Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Затверджено наказом Державної судової
Скачать 236.95 Kb.
Дата29.06.2017
Размер236.95 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної судової

адміністрації України

__ ______ 2013 року № __

Порядок
формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів

I. Загальні положення


1.1. Порядок формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
1.2. Цей Порядок визначає вимоги щодо формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів (далі – особова справа), а також перелік документів, що складають особову справу.
1.3. В особовій справі зберігається інформація щодо призначення судді на посаду, його обрання, звільнення, а також містяться біографічні та інші дані про суддю.
1.4. Формування, ведення, облік та зберігання особових справ здійснюється відповідним структурним підрозділом апарату суду або відповідальною особою, яка згідно із посадовими обов’язками здійснює ведення кадрової роботи в суді (далі – відповідальний працівник).

II. Формування особової справи


2.1. Формування особової справи розпочинається з дати видання наказу головою суду про зарахування судді до штату суду на підставі указу Президента України, постанови Верховної Ради України.
2.2. Особова справа підшивається в обкладинку формата А-4 за зразком (додаток 1).
2.3. Після формування особової справи на паперових носіях відповідальний працівник реєструє її у книзі обліку руху особових справ за зразком (додаток 2) не пізніше триденного строку з дня призначення на посаду.
2.4. Особова справа повинна містити такі документи (додаток 3):

– особова картка з відповідними додатками;

– автобіографія;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;

– копія трудової книжки;

– декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

– медична довідка про стан здоров'я встановленої форми;

– копія паспорта громадянина України;

– копія військового квитка (для військовозобов'язаних);

довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

– заява щодо зарахування до штату суду.
2.5. Після зарахування судді до штату суду до особової справи додаються:

– опис документів особової справи;

– копія наказу про зарахування до штату суду;

– копія указу Президента України або постанови Верховної Ради України, на виконання яких суддя зараховується до штату суду;

– текст Присяги судді, скріплений підписом судді (копія тексту Присяги судді у випадку переведення;

– заява судді про надання згоди на обробку його персональних даних;

– копії документів про надані пільги (у разі наявності);

копії свідоцтва про шлюб, народження дитини, зміну прізвища тощо;  • завірена належним чином ксерокопія посвідчення судді.

2.6. Відповідальний працівник, отримуючи матеріали для особової справи, повинен перевірити дотримання правил їх заповнення, відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів (паспорта громадянина України, військового квитка, документа про вищу освіту, трудової книжки тощо).


2.7. Копії (ксерокопії) документів про освіту, у тому числі про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, скріплюються підписом відповідального працівника.

2.8. Особові справи нумеруються, починаючи з першого номера, та закінчуються останнім, який відповідає штатній кількості посад суддів у даному суді. У разі звільнення судді з посади номер його особової справи використовується для реєстрації особової справи іншого нового судді.III. Ведення особової справи


3.1. Особова справа доповнюється відповідними матеріалами за хронологією щорічно до 15 квітня.
3.2. До особової справи у хронологічному порядку додаються:

– копія акта про призначення судді на адміністративну посаду;

– копії рішень уповноважених органів про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності;

– копії рішень уповноважених органів про дострокове зняття з судді дисциплінарного стягнення;

– відомості щодо проходження підготовки у Національній школі суддів України;

– відомості щодо нагородження державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами тощо.


3.3. При звільненні судді з посади в особовій справі робиться відповідний запис із зазначенням дати, причини звільнення з посади, номер та дати відповідного наказу.

IV. Оформлення та облік документів особової справи


4.1. Копії (ксерокопії) документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспорта громадянина України, військового квитка, трудової книжки, нагородних матеріалів скріплюються підписом відповідального працівника.
4.2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік подається в порядку та за формою, передбаченими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
4.3. Медична довідка про стан здоров'я подається за встановленою формою.
4.4. У разі необхідності складається біографічна довідка на підставі даних, що містяться в особовій справі та трудовій книжці судді. Дані наводяться стисло, але вичерпно. Скорочення слів, пропуски, виправлення не допускаються. Біографічна довідка складається за формою (додаток 4), скріплюється підписом відповідального працівника (керівника відповідного структурного підрозділу суду) та печаткою суду.
4.5. На підставі наданих суддею документів про підвищення кваліфікації, заохочення та нагороди під час роботи в суді відповідальним працівником заносяться записи до особової картки.
4.6. Бланк опису документів особової справи заповнюється під час формування особової справи і доповнюється з надходженням кожного нового документа.

Наявність документів в особовій справі щорічно до 15 квітня звіряється з описом. Бланк опису документів підшивається на першій сторінці особової справи.


4.7. Документи в особовій справі підшиваються на 5 проколів голкою для документів формата А-4 та на 3 проколи голкою для документів формата А-5, після чого нумеруються наскрізною нумерацією.

V. Зберігання особових справ


5.1. Після звільнення судді з посади його особова справа залишається в архіві відповідного суду.

При цьому в особовій картці та книзі обліку руху особових справ зазначаються дата, причина звільнення, дата і номер наказу про відрахування зі штату суду.


5.2. Особові справи є документами з обмеженим доступом і мають зберігатися в опечатаних металевих шафах або сейфах.
5.3. Забороняється розголошувати будь-яку інформацію щодо персональних даних судді.
5.4. Архівні особові справи зберігаються окремо від дійючих особових справ протягом двох років, після чого передаються в упорядкованому стані до архіву установи.
5.5. На архівній справі, списаній до архіву, проставляється архівний номер відповідно до книги обліку руху особових справ суддів.
5.6. Зберігання особових справ забезпечується керівником апарату суду та працівником, відповідальним за ведення кадрового діловодства, архіваріусом.
5.7. У разі проведення виїмки особової справи або окремих її документів у встановленому порядку, відповідальний працівник виготовляє ксерокопію особової справи чи окремих документів, засвідчує кожен документ та робить відповідний запис у книзі обліку особових справ суддів чи приєднує відповідну довідку до особової справи разом із копіями процесуальних документів про проведення виїмки.
5.8. Доступ до особових справ мають голова суду, його заступники при виконанні обов’язків голови суду, відповідальний працівник, архіваріус після передання справи до архіву суду або інша особа, яка визначена наказом голови суду.

VI. Контроль за додержанням Порядку
формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів


6.1. Контроль за додержанням вимог Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів здійснює Державна судова адміністрація України та територіальні управління Державної судової адміністрації України.

Додаток 1

до пункту 2.2 Порядку

______________________________________________________

(повне найменування суду)

ОСОБОВА СПРАВА № ___________

_________________________________________

(прізвище)


_________________________________________

(ім’я)
_________________________________________

(по батькові)

Дата початку формування особової справи «___» __________ 201____ року


Дата закінчення формування особової справи «___» __________ 201 ____ року

Архівний номер ___________

Додаток 2

до пункту 2.3. Порядку

__________________________________________________
(повне найменування суду)

КНИГА ОБЛІКУ РУХУ

ОСОБОВИХ СПРАВ СУДДІВ


Розпочато "___" _______ 201___ р.

Закінчено "___" _______ 201___ р.
з/п

Номер особової справи

Прізвище, ім'я, по батькові працівника

Дата формування особової справи

Дата закінчення ведення особової справи

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до пункту 4.4 Порядку
Місце для фотокартки

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Працює на посаді судді _____________________________________________________________

(назва суду та з якого часу)
Число, місяць і рік народження ______________________________________________________
Місце народження _________________________________________________________________

(держава, область, місто, район, село)


Освіта ___________________________________________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,


_________________________________________________________________________________

дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)


Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________________________
Володіння мовами _________________________________________________________________

(якими, якою мірою)


Нагороди, почесні звання ___________________________________________________________
Прийняття присяги судді ___________________________________________________________

(дата)
Загальний трудовий стаж за станом на _______________ ________________________________


Стаж роботи на посаді судді за станом на _____________ _________________________________

Трудова діяльність


Період

Посада, найменування установи

з __ ___

до ___ ___

 

з __ ___

по цей час

 


_________________________ _______________ _____________________

(посада відповідного працівника) (підпис) (прізвище, ініціали) М.П.
Додаток 3

до пункту 2.4. Порядку
(назва суду) 

 

 

ОСОБОВА КАРТКА № _____

 

I. Загальні відомості*

____________


*) Заповнює суддя

 

 

1.

Прізвище ______________________________________

3.

Місце народження ____________________________________

 

ім'я ___________________________________________

 

____________________________________

 

по батькові ____________________________________

 

____________________________________

2.

Громадянство України з

 

____________________________________

 

______________________________________________

 

____________________________________

5.

Освіта ___________________________________
                                  (вища, середня)

4.

Дата народження ___________________________­­­_________

 

Назва навчального закладу та його місцезнаходження

Рік вступу

Рік закінчення або вибуття

 

Спеціальність 

Кваліфікація№ диплома,

дата видачі диплома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Науковий ступінь, вчене званняНазва

Рік присвоєння

№ диплома, дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

7. Якими мовами володієте і якою мірою _______________________________________________________________________________________________________


       (читаєте та перекладаєте із словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно)

 8. Наукові праці та винаходи _______________________________________________________________________________________________________

 

9.

Сімейний стан ___________________________________

10.

Паспорт: серія _______ № ________________________

 

        (зазначити членів сім'ї та дати народження)

 

Ким виданий ____________________________________

 

________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________

 

Дата видачі ____________________________________

 

________________________________________________

 

 

 
 

 

11. Домашня адреса, телефон _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                Особистий підпис ____________________________________

 


12.

Дата прийняття Присяги судді

14.

Загальний стаж роботи _____________________________________

 

"___" _________________ р.

15.

Стаж роботи на посаді судді________________________________

 

 

16.

Стаж, що дає право на встановлення надбавки _________________________

13.

Зарахований до штату суду:

 

а) на виконання постанови Верховної Ради України № _________ від «___» ________________ р.

 

б) на виконання указу Президента України № ______________ від «____» _________________ р.

 

IІ. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

початку відпустки

закінчення відпустки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Дисциплінарна відповідальність

Причина

Вид дисциплінарного стягнення

Підстава

Дата скасування

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Заохочення, нагороди, почесні звання

Вид заохочення (нагороди, почесні звання)

Підстава

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Підвищення кваліфікації

6Найменування навчального закладу,
установи, організації, у тому числі
за кордоном

Період навчання

Програма чи тематика підвищення кваліфікації

Номер і дата видачі диплома, посвідчення

початок

кінець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. Відомості про військовий облік

Група обліку _________________________________________

Придатність до військової служби ______________________

Категорія обліку _____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

Склад _______________________________________________

Назва райвійськкомату за місцем проживання

 

____________________________________________________

Військове звання _____________________________________

____________________________________________________

Військово-облікова спеціальність № _____________________

Перебуває на спецобліку № ____________________________

 

____________________________________________________

 

Дата і причина звільнення

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Трудову книжку отримав       "___" ________________ р. 

 

Підпис власника трудової книжки _____________________________________ 

Підпис працівника кадрової служби ___________________________________

 

 

Додаток


до Особової картки *

____________


*) Заповнює суддя

                                                                                                                                         Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом).

При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

 


Місяць і рік

Посада із зазначенням установи,
організації, підприємства, а також міністерства (відомства)

Місце знаходження установи,
організації, підприємства

Вступу

звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АВТОБІОГРАФІЯ*

Прізвище _______________________________________________________________

Ім'я ____________________________________________________________________

По батькові _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________


*) Заповнює суддя

  • II. Формування особової справи
  • III. Ведення особової справи
  • IV. Оформлення та облік документів особової справи
  • V. Зберігання особових справ
  • VI. Контроль за додержанням Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів
  • КНИГА ОБЛІКУ РУХУ ОСОБОВИХ СПРАВ СУДДІВ