Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Нурлат муниципаль районы
страница1/7
Дата26.06.2017
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7Нурлат муниципаль районының Фома авыл җирлеген үзгәртеп оештыру һәм "Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында"

Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасы

Дәүләт Советы тарафыннан

2008 елның 22 октябрендә

кабул ителде1 статья
1. Нурлат муниципаль районы составына керүче "Фома авыл җирлеге" муниципаль берәмлеген бүлү һәм аның составында ике муниципаль берәмлек (алга таба – оештырыла торган муниципаль берәмлекләр) оештыру юлы белән аны түбәндәгечә үзгәртеп оештырырга:

Фома авылыннан (административ үзәк) һәм аның янәшәсендәге территориядән торган "Фома авыл җирлеге";

Биккол авылыннан (административ үзәк) һәм аның янәшәсендәге территориядән торган "Биккол авыл җирлеге".

2. Фома авыл җирлеген үзгәртеп оештыру һәр оештырыла торган муниципаль берәмлек халкының "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль закон) нигезендә тавыш бирү юлы белән белдерелгән ризалыгы белән гамәлгә ашырыла.


2 статья
1. Әлеге Закон көченә кергән көннән алып оештырыла торган муниципаль

берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарын булдырганчы күчеш чоры билгеләнә.

2. Күчеш чоры дәвамында федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә оештырыла торган муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары булдырыла, шулай ук үзгәртеп оештыруга бәйле бүтән мәсьәләләрне җайга салу үткәрелә.

3. Оештырыла торган муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарын булдырганчы Фома авыл җирлегенең җирле үзидарә органнары һәм җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары федераль законнарда һәм Татарстан Республикасы законнарында каралган үзләренең вәкаләтләрен элек шушы вәкаләтләрне гамәлгә ашырган территорияләр кысаларында гамәлгә ашыруларын дәвам итәләр.


3 статья
1. Һәр оештырыла торган муниципаль берәмлекнең беренче чакырылыш вәкиллекле органы һәм башлыгы вәкаләтләре срогын биш ел дип билгеләргә.

2. Һәр оештырыла торган муниципаль берәмлекнең беренче чакырылыш вәкиллекле органын җиде депутат тәшкил итә дип билгеләргә.

3. Оештырыла торган муниципаль берәмлекләрнең беренче чакырылыш вәкиллекле органнарына депутатлар йә оештырыла торган муниципаль берәмлекләрнең "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль законның 34 статьясындагы 5 өлешендә билгеләнгән тәртиптә референдум йомгаклары буенча билгеләнгән җирле үзидарә органнары структурасында каралган сайланулы органнарны һәм сайланулы вазыйфаи затларны сайлауларны үткәрү көне датасын 2009 елның мартындагы икенче якшәмбе дип билгеләргә.

4. Оештырыла торган муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына сайлаулар билгеләү, сайлауларны әзерләү һәм үткәрү сайлаулар турындагы законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм сроклар эчендә гамәлгә ашырыла.

5. Әлеге Закон үз көченә кергән көннән Фома авыл җирлеге сайлау комиссиясенең вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатырга.
4 cтатья
Әгәр "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль законның 34 статьясындагы 5 өлешендә каралган тәртиптә җирле референдумда кабул ителә торган муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органнары структурасы турындагы карарда бүтәне билгеләнмәгән булса, түбәндәгеләрне билгеләргә:

1) оештырыла торган һәр муниципаль берәмлек башлыгы тиешле муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан яшерен тавыш бирү юлы белән аның составыннан сайлап куела. Муниципаль берәмлек башлыгын сайлап кую 2009 елның 1 апреленнән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла.

Оештырыла торган һәр муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты, аны сайлап кую өчен вәкиллекле орган депутатларының билгеләнгән санының яртысыннан артыграгы тавыш бирсә, тиешле муниципаль берәмлекнең сайлап куелган башлыгы дип санала.

Оештырыла торган һәр муниципаль берәмлек башлыгын сайлап куйганчы шушы муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары утырышларын тиешле вәкиллекле органның иң өлкән депутаты ача һәм алып бара;

2) оештырыла торган һәр муниципаль берәмлекнең сайлап куелган башлыгы тиешле муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы рәисе вәкаләтләрен башкара.
5 статья
1. Оештырыла торган муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары 2009 елның 1 апреленнән алып тиешле эшчәнлек өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашырган, шул исәптән законнар нигезендә дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, юридик һәм физик затлар белән гамәлгә ашырыла торган мөнәсәбәтләргә карата да, муниципаль мөлкәт милекчесе вәкаләтләрен, хуҗалык җәмгыятьләренең акционеры (катнашучысы) хокукларын, шулай ук Фома авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашырылып килгән Фома авыл җирлеге муниципаль берәмлекләренең бүтән хокукларын һәм бурычларын гамәлгә ашыруны да кертеп, Фома авыл җирлегенең җирле үзидарә органнарының хокук варислары булалар.

2. Оештырыла торган муниципаль берәмлекләр җирле үзидарә органнарының хокуклары күчү нәтиҗәсендә барлыкка килә торган мөлкәт йөкләмәләре законнар нигезендә төзелә һәм раслана торган тапшыру (бүлү) акты белән билгеләнә.  1. 6 статья"Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" 2005 елның 31 гыйнварындагы 32-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2005, № 1 (II өлеш) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) 1 статьяның өченче өлешен төшереп калдырырга;
2) 3 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"3 статья. "Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлеге составына керүче һәм Нурлат шәһәреннән, аның янәшәсендәге территорияләрдән торучы "Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге территориясе чикләрен карта-схема (әлеге Законга 1 нче кушымта) һәм чикнең картографик тасвирламасы (әлеге Законга 3 нче кушымта) нигезендә билгеләргә, аңа шәһәр җирлеге статусын бирергә.";
3) 4 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"4 статья. "Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлеге составына керүче түбәндәге муниципаль берәмлекләрнең чикләрен карта-схема (әлеге Законга 1 нче кушымта) һәм чикләрнең картографик тасвирламасы (әлеге Законга 3–29 нчы кушымталар) нигезендә билгеләргә, аларга авыл җирлеге статусын бирергә һәм административ үзәкләрен билгеләргә:

Әмзә авыл җирлеге: Яңа Әмзә (административ үзәк), Рус Әмзәсе, Иске Әмзә, Чурабатыр авыллары, Кызыл Юл поселогы;

Андреевка авыл җирлеге: Андреевка авылы (административ үзәк), III съезд исемендәге (Киклинка) поселок;

Әхмәт авыл җирлеге: Әхмәт (административ үзәк), Аксумла, Ярәп, Осиновка, Чуаш Мәнҗесе авыллары, Чишмә, Әхмәт тимер юл разъезды поселоклары;

Биккол авыл җирлеге: Биккол авылы (административ үзәк);

Биләркүл авыл җирлеге: Биләркүл (административ үзәк), Зирекле авыллары;

Богдашкино авыл җирлеге: Рус Богдашкиносы авылы (административ үзәк);

Киекле авыл җирлеге: Киекле (административ үзәк), Кизләү, Үрнәк авыллары;

Гәйтән авыл җирлеге: Гәйтән (административ үзәк), Кәкре Атау, Каракүл авыллары, Иске Авыл поселогы;

Егоркино авыл җирлеге: Егоркино (административ үзәк), Единение, Каравыл Тавы, Рус Мәнҗесе авыллары;

Ялаур авыл җирлеге: Ялаур (административ үзәк), Кирпичный, Берлек, Сосновка авыллары, Петровский, Октябрина поселоклары;

Заречный авыл җирлеге: Заречный поселогы (административ үзәк), Торнаяз авылы, Юган поселогы;

Кычытканлы авыл җирлеге: Кычытканлы авылы (административ үзәк);

Колбай-Мораса авыл җирлеге: Колбай-Мораса (административ үзәк), Көрнәле Әмзә, Кече Колбай-Мораса авыллары;

Мамык авыл җирлеге: Мамык авылы (административ үзәк), Бутаиха поселогы;

Яңа Иглай авыл җирлеге: Яңа Иглай (административ үзәк), Яктыкүл, Иске Иглай авыллары, Некрасовка, Тукай, Клиновка тимер юл разъезды поселоклары;

Яңа Тумба авыл җирлеге: Яңа Тумба авылы (административ үзәк), Покровский поселогы;

Сәләнгеш авыл җирлеге: Сәләнгеш (административ үзәк), Зүзәй авыллары;

Урта Камышлы авыл җирлеге: Урта Камышлы (административ үзәк), Абляскино, Чияле Алан, Кече Камышлы авыллары, Кызыл Октябрь, Михайловка поселоклары;

Иске Әлмәт авыл җирлеге: Иске Әлмәт (административ үзәк), Яңа Әлмәт авыллары, Нариман исемендәге поселок;

Иске Чаллы авыл җирлеге: Иске Чаллы (административ үзәк), Түбән Чаллы, Урта Чаллы авыллары;

Би Күле авыл җирлеге: Би Күле (административ үзәк), Илюткино авыллары, Березовка поселогы;

Тимерлек авыл җирлеге: Чуаш Тимерлеге (административ үзәк), Рус Тимерлеге авыллары, Красномайский, Рождественский, Стекольный поселоклары;

Төрнәс авыл җирлеге: Төрнәс авылы (административ үзәк), Совхозның Гәйтән бүлекчәсе, Совхозның беренче бригадасы (Аргы) поселоклары;

Фома авыл җирлеге: Фома авылы (административ үзәк);

Чулпан авыл җирлеге: Чулпан авылы (административ үзәк);

Якушкино авыл җирлеге: Якушкино (административ үзәк), Абрыскино, Салдакай авыллары.";
4) 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:


"Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлеге составына керүче шәһәр һәм авыл җирлекләреКарта-схемадагы №


Муниципаль берәмлек


1

Нурлат шәһәре

2

Әмзә авыл җирлеге

3

Андреевка авыл җирлеге

4

Әхмәт авыл җирлеге

5

Биккол авыл җирлеге

6

Биләркүл авыл җирлеге

7

Богдашкино авыл җирлеге

8

Киекле авыл җирлеге

9

Гәйтән авыл җирлеге

10

Егоркино авыл җирлеге

11

Ялаур авыл җирлеге

12

Заречный авыл җирлеге

13

Кычытканлы авыл җирлеге

14

Колбай-Мораса авыл җирлеге

15

Мамык авыл җирлеге

16

Яңа Иглай авыл җирлеге

17

Яңа Тумба авыл җирлеге

18

Сәләнгеш авыл җирлеге

19

Урта Камышлы авыл җирлеге

20

Иске Әлмәт авыл җирлеге

21

Иске Чаллы авыл җирлеге

22

Би Күле авыл җирлеге

23

Тимерлек авыл җирлеге

24

Төрнәс авыл җирлеге

25

Фома авыл җирлеге

26

Чулпан авыл җирлеге

27

Якушкино авыл җирлеге";

5) 2 нче кушымтада:


а) икенче абзацны төшереп калдырырга;
б) өченче абзацта "Самара өлкәсе" сүзләрен "Самара, Ульяновск өлкәләре" сүзләренә алмаштырырга;
в) бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлеге чиге Самара, Ульяновск өлкәләре белән чиктәш җирдә Әлки, Нурлат муниципаль районнары һәм Ульяновск өлкәсе чикләре тоташкан урында Яңа Тумба авылыннан 6,6 км көньяк-көнбатышта урнашкан 1 нче (1 нче) тоташу ноктасыннан алып Татарстан Республикасы административ чиге буйлап 34 нче (27 нче) тоташу ноктасына кадәр уза.";
г) алтынчы абзацта "27 нче" сүзләрен "34 нче (27 нче)" сүзләренә, "Нурлат урман хуҗалыгының Восход урманчылыгындагы" сүзләрен "Нурлат урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Восход участок урманчылыгындагы" сүзләренә, "төньяк-көнчыгыш" сүзен "төньяк-көнбатыш" сүзенә һәм "28 нче" сүзләрен "33 нче (28 нче)" сүзләренә алмаштырырга;
д) җиденче абзацта "28 нче" сүзләрен "33 нче (28 нче)" сүзләренә һәм "Нурлат урман хуҗалыгының Восход урманчылыгындагы" сүзләрен "Нурлат урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Восход участок урманчылыгындагы" сүзләренә алмаштырырга;
е) тугызынчы абзацта "Нурлат урман хуҗалыгының Восход урманчылыгындагы" сүзләрен "Нурлат урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Восход участок урманчылыгындагы" сүзләренә, "Чияле Алан урманчылыгындагы" сүзләрен "Нурлат урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Чияле Алан участок урманчылыгындагы" сүзләренә, "2 нче" сүзләрен төшереп калдырырга һәм "Нурлат урман хуҗалыгының Мамык урманчылыгындагы" сүзләрен "Нурлат урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Мамык участок урманчылыгындагы" сүзләренә алмаштырырга;
ж) унынчы абзацта "Нурлат урман хуҗалыгының Мамык урманчылыгындагы" сүзләрен "Нурлат урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Мамык участок урманчылыгындагы" сүзләренә, "Биләр урман хуҗалыгының Кызыл Юл урманчылыгындагы" сүзләрен "Биләр урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Кызыл Юл участок урманчылыгындагы" сүзләренә, "29 нчы" сүзләрен "16 нчы (29 нчы)" сүзләренә һәм "Биләр урман хуҗалыгының Биләр урманчылыгындагы" сүзләрен "Биләр урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Биләр участок урманчылыгындагы" сүзләренә алмаштырырга;
з) унберенче абзацта "29 нчы" сүзләрен "16 нчы (29 нчы)" сүзләренә, "Биләр урман хуҗалыгының Биләр урманчылыгындагы" сүзләрен "Биләр урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Биләр участок урманчылыгындагы" сүзләренә һәм "Нурлат – Базарлы Матак автомобиль юлыннан 750 метрда урнашкан Нурлат, Алексеевск, Әлки муниципаль районнары чикләре тоташкан урында 30 нчы" сүзләрен "Әлки, Алексеевск һәм Нурлат муниципаль районнары чикләре тоташкан урында Колбай-Мораса авылыннан 3,5 км төньяк-көнбатышта урнашкан 15 нче (30 нчы)" сүзләренә алмаштырырга;

и) уникенче – унбишенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:


"Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлеге "Әлки муниципаль районы" муниципаль берәмлеге белән чиктәш җирдә 1 нче (1 нче) тоташу ноктасыннан алып гомуми юнәлештә 9,4 км төньякка таба "Нурлат урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Тумба участок урманчылыгындагы 125, 114, 102 нче урман кварталларының көнбатыш чиге буйлап, аннары 9,1 км көнчыгышка таба шушы урманчылыктагы 102, 91, 92, 93 нче урман кварталларының төньяк чиге буйлап, шуннан соң 570 м төньякка таба шушы урманчылыктагы 94, 84 нче урман кварталларының көнбатыш чиге буйлап, аннары гомуми юнәлештә көнбатышка таба шушы урманчылыктагы 83, 72, 59, 58, 71, 82, 81, 80 нче урман кварталларының көньяк чиге буйлап, шуннан соң 4,8 км көньякка таба шушы урманчылыктагы 90, 101, 113, 123 нче урман кварталларының көнчыгыш чиге буйлап уза, аннары, сынык сызык ясап, 960 м көньяк-көнбатышка таба 123 нче урман кварталы буйлап бара;

- шуннан соң чик гомуми юнәлештә 15,93 км төньякка таба "Нурлат урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Тумба участок урманчылыгындагы 122, 111, 98, 88, 78, 66, 52, 51, 37, 24, 23, 25, 26, 13, 2, 1 нче урман кварталларының көнбатыш чиге буйлап 1 нче урман кварталы һәм Кече Чирмешән елгасы тоташкан җирдәге ноктага кадәр, аннары көнчыгыш юнәлештә шушы урманчылыктагы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 нче урман кварталларының төньяк чиге буйлап уза;

- шуннан соң чик төньяк юнәлештә "Нурлат урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Тимерлек участок урманчылыгындагы 90, 79, 66, 64, 54, 45, 46, 47, 40, 32, 26, 20, 15, 11, 6 нчы урман кварталларының көнбатыш чиге буйлап, аннары "Әлки урманчылыгы" Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениесенең Чуаш Кичүе участок урманчылыгындагы 5, 4, 3, 1 нче урман кварталларының көнчыгыш чиге буйлап уза;

- шуннан соң чик 400 м төньякка таба авыл хуҗалыгы җирләре буйлап, аннары 193 м көньяк-көнчыгышка таба урман полосасының төньяк чиге буйлап, шуннан соң 2,0 км төньякка таба авыл хуҗалыгы җирләре буйлап уза, аннары урман полосасының көнбатыш чиге буйлап 807 м төньякка таба, 793 м төньяк-көнбатышка таба бара, шуннан соң авыл хуҗалыгы җирләре буйлап 995 м көнбатышка таба, 143 м көньяк-көнбатышка таба уза, шуннан соң 213 м төньяк-көнчыгышка таба урман полосасының көнбатыш чиге буйлап, 438 м авыл хуҗалыгы җирләре буйлап, Нурлат – Базарлы Матак автомобиль юлын кисеп үтеп, 2,9 км урман полосасының көнбатыш чиге буйлап 15 нче (30 нчы) тоташу ноктасына кадәр бара.";


6) түбәндәге эчтәлекле 3–29 нчы кушымталар өстәргә:

"Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына

3 нче кушымта
Нурлат муниципаль районының

"Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге территориясе чигенең картографик тасвирламасы
Әлеге картографик тасвирлама "Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге территориясе чигенең карта-схемасын ("Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына 1 нче кушымта) тасвирлаудан гыйбарәт.

"Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге Әхмәт, Яңа Иглай һәм Урта Камышлы авыл җирлекләре белән чиктәш.


Нурлат муниципаль районының

"Нурлат шәһәре"

муниципаль берәмлеге территориясе чиге
"Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге чиге Әхмәт авыл җирлеге белән чиктәш җирдә "Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге, Әхмәт һәм Яңа Иглай авыл җирлекләре чикләре тоташкан урында Чишмә поселогыннан 1,7 км көньяк-көнчыгышта урнашкан 38 нче тоташу ноктасыннан алып авыл хуҗалыгы җирләре буйлап 110 м төньяк-көнбатышка таба, 340 м төньяк-көнчыгышка таба, 450 м төньяк-көнбатышка таба, 490 м көньяк-көнбатышка таба, 460 м төньяк-көнбатышка таба, 90 м көньяк-көнбатышка таба уза, аннары, "Нурлат – Чуаш Тимерлеге" – Биккол – Фома автомобиль юлын кисеп үтеп, 1,26 км төньяк-көнбатышка таба озын чокырның төньяк-көнчыгыш кырые буйлап уза, шуннан соң, "Нурлат – Чуаш Тимерлеге" – Би Күле автомобиль юлын кисеп үтеп, төньяк-көнчыгышка таба 960 м авыл хуҗалыгы җирләре буйлап, 370 м урман полосасының көньяк-көнчыгыш ягы буйлап, авыл хуҗалыгы җирләре буйлап 90 м, урман полосасының көньяк-көнчыгыш ягы буйлап 260 м бара, аннары авыл хуҗалыгы җирләре буйлап 370 м төньякка таба, 110 м көнчыгышка таба, 510 м төньяк-көнбатышка таба, 1,97 км төньяк-көнчыгышка таба, Нурлат – Чуаш Мәнҗесе автомобиль юлын һәм Тарн-Варн елгасын кисеп үтеп, "Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге, Әхмәт һәм Урта Камышлы авыл җирлекләре чикләре тоташкан урында Чуаш Мәнҗесе авылыннан 2,1 км көньяк-көнчыгышта урнашкан 27 нче тоташу ноктасына кадәр уза.

"Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге чиге Урта Камышлы авыл җирлеге белән чиктәш җирдә "Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге, Яңа Иглай һәм Урта Камышлы авыл җирлекләре чикләре тоташкан урында Кече Камышлы авылыннан 4,4 км көньяк-көнбатышта урнашкан 26 нчы тоташу ноктасыннан алып авыл хуҗалыгы җирләре буйлап 440 м төньяк-көнбатышка таба, 65 м төньяк-көнчыгышка таба уза, шуннан соң 730 м төньяк-көнбатышка таба күмәк бакчаларның төньяк-көнчыгыш чиге буйлап бара, аннары, "Кузайкино – Нурлат" – Урта Камышлы автомобиль юлын кисеп үтеп, 1,87 км көньяк-көнбатышка таба авыл хуҗалыгы җирләре буйлап уза, шуннан соң әлеге автомобиль юлына бүлеп бирелгән полосаның көньяк-көнбатыш ягы буйлап 920 м төньяк-көнбатышка таба 27 нче тоташу ноктасына кадәр уза.

"Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге чиге Яңа Иглай авыл җирлеге белән чиктәш җирдә 38 нче тоташу ноктасыннан алып авыл хуҗалыгы җирләре буйлап 30 м көньяк-көнчыгышка таба, 260 м көньякка таба, 110 м көньяк-көнбатышка таба уза, аннары автомобиль юлына бүлеп бирелгән полосаның көньяк-көнчыгыш ягы буйлап шул ук юнәлештә 150 м уза, шуннан соң авыл хуҗалыгы җирләре буйлап 160 м көньяк-көнчыгышка таба, 140 м көнбатышка таба уза, аннары көньяк-көнчыгышка таба гомуми юнәлештә озын чокырның төньяк-көнчыгыш кырые буйлап 3,0 км, шуннан соң төньяк-көнчыгышка таба гомуми юнәлештә 1,44 км озын чокырның төньяк кырые буйлап Кондырча елгасына кадәр уза, шушы елга агымы буенча өскә таба 6,5 км уза, аннары, Нурлат – Яңа Иглай автомобиль юлын кисеп үтеп, 465 м көньяк-көнчыгышка таба авыл хуҗалыгы җирләре буйлап, шуннан соң әлеге автомобиль юлына бирелгән полосаның көнчыгыш ягы буйлап 430 м көньяк-көнбатышка таба бара, аннары авыл хуҗалыгы җирләре буйлап 160 м көньякка таба, 170 м көнчыгышка таба, 40 м көньяк-көнчыгышка таба, 20 м төньяк-көнчыгышка таба, 80 м көньяк-көнчыгышка таба, 20 м төньяк-көнчыгышка таба, 85 м төньяк-көнбатышка таба, 20 м төньяк-көнчыгышка таба, 80 м көньяк-көнчыгышка таба, 20 м төньяк-көнчыгышка таба, 80 м төньяк-көнбатышка таба, 20 м төньяк-көнчыгышка таба, 80 м көньяк-көнчыгышка таба, 40 м төньяк-көнчыгышка таба, 110 м төньяк-көнбатышка таба, 490 м төньяк-көнчыгышка таба, 140 м көньяк-көнчыгышка таба, сынык сызык ясап, 2,82 км төньяк-көнчыгышка таба, елганы кисеп үтеп, 270 м төньяк-көнбатышка таба, 200 м көньяк-көнбатышка таба, 1,46 км төньяк-көнбатышка таба, 60 м көньяк-көнбатышка таба, 100 м төньяк-көнбатышка таба, 30 м көньяк-көнбатышка таба, 50 м төньяк-көнбатышка таба, 20 м көньяк-көнбатышка таба, 90 м төньяк-көнбатышка таба, 30 м төньяк-көнчыгышка таба, 60 м төньяк-көнбатышка таба, 100 м көньяк-көнбатышка таба, 50 м төньяк-көнбатышка таба, 210 м көньяк-көнбатышка таба, 210 м төньяк-көнбатышка таба, 100 м төньяк-көнчыгышка таба, 200 м төньякка таба, 120 м көнчыгышка таба, 250 м төньякка таба, 60 м көнбатышка таба, 110 м төньякка таба, 20 м көнбатышка таба, 60 м төньякка таба, 200 м төньяк-көнчыгышка таба, 60 м төньяк-көнбатышка таба, 20 м төньяк-көнчыгышка таба, 140 м төньяк-көнбатышка таба, 60 м төньяк-көнчыгышка таба, 130 м төньяк-көнбатышка таба, 20 м көньяк-көнбатышка таба, 30 м төньяк-көнбатышка таба, 20 м төньяк-көнчыгышка таба, 100 м төньяк-көнбатышка таба, 625 м төньяк-көнчыгышка таба Куйбышев тимер юлына бүлеп бирелгән полосаның көнчыгыш ягы буйлап уза, шуннан соң, Куйбышев тимер юлына бүлеп бирелгән полосаны кисеп үтеп, авыл хуҗалыгы җирләре буйлап 380 м төньяк-көнбатышка таба, 160 м төньяк-көнчыгышка таба, Чистай – Аксубай – Нурлат автомобиль юлын кисеп үтеп, 800 м төньяк-көнбатышка таба 26 нчы тоташу ноктасына кадәр уза.

"Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына

4 нче кушымта


Каталог: file -> laws -> laws
laws -> Татарстан Республикасында чит ил хезмәткәрләрен җәлеп итү һәм алардан файдалану мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссия мәсьәләләре
laws -> Закон актларына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы
laws -> Закон Республики Татарстан о музеях и музейном деле в Республике Татарстан Принят Государственным Советом Республики Татарстан 23 сентября 2010 года Глава Общие положения Статья 1
laws -> Об условиях оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Татарстан
  1   2   3   4   5   6   7

  • Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2008 елның 22 октябрендә кабул ителде 1
  • -ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына (Татарстан
  • 3 статья.
  • Нурлат муниципаль районының "Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге территориясе чигенең картографик тасвирламасы
  • Нурлат муниципаль районының "Нурлат шәһәре" муниципаль берәмлеге территориясе чиге