. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнері бағдарла мамасы 12 жылдық мектептің 6-сыныбына арналған. Астана «Мектеп» 2008ж. 23 бет. Соавт. Каримов А.

 52. Жеделов Қ.О. Изобразительное искус- ство. 6-класс. 12-летней Общеобразовательной школы. Учебник. 105 стр. «Келешек»,2008г. Соавт. Каримов А.

 53. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнері мен сәндік қолданбалы қолөнеріндегі ою-өрнекті жоғары оқу орындарында колледждерде мектептерде халық педагогикасымен байланыстыра оқыту. Заманауи мнтеграция: мәдениет, ғылым және технология халықара- лық ғылыми-тәжірибе -лік конференцияның материалдары» «Сым -бат» 14-16 ақпан.2008ж. 453-460 бет.

 54. Жеделов Қ.О. Жоғары оқу орындарында болашақ бейнелеу өнері пәні мұғалімін даярлаудың ерекшеліктері. «Педагогикалық кадр- ларды даярлаудың сапасын арттырудағы иновациялық техно- логия мәселелері және даму ерекшеліктері. Халықаралық ғылым.-практик. Конференция. Қаз.мем.ҚПИ. 21-22 ақпан. Алматы 2008ж. 352-358 бет.

 55. Жеделов Қ.О. Қазақстан республикасының білім беру жүйесінің стратегиялық бағыты. «ҚР Президенті. Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауында (2008ж. 6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру» Халықаралық ғылым.- тәжірибелік конференция. Абай ат.Қаз.ҰПУ. 12-13 наурыз. Алматы 2008ж. 265-266 бет.

 56. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнері түрлері- нен білім берудегі педа- гогикалық шеберлікті шындау жолдары. Мәдениет пен өнер дәстүрінің әлем кеңіс- тігіндегі сабақтастығы Т. Жүргеновтың 110-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практ. конфер. 24-25 сәуір 2008 ж. 71-73 бет.

 57. Жеделов Қ.О. Білім беру жүйесіндегі өзгеріс және оның «Бейнелеу өнері» пәнінде көрінуі. «Шоқан тағылымы-13». Халықаралық ғылыми-практ. конфер. 24-26 сәуір 2008 ж. Көкшетау қаласы. 228-231 бет.

 58. Жеделов Қ.О. Қабілеттілік пен тума дарындылық қасиеттерді дамытуда бейнелеу өнерінің беері көп. «Қазақстан мектебі» №3, 2008ж. 11-13 бет.

 59. Жеделов Қ.О. Сатылап және деңгейлеп оқытудың құрылымын жетілдіру. «Қазақстан мектебі» №4, 2008ж. 34-38 бет.

 60. Жеделов Қ.О. Вопросы подготовки магистров изобразитель- ного искусства в усло- виях жудожественно-гра фических факультетов. Материали за международна научна практична конференция «Научни дни – 2008» Том 7, Педагогически науки София «Бял ГРАД-БГ» ООД 17-25 ноември 2008 г. 69-72 стр.

 61. Жеделов Қ.О. О роли непрерывности в системе художествен -ного образования. Материали за междуна-родна научна практич- на конференция «Научни дни – 2008» Том 9, Педагогически науки Музика и живот София «Бял ГРАД-БГ» ООД 1-15 Април 2008г. 41-43 стр.

 62. Жеделов Қ.О. Қазақстан бастауыш мектептеріндегібейнелеу өнері пәні: кешегісі мен бүгінгісі. Монография. Алматы, «Үш Қиян». 28. 08. 2008ж. 256 бет.

 63. Жеделов Қ.О. Проблемы развития магистратуры на художественно-графичес ких факультетах в усло -виях Республики Казахстан. Обьединенный научный журнал. Москва, №11(217) 2008.ноябрь, 27-29 стр.

 64. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнері пәнінің тарихи және теориялық мәселелері. «Білім»,«Образования». Ғылыми-педагогика-лық журнал №6, (42) 2008жыл. 88-90 бет.

 65. Жеделов Қ.О. Ұлттық өнердегі бояу түсін қабылдау. «Ізденіс»Научный журнал министерства образования инауки №4(1) 2008. 235-238 бет.Участие в международных конференциях в 2008 году по факультету составило 16 чел.

 • Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию ХГФ Липецкий Государственный педагогический университет «Проблемы совершенствования художественного образования в условиях модернизации высшей школы» (4-5 апреля, 2008 г.) доклады отправили: Оспанов Б.Е., Кисимсов Е.Т., Данилушкина С.Н., Шайгозова Ж.Н., Нурбатыров Б.Б., Келденова К.К., Тлеужанов А.К.;

 • Международная научно-практическая конференция «Преемственность традиций культуры и искусства в мировом пространстве», посвященная 110-летию видного общественного деятеля Т.К. Жургенова 24-25 апреля, 2008 г. КазНАИ им. Жургенова (Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Данилушкина С.Н., Кисимсов Е.Т., Жеделов К.О., Нурбатыров Б.Б., Ералиева С.Е., Тлеужанов А.К., Келденова К.К., Султанова М.Э., Кулжабаев Е.У., Ахметова Г.Н., Рахметова Н.Б.);

 • Международная научно-практическая конференция в КазНПУ им. Абая, посвященная обсуждению послания Президента РК Назарбаева Н.А., 12 мая 2008 г. (в количестве 9 человек: Оспанов Б.Е., Кисимисов Е.Т., Шайгозова Ж.Н., Нурбатыров Б.Б., Келденова К.К., Тлеужанов А.К., Жеделов К.О.);

 • Международная научно-практическая конференция в КазНАИ им. Т. Жургенова, посвященная доктору философских наук, профессору Б.К. Байжигитову 16 октября 2008 года (в количестве 6 человек: Оспанов Б.Е., Кисимисов Е.Т., Данилушкина С.Н., Шайгозова Ж.Н., Келденова К.К., Тлеужанов А.К.);

 • Международная научно-практическая конференция в КазНПУ им. Абая, посвященная академику Т.С. Садыкову (участвовали все заведующие кафедры художественно-графического факультета), сентябрь 2008 года.

За 2009 календарный год: 100 публикации

 1. Альмухамбетов Б.А. Международная научно-практическая конференция на тему: «Образование и культура в развитии современного общества». ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВА В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ. Россия, Новосибирск, 16–17 декабря 2009 г.

 2. Альмухамбетов Б.А. Дәстүрлі дүниетаным жүйелері және қазіргі кездегі өнер. Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары. Тақырып: «Глобализация и содержания художественного образования». 25 қараша 2009 ж. Алматы.

 3. Альмухамбетов Б.А. Өнер тарихы. Жалпы білім беретін мектептің оқушыларына және студенттерге арналған оқу құралы. – Астана: «Арман ПВ», 2009, 304 –б. (соавтор. А.Т. Толебиев)

 4. Акбаева Ш.А. Жалпы орта мектепте болашақ бейнелеу өнері оқытушыларын даярлаудың көкейкесті проблемалар Қазақстан жоғары мектебі.- 2009.- № 2.- Б. 47-51; - Болашақ бейнелеу өнері пән мұғалімдерін даярлауда халық педагогикасының маңызы Ұлт тағылымы. № 1 (1) / 2009 56-59 Б.;

 5. Акбаева Ш.А. Жалпы орта мектепте болашақ бейнелеу өнері оқытушыларын даярлаудың көкейкесті мәселелері. Қазақстан жоғары мектебі.- 2009.- № 2.- Б. 47-51.

 6. Акбаева Ш.А. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін кәсіби даярлау процесінде инновациялық оқыту технологиясын ендіру. Ғылым мен жаңа технологиялар. № 1-2, 2009 – Б. 149 -151. Бішкек.

 7. Акбаева Ш.А. Формирование и развитие научно-исследовательской деятельности будущих педагогов изобразительного искусства. Федеральное агентство по образованию «Вятский государственный гуманитарный университет» г. Киров, ВятГТУ, 27 марта 2009 года. 0,2 п.л.

 8. Акбаева Ш.А.Проблемы теории и методики обучения изобразительному искусству в высшей школе. «Образования и наука ХХI века» ( Болгария, 17-25 октября 2009)

Секции: Педагогика. Проблемы подготовки специалистов. С. 10-14.

 1. Акбаева Ш.А. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі пәнін жоғары оқу орнында оқытудың көкейкесті мәселелері15-16 мамыр 2009 ж. Л.Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық университеті. «Қазақстан Республикасы бойынша көркемдік педагогикалық білім берудің проблемасы мен перспективасы». Республикалық ғылыми-практикалық конференция. 0,4 б.т. 15-16 мамыр 2009 ж. –Б.62-66. Астана қ-сы.

 2. Акбаева Ш.А. «Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәнінде студенттердің танымдық іс-әрекеттерін қалыптастыру» Абай атындағы КазҰПУ-і, философия ғылымдар әдіснамасы кафедрасы және көркем сурет факультеті. 5 маусым 2009 жыл. Алматы. 0,2 б.т. –Б. 170-173.

 3. Акбаева Ш.А. Подготовка будущих художников-педагогов к профессионально-педагогической и творческой деятельности. Белгородский государственный университет. Педогогический факультет. Кафедра изобразительного 26искусства. г. Белгород. БГУ. 28-30 сентября 2009 г. С 9-13.

 4. Оразкулова К.С. «Көркем образдарды белгілеудің әмбебап ұлттық көрінісі» сборник докладов международного научного конференции Т.Жургенова. 2008 г. март. Мәдениеттегі әмбебаптылық және бейнелеу өнеріндегі этноархетиптер.

 5. Оразкулова К.С. Қазіргі Қазақстандағы бейнелеу өнеріндегі «әлемнің» этноархетиптік көріністері. 2009.№4. «Поиск-Ізденіс».

 6. Оразкулова К.С. Қазіргі кезеңдегі қазақстандағы бейнелеу өнеріндегі «тұлға» архетипі. Конференция Атаруский ГУ университет им Х.Досмахамерова. 2009 г.

 7. Султанова М.Э. «Роль интерактивных методов обучения магистрантов специальности: «ИЗО и черчение» и «Искусствоведение» - Международная конференция от 12 марта КазНПУ им.Абая.

 8. Султанова М.Э. «Кочевая культура как уникальное явление» Журнал «Мысль». 2009 г.

 9. Султанова М.Э. Природа орнамента в аспекте теории чистого искусства» Журнал «Поиск».№3.2009 г.

 10. Султанова М.Э. Дихотомия Восток-Запад как особая парадигма современного развития культуры Казахстана» Философский и общественно-гуманитарный журнал «Адам әлемі». №3 2009 г.

 11. Асембай Е. Abai Kazakh National Teachers Training Universitу Yerlan Assembaiulу oil painting work. Альбом художественно-творческих работ Асембай Е. 50 стр.

 12. Адамкулов Н.М. Учебник «ТЕХНОЛОГИЯ» для 9-классов общеобразовательной школы РК. Тираж 90 000 экземпл. Объем 10,92 п.л. Алматы «Мектеп», 2009г. (Соавтор: Момынбаев. Б.К. и д.р.);

 13. Адамкулов Н.М. Дидактические материалы для учителей «ТЕХНОЛОГИИ» 9-классов общеобразовательной школы РК. Объем 4,62п.л. Тираж 25 000 экземпл. Алматы «Мектеп», 2009г. (Соавтор: Кутпанбаев А. и д.р.);

 14. Адамкулов Н.М. Методические пособия для учителей «ТЕХНОЛОГИИ» 9-классов общеобразовательной школы РК. Объем 4,2 п.л. Тираж 6 000 экземпл. Алматы «Мектеп», 2009г. (Соавтор: Кутпанбаев А. и д.р.)

 15. Адамкулов Н.М. Учебник по Технологии для 9-классов общеобразовательной школы в издательстве «Мектеп». 2009 г;

 16. Адамкулов Н.М. Учебное пособие для мальчиков «Технология». Объем 12 п.л.2009г. «Мектеп».

 17. Адамкулов Н.М. Учебно методическое пособие для мальчиков «Технология» Объем 6.8 п.л. 2009г. «Мектеп».

 18. Адамкулов Н.М. Учебно дидактические материалы для мальчиков «Технология» Объем 4.2п.л. 2009г. «Мектеп».

 19. Ордабеков Т.О. и Щерблюк Л.Б. Методическое пособие «Экслибрис». КазНПУ имени Абая. 2009 г.

 20. Рахметова Н.Б. «Трудовое обучение» Учебник для 1- класса. 7 п.л., Алматыкитап, 2009 г.

 21. Рахметова Н.Б. «Трудовое обучение» Учебник для 2 - класса. 9 п.л; «Еңекке баулу» Оқулық, жалпы білім беретін 1- сыныпқа арналған; 7 п.л. Алматыкитап, 2009 г.

 22. Рахметова Н.Б. «Еңекке баулу» Оқулық, Жалпы білім беретін 2-сыныпқа арналған. 9 п.л; Алматыкитап, 2009 г.

 23. Рахметова Н.Б. «Трудовое обучение» методическое пособие для 1- класса. 4 п.л. Алматыкитап, 2009 г.

 24. Рахметова Н.Б. «Трудовое обучение» методическое пособие для 2 - класса. 5 п.л.; Алматыкитап, 2009 г.

 25. Рахметова Н.Б. «Еңекке баулу» әдістемелік құрал Жалпы білім беретін 1- сыныпқа арналған. 4 п.л. Алматыкитап, 2009 г.

 26. Рахметова Н.Б. «Еңекке баулу» әдістемелік құрал Жалпы білім беретін 2-сыныпқа арналған. 5 п.л.; Алматыкитап, 2009 г.

 27. Рахметова Н.Б. Тігін бұйымдарын көркемдеп-құрастыру. Оқу құралы. 8,5 б,т Алматыкитап, 2009 г.

 28. Рахметова Н.Б. Ою өрнек өнерін меңгерейік. Оқу-әдістемелік құрал. 4 б,т Алматыкитап, 2009 г.

 29. Келденова С.К. «Пейзаждық живописьтің негіздері». Методическое пособие. 2009г. Каз НПУ им Абая.

 30. Кайдаров М.У. Живописьтің техникасы мен технологиясы. Екінші басылым Метододическое пособие для студентов. Алматы.2009г. 4,5 п.л. 64 бет.

 31. Жеделов Қ.О. Жаңа Қазақстанның жаңа бағыты – факультет ұстанымы. «Қазақстан жоғарғы мектебі». Халықаралық ғылыми басылым №1, 2009жыл. 22-25 бет.

 32. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнері саласында алғашқы білім берудің құрылымы. «Ұлт тағылымы». Ғылыми- педагогика- лық басылым №1, 2009жыл. 43-49 бет.

 33. Жеделов Қ.О. Короткая история обучения рисованию. «Эл агарту» г. Бишкек. Киргизстан. ISS0132-618х№1-2, 2009г. 21-23 стр.

 34. Жеделов Қ.О. О генезисе учебного предмета «Изобразитель -ного искусство». «Эл агарту» г. Бишкек. Киргизстан. ISS0132-618х№3-4, 2009г. 24-28 стр.

 35. Жеделов Қ.О. Қазақ бейнелеу өнеріндегі түс реңдерінің ерекшеліктері. SCIENCE & NTCHNO- LOGY INFORMAT- ION 2009 01 КНР.

 36. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнерінің тәрбиелік ерекшелігі және пән аралық байланыс. Қазақстан республика-сы президенті Н. Ә. Назарбаевтың «Дағ- дарыстан жаңару мен дамуға» атты қазақстан халқына арналған жол-дауындағы қоғамды модернизациялаудың негізгі басымдықтары» тақырыбында Республи калық ғылыми-практи- калық конференция материалдары. Абай ат. ҚазҰПУ 29 мамыр, 2009 ж. 510 бет.

 37. Жеделов Қ.О. Бастауыш мектептерде бейнелеу өнерінен білім берудің қалыптасуы. «Шығармашылық ма- мандықтардың кәсіби педагогтарды дайын- даудың тиімді бағыт- тары» атты Халықара- лық ғылыми-практика- лық конференцияның материалдары. 15-16 сәуір Шымкент қаласы 2009ж.

 38. Жеделов Қ.О. Бастауыш мектептегі бейнелеу өнері пәнінің қалыптасу генезисі. «Ұлттық мәдениет: дәстүр мен қазіргі уақыт» Абай ат. Қаз.ҰПУ Философия ғылымдарының докто- ры, проф. Б.К.Байжі- гітовті еске алуға ар-налған республикалық ғылыми-практикалық конференция.Абай ат. ҚазҰПУ. КСФ.5 мау- сым Алматы, 2009ж.

 39. Жеделов Қ.О. Мектепте педагогикалық кәсіптік денгейде бейне -леу өнері пәнінен мұғалім дайындау. «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы Абай ат. ҚазҰПУ №2(21) Алма- ты 2009 ж. Хабаршы.

 40. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнері 1- сынып. 11 жылдық мектепке. «Оқулық» «Алматыкітап Баспасы» 24 қараша 2009ж. 75 бет. 5 б.т.соавтор. С.К.Шапкина.

 41. Жеделов Қ.О. Бейнелеу өнері 1- сынып. 11 жылдық мектепке. Әдістемелік құрал. Алматыкітап, 2009ж, 58 бет. 5 б.т. соавтор. С.К.Шапкина.

 42. Каталог: docs
  docs -> Малярова Татьяна (гобой)
  docs -> Сто восемь минут…
  docs -> Коммуникативная стратегия славянофильского журнала «русская беседа» (1856-1860 гг.) 10. 01. 10 Журналистика
  docs -> Кристева Любовь Петровна (фио учителя, составившего рабочую программу учебного предмета) г. Москва 2016 год. Пояснительная записка рабочая программа
  docs -> Состав делегации Кыргызской Республики для участия в работе девятого заседания Межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
  docs -> Города десногорска
  docs -> Датировка в лирике: типология и поэтика
  docs -> «Жизнь замечательных людей»
  docs -> Книга для чтения в семье и в школе скромное приношение детям, вступившим в XXI столетие По благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II
  docs -> Программа по дисциплине «История мировой литературы и искусства» для студентов факультета связи с общественностью заочного отделения с дистанционной формой обучения
  1   2   3