Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Я поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу
страница1/20
Дата25.06.2017
Размер0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


MASARYKOVA UNIVERZITA

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Katedra ruského jazyka a literatury

Vladimir Majakovskij – poetika a vývoj poezie pro děti

v kontextu 1. poloviny 20. století
Diplomová práce

Brno 2013

Vedoucí práce: Autorka práce:

Mgr. Eva Malenová, Ph.D. Bc. Petra Vystavělová


Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury.


V Brně dne 10. 4. 2013 Petra Vystavělová

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Evě Malenové, Ph.D. za cenné rady, připomínky a odbornou pomoc při koncipování této diplomové práce.


Я – поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу.Об остальном только если это отстоялось словом.1


Obsah


Prohlášení 2

Poděkování 3

Obsah 5

Úvod 7


1.Ruská dětská poezie v historickém kontextu 1. poloviny 20. století 9

1.1. Počátky 9

1.2. Situace na přelomu 19. a 20. století 12

1.3. Dětská poezie v tzv. sovětském období 14

1.3.1. 20. až 30. léta 20. století 15

1.3.2. 40. až 50. léta 20. století 19

2.Osobnost Vladimira Majakovského 21

3.Dílo Vladimira Majakovského 25

3.1. Tvorba pro dospělé 25

3.2. Tvorba pro děti 28

3.3. Znaky Majakovského poezie pro děti 33

3.4. Dědictví Majakovského 42

4.Recepce díla Vladimira Majakovského v českém kontextu 44

5.Kniha „Детям“ 48

5.1. „Что такое хорошо и что такое плохо“ 49

5.2. „Майская песенка“ 55

5.3. „Что ни страница, то слон, – то львица“ 57

5.4. „Возьмем винтовки новые“ 63

5.5. „Конь-огонь“ 67

5.6. „Мы вас ждем товарищ птица, отчего вам не летится?“ 72

5.7. „Эта книжечка моя про моря и про маяк“ 76

5.8. „Кем быть?“ 82

6.Přehodnocení tvorby Majakovského pro děti z hlediska současnosti 89

Závěr 92


Резюме 94

Literatura 103

Primární literatura 103

Českojazyčná literatura 103

Ruskojazyčná literatura 103

Ruskojazyčné internetové zdroje 103

Sekundární literatura 103

Českojazyčná literatura 103

Ruskojazyčná literatura 105

Českojazyčné internetové zdroje 106

Ruskojazyčné internetové zdroje 106

Přílohy 110

„Что такое хорошо и что такое плохо“ 111

„Что ни страница, то слон, – то львица“ 112

„Эта книжечка моя про моря и про маяк“ 113

„Кем быть?“ 114


Úvod


Vladimir Majakovskij je známý především jako významný představitel ruského kubofuturizmu. Jeho díla pro dospělé čtenáře byla analyzována a interpretována již mnohokrát v různých pracích, avšak jeho dětské tvorbě dosud nebyl věnován příliš velký prostor, a to jak v ruské, tak především české literatuře.

Na základě tohoto zjištění bylo také vybráno téma naší diplomové práce. Rozhodli jsme se zmapovat Majakovského básnickou tvorbu pro děti v historickém kontextu ruské dětské poezie 1. poloviny 20. století, přičemž nastiňujeme také český kontext vydání a recepce básní (samozřejmě v českých překladech). Naším cílem však není podat úplný bibliografický soupis prací, ať už česko či ruskojazyčných, o autorově tvorbě pro malé čtenáře, ale spíše poukázat na nejznámější a nejvýznamnější básně, jež přežily svou dobu a jsou více či méně známé i dnes.

Bez ohledu na to, že počet Majakovského děl pro děti není příliš velký, lze je v rámci dětské literatury sovětského období považovat za jedny z nejvýznamnějších. Autor totiž měl rád děti a zajímal se o osud mladé generace, proto hned první porevoluční roky, které se ještě vyznačovaly pokusy o pokračování z dnešního hlediska ne příliš hodnotné dětské literatury, prosazoval v literatuře pro děti tzv. moderní tendenci, která byla spojena s rozvojem dětské poezie. Tu pak uplatňoval i ve svých dílech adresovaných malým čtenářům. Jeho jméno je dokonce spojeno i s formováním nové knihy.

Diplomová práce si tedy dále klade za cíl na základě poetiky, jež vychází z moderní tendence rozvoje dětské literatury, analyzovat a interpretovat vybrané dětské básně, potom také přehodnotit autorovu tvorbu pro děti z hlediska současnosti.

Pro výběr básní, jež hodláme zpracovávat, jsme zvolili formální kritérium, tedy jedno z nejnovějších a nejúplnějších vydání Majakovského veršů pro děti, konkrétně knihu „Детям“, jež byla publikována poměrně nedávno, a to v roce 2011. Publikace Детям obsahuje celkem osm básní, a to skladby Что такое хорошо и что такое плохо, Майская песенка, Что ни страница, то слон, то львица, Возьмем винтовки новые, Конь-огонь, Мы вас ждем товарищ птица, отчего вам не летится?, Эта книжечка моя про моря и про маяк, Кем быть?. Díla určená dětem, která se do výšeuvedeného souboru nevešla, ponecháváme stranou k dalšímu zpracování a prozkoumání.

Práci rozdělujeme na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části nastiňujeme historický kontext ruské dětské poezie 1. poloviny 20. století, dále osobnost, dílo a znaky Majakovského poezie pro děti, jež jsou nezbytné pro vytvoření praktické části naší diplomové práce, ve které analyzujeme a interpretujeme básně z knihy „Детям“. Na základě zjištěných informací pak v závěru práce přehodnocujeme autorovu básnickou tvorbu pro děti z hlediska současnosti.  1. Ruská dětská poezie v historickém kontextu 1. poloviny 20. století


Poezie pro děti, neoddělitelná součást krásné literatury, je označení oblasti tvorby určené specifickému typu příjemce, a to čtenářům od tří do patnácti let.2 Vychází vstříc dětským čtenářským zájmům, potřebám a schopnostem, a to jak tematickým zaměřením na svět dětství a mládí (tematicky není omezena, ale svět dospělých je zobrazován jako blízký dětské zkušenosti či přímo ve stylizovaném pohledu dítěte), tak jednoduchou kompozicí a jazykem.3

Jedná se o tvorbu intencionálně (záměrně, např. Čukovskij) i neintencionálně (nezáměrně, např. Krylov) vytvářenou pro dětského a mladistvého příjemce. Neintencionálními texty přitom rozumíme ta díla, která nebyla původně určena dětem, ale dospělým a později byla přijímána dětským čtenářem. V pravém slova smyslu je dětská poezie tvořena pouze vrstvou intencionální.

V historii vývoje intencionální poezie pro děti byla zdůrazňována didaktická funkce, tj. mravní a poznávací, v sovětském období pak i příliš zesílená funkce výchovná. Moderní literatura preferuje funkci estetickou, poetickou hru a humor. Umělecky hodnotná literatura pro děti a mládež, tedy i poezie, „svou estetickou funkcí rozvíjí fantazii dětského čtenáře a tvůrčí schopnost jazykové komunikace, podržuje si (ale esteticky přetváří) funkci mravní (výchovnou) a má výrazovou funkci citovou a poznávací.“4

Ruská dětská poezie prošla dlouhým a poměrně složitým vývojem. Proto se v následujících podkapitolách pokusíme stručně nastínit její vývoj (základní uzlové body). Pak přejdeme k situaci na přelomu 19. a 20. století a kapitolu zakončíme sovětským obdobím, v němž se zaměřujeme především na básníka V. Majakovského.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

  • Prohlášení
  • Obsah
  • Ruská dětská poezie v historickém kontextu 1. poloviny 20. století