Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Русско-Тибетский словарь современного языка
страница9/48
Дата10.02.2018
Размер8.9 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48

Держать, содержать (а.)*HY#*zhing pa des rwa nyar pa red/*UÔD-M-Kà\-µ-HY-M-YàK#*Этот крестьянин держал коз.

Держаться вместе (а.)*PHP-KÜ-OzK#*phru gu bu gsum po de rtag par mnyam du sdod kyi 'dug*ŽÜ-CÜ-O×-C\×P-Mã-Kà-dC-MY-PHP-KÜ-zãK-€Ô-WKÜC*Эти три мальчика все время держаться вместе.

Держаться за руки (а.)*ZC-M-OID-#*kho gnyis lag pa btang byas phyin song/*Bã-CHÔ\-ZC-M-OID-…\-„ÔL-\ãD-#*Они, вдвоем, ходили держась за руки.

Дерзкий*PGÔD-M-}ãP-M#*kho mjing pa sbom pa/ zhe drag 'dug*Bã-PGÔD-M-}ãP-M#-Uà-ŒC-WKÜC*Он очень вызывающий

Дерматолог*MC\-LK-~L-M#*pags nad rig pa/*MC\-LK-YÔC-M#

Дерьмо, говно*ŸC\-M#

Десантный катер*\-JãC-KPC-ŸàZ-‰Ü-F×D-#

Десна*\ã-cÔD-#

Деспотический*OQL-KOD-FàL-Mã# OQL-KOD-EL#*dpon ngan btsan dbang chen po/*KMãL-DL-OQL-KOD-FàL-Mã#*Деспотичный правитель

Деспотический, высокомерный*KOD-FàL-Mã#*mo dbang chen po zhe po ci 'dug*Pã-KOD-FàL-Mã-Uà-Mã-EÔ-WKÜC*Она очень деспотичная.

Десятая часть*‰D\-F×D-#*grangs chung thig tshig*‰D\-F×D-JÔC-RÕC*Десятичная запятая

Десятилетний*Zã-WBãY-OE×#*lo 'khor bcu phyin pa'i rten 'brel/*Zã-WBãY-OE×-„ÔL-MWÔ-dàL-WàZ#*Церемония, происходящая раз в десять лет.

Десятичный знак*‰D\-F#*gnyis dang grangs cha gcig*CHÔ\-KD-‰D\-F-CEÔC*Два и одна десятая

Десятый*OE×-M#*bcu cha gnyis*OE×-F-CHÔ\*Две десятых

Десять*OE×#*bcu ldab/ ldab bcu/*OE×-qO# qO-OE×*Десятикратный

Десять миллионов*…à-O# \-X-OE×#

Десять тысяч*yãD-ŽC-OE×#*khri gcig/ chig khri tham pa/*€Ô-CEÔC FÔC-€Ô-JP-M#

Детеныш*ŽÜC-CÜ# ŽÜC*yag phrug*XC-ŽÜC*Тигренок

Детоубийство*…Ô\-M-’ãC-CEãK# ŽÜ-CÜ-’ãC-CEãK#*lung pa de'i nang la byis pa srog gcod byas shag*Z×D-M-KàWÔ-LD-Z-…Ô\-M-’ãC-CEãK-…\-[C*В этой стране было совершено детоубийство.

Детские ясли*O×-C\ã-BD-#

Детский сад*…Ô\-MWÔ-™ãO-¹#*bu gso khang/*O×-C\ã-BD-#

Дефект*ŸãL#*kho la skyon mang po yod pa red/*Bã-Z-ŸãL-PD-Mã-XãK-M-YàK#*У него много недостатков.

Дефективный*ŸãL-XãK-M#*khos mo Ta der skyon yod pa zhig shag*Bã\-Pã-Ê-KàY-ŸãL-XãK-M-UÔC-[C*Он приобрел неисправную машину.

Дешеветь, делать дешевле (а.)*CãD-Bà-Y×-OID-#*'di'i gong tog tsam khe ru gtong dang/*WKÔWÔ-CãD-IãC-QP-Bà-Y×-CIãD-KD-#*Снизьте немного цену этого!

Дешевле*CãD-Bà-O#*'di de las gong khe ba 'dug*WKÔ-Kà-Z\-CãD-Bà-O-WKÜC*Это дешевле, чем то.

Дешевый*Bà-Mã#*'dir kha lag khe po 'dug*WKÔY-B-ZC-Bà-Mã-WKÜC*Еда здесь дешевая.

Дешевый, поддельный, хреновый*JàO-FC*rgyu cha 'di theb chag cig 'dug*›Ü-F-WKÔ-JàO-FC-EÔC-WKÜC*Этот материал дешевый (плохой)

Деятельность (занятия)*…àK-vã-*slob grwa'i nang la nyin re byed sgo ga re ga re yod pa re/*™ãO-¹WÔ-LD-Z-HÔL-Yà-…àK-vã-C-Yà-C-Yà-XãK-M-Yà#*Что вы делаете в школе каждый день?

Джинсы*WGÔL#

Джип*Pã-Ê-GÔO#*ci phu'u khre/*EÔ-N×WÜ-€à#

Джокханг*Gã-BD-#

Джонка*›-OVã-[ÔD-‰Ü

Джут, джутовый*\ã-P-Y-ž#

Диабет*…à-L-A-YWÔ-L-R#

Диагностировать (а.)*LK-CUÔ-Dã\-WSÕL-…\#

Диагональ*\C-JÔC

Диаграмма*YÔ-Pã# KMà-YÔ\#

Диадема*KO×-›L#

Диалект*X×Z-uK#

Диалектика*iäK-¥ÝO-YÔC-M#*dngos gtso rtsod sgrub ring lugs/*KDã\-CQä-iäK-¥ÝO-YÔD-Z×C\#*Диалектический материализм.

Диаметр*vãY-YÔ\-RD\-JÔC

Диапазон, радиус действия*›D-JC-YÔD-JØC*rgyang tshad*›D-RK

Диван, софа*_ÜO-€C-\ã-ºÁ#

Дивиденд*ŸàK-A#

Дивизия*KPC-zà# “Ô#

Дивный, чудный*Dã-PRY-FàL-Mã#*grub 'bras ngo mtshar chen po zhig*‰ÜO-W\-Dã-PRY-FàL-Mã-UÔC*Чудное достижение

Диву даться (п.)*]-Z\#*kho ha las pa red/*Bã-]-Z\-M-YàK#*Он изумился.

Диета, питание*B-ZC*bod la kha lag ga re bza' gi red/*OãK-Z-B-ZC-C-Yà-OVW-CÔ-YàK#*Какая в Тибете диета?

Диете, сидеть на*V-XC-HÜD-KÜ-OID-#

Дикарь*€ÔP\-PàK-Z×C\-PàK-…àK-PBL#*khrims med lugs med byed mkhan gyi mi sde*€ÔP\-PàK-Z×C\-PàK-…àK-PBL-‚Ô-PÔ-zà*Дикие племена

Дикая местность, пустыня*J-BãO\#

Дикий (о животных)*`ãK#*g.yag rgod*CXC-`ãK*Дикий як

Дикий баран*CLW-O-*rkyang/*šD-#*Дикий осел

Дикий, необузданный (о поведении)*€àO-Iã# P€àC\-eã#

Дикобраз*Và-Pã#

Диктатор*’ÔK-KOD-uàY-WSÕL-…àK-PBL#*'byor med gral rim gyi srid dbang sker 'dzin/*W…ãY-PàK-‰Z-YÔP-‚Ô-’ÔK-KOD-uàY-WSÕL#*Диктатура пролетариата

Диктовать (а.)*KMãK#*ngas dpod nas khos bris pa red/*D\-KMãK-L\-Bã\-Ô\-M-YàK#*Я диктовал, он записывал.

Диктофон*KMãK-WG×C-ÊàO-WBãY#

Дикция (хорошая)*nà-OKà-Mã# ¥-KC-Mã#*kho lce bde po 'dug*Bã-nà-OKà-Mã-WKÜC*У него хорошая дикция.

Дилер*RäD-O›O-PBL#*kho rum gdan tshong brgyab mkhan red/*Bã-Y×P-CKL-RäD-O›O-PBL-YàK#*Он - дилер ковров.

Дилетант, любитель*]-YÔ-]Ü-YÔ#*kho mi ha ri hu ri red/*Bã-PÔ-]-YÔ-]Ü-YÔ-YàK#*Он - любитель.

Дилижанс*[ÔD-d-WBãY-Zã#

Динамит, взрывчатое вещество*WOY-j\#

Динь-дон (звук)*IÔD-IÔD-# IÔ-ZÔL-IÔ-ZÔD-# IÔ-ZÔD-I-ZD-#

Диплом, свидетельство*[à\-RK-ZC-àY#

Дипломат*„Ô-WàZ-Z\-…àK-M#*phyi 'brel las byed pa mang po 'dir phebs kyi red pas/*„Ô-WàZ-Z\-…àK-M-PD-Mã-WKÔY-NàO\-€Ô-YàK-M\#*Сюда приехало много дипломатов?

Директива, предписание*ZP-yãL#*khyod rang las ka byed dus lam ston byung ngas/*ãK-YD-Z\-A-…àK-KÜ\-ZP-yãL-…ÜD-D\#*Ты получал указание, когда работал?

Директор*WCL-WSÕL# CQä-WSÕL# (вежл.)*khong dpe mdzod khang gi gtso 'dzin red/*BãD-KMà-PSäK-BD-CÔ-CQä-WSÕL-YàK#*Он - директор библиотеки.

Дирижер*OAãK-yãL-…àK-PBL#

Дисбаланс, несоответствие*F-xãP\-PàK-M#*byung song cha snyoms med pa zhig 'dug*…ÜD-\ãD-F-xãP\-PàK-M-UÔC-WKÜC*Доходы и расходы не сходятся.

Дискриминировать (а.)*K…à-W…àK-…\#*kho tshos mi nag po dbye 'byed byas pa red/*Bã-Rä\-PÔ-LC-Mã-K…à-W…àK-…\-M-YàK#*Они проводили дискриминацию негров.

Дискуссия, полемика*iäK-—ãC

Диспут, спор*iäK-M#*slob grwa ba tshos ba re'i re'i nang la rtsod pa thengs re'i re rgyag gi red/*™ãO-¹-O-Rä\-—-O-YàWÔ-YàWÔ-LD-Z-iäK-M-JàD\-YàWÔ-Yà-›C-CÔ-YàK#*У студенты дебатируют (раз) каждый месяц.

Диссертация, дипломная работа*PJã-™ãO-XÔC-›ÜC\-iäP-KàO#

Дистанционное управление*›D-YÔD-OAC-CIãD-#*rgyang ring bkag gtong byas*›D-YÔD-OAC-CIãD-…\*Использовать дистанционное управление.

Дистиллированная вода*˜D\-F×#*rlangs chu bzos/*˜D\-F×-OVã\#*Дистиллировать воду

Дисциплина, предмет*™ãO-CUÜD-# ™ãO-¢ãD-CÔ-CUÜD-#*kho'i slob gzhung gtso bo ga re red/*BãWÔ-™ãO-CUÜD-CQä-Oã-C-Yà-YàK#*Какой его главный предмет?

Дисциплина, устав*¥ÔC-€ÔP\# ¥ÔC-ZP#*dgon pa'i sgrig khrims/*KCãL-MWÔ-¥ÔC-€ÔP\#*Монашеская дисциплина.

Дисциплиной, наказывать (а.)*€ÔP\-OID-#*khos slob grwa ba tshor khrims btang pa red/*Bã\-™ãO-¹-O-RäY-€ÔP\-OID-M-YàK#*Он дисциплинировал студентов.

Дифтерия*P‰ÔL-LK#

Дичь*\àP\-EL#

Диэлектрик, непроводник*•ãC-WÜK-XC-PàK-MWÔ#

Длина*YÔD-Zã\# YÔD-JØD-#*thag pa ring los ga 'dra 'dug*JC-M-YÔD-Zã\-C-WŒ-WKÜC*Какова длина веревки?

Длиннее*YÔD-O#*'di de las ring ba 'dug*WKÔ-Kà-Z\-YÔD-O-WKÜC*Это длиннее того.

Длинные волосы (о людях)*¤-YÔD-Mã#

Длинные горны (используемые в религиозных церемониях)*KÜD-FàL#

Длинный*YÔD-Mã#*lam khag 'di ring po red/*ZP-BC-WKÔ-YÔD-Mã-YàK#*Эта дорога длинная.

Длительный, долговечный*X×L-CL\# ›ÜL-CL\# X×L-YÔD-#*zhi bde yun gnas/*UÔ-OKà-X×L-CL\#*Долгий мир

Длиться, продолжаться (п.)*X×L-YÔD-Mã-CL\-JØO#*da ta'i zhi bde 'di yun ring po gnas thub kyi ma red/*K-IWÔ-UÔ-OKà-WKÔ-X×L-YÔD-Mã-CL\-JØO-€Ô-P-YàK#*Этот мир не продлиться (долго).

Для*KãL-KC-Z#*khos tshog pa'i don dag la las ka byas pa red/*Bã\-RäC-MWÔ-KãL-KC-Z-Z\-A-…\-M-YàK#*Он работал для (подготовки) встречи.

Для того, чтобы*KãL-KC-Z#*khos za bca' nyo yag gi don dag la gdan btsongs shag*Bã\-V-OEW-Hã-XC-CÔ-KãL-KC-Z-CKL-OQäD\-[C*Он продал ковер для того, чтобы купить еды.

Дневная плата*HÔL-•#

Дневник*HÔL-KàO#*khos nyin deb bris shag*Bã\-HÔL-KàO-Ô\-[C*Он вел дневник

Дневное время*HÔL-PãWÔ-CÜD-#*nga tsho nyin ma'i dgung la 'gro dgos red/*D-Rä-HÔL-PWÔ-KCÜD-Z-W‰ã-KCã\-YàK#*Они должны идти днем.

Днем позже*HÔL-P-YGà\-P#*phyi nyin*„Ô-HÔL

Днем раньше*HÔL-P-wãL-P#*nyin sngon ma/*HÔL-wãL-P#

Дно*PJÔZ#*sgam gi mthil la khab cig 'dug*vP-CÔ-PJÔZ-Z-BO-EÔC-WKÜC*На дне коробки иголка.

До*OY-KÜ#*kho lha sa bar du nga tsho mnyam du yong pa red/*Bã-t-\-OY-KÜ-D-Rä-PHP-KÜ-XãD-M-YàK#*Он дошел с нами до Лхасы.

До брака (девичий)*FD-\-P-O›O-CãD-CÔ

До настоящего времени, до сих пор*K-OY#

До самого...*OY-KÜ-*nga lha sa bar du phyin pa yin/*D-t-\-OY-KÜ-„ÔL-M-XÔL#*Я дошел до самой Лхасы.

До сего дня*K-q-OY-KÜ#*da lta bar du rnyog dra dmag byung yod pa ma red/*K-p-OY-KÜ-cãC-Œ-KPC-…ÜD-XãK-M-P-YàK#*До сей поры не было войны.

До сих пор*K-KÜD-#*kho da dung las ka byed kyi 'dug*Bã-K-KÜD-Z\-A-…àK-€Ô-WKÜC*Он до сих пор работает.

Добавка, приработок*V×Y-KÜ-PJØL-šàL#*las ka 'di la zur du mthun rkyen ga re yod pa red/*Z\-A-WKÔ-Z-V×Y-KÜ-PJØL-šàL-C-Yà-XãK-M-YàK#*Какие добавки за эту работу?

Добавлять (а.)*B-{ãL-O›O#

Добавочный налог*€Z-JãZ-M#

Добавочный, дополнительный*V×Y-{ãL# B-{ãL#*gzhung gis bzo pa tshang mar zur snon za bca' sprad shag*CUÜD-CÔ\-OVã-M-RD-PY-V×Y-{ãL-V-OEW-§K-[C*Правительство предоставило добавочное питание всем рабочим.

Доброволец*°D-–D\-…àK-PBL#*kho dwang ngas byed mkhan gsar pa de red pas/*Bã-°D-–D\-…àK-PBL-C\Y-M-Kà-YàK-M\#*Он новый доброволец?

Добровольно*°D-–D\-…\#*khos 'di dwangs ngas byas byas pa red/*Bã\-WKÔ-°D\-–D\-…\-…\-M-YàK#*Он сделал это добровольно.

Добровольный*°D-–D\#*nga tshos dwangs ngas zhal 'debs sprad pa yin/*D-Rä\-°D\-–D\-UZ-WKàO\-§K-M-XÔL#*Мы сделали добровольное пожертвование.

Добровольческий*°D-–D\#*dwang ngas dmag dpung*°D-–D\-KPC-KM×D*Добровольческая армия

Добродетель*KCà-O#*dge ba bsags*KCà-O-O\C\*Копить заслугу (а.)

Добродетельный*KCà-\àP\-FàL-Mã#*kho dge sems chen po zhe drag 'dug*Bã-KCà-\àP\-FàL-Mã-Uà-ŒC-WKÜC*Он очень добродетельный.

Добродушный*YD-OUÔL-OVD-Mã#

Добропорядочный*¡ãK-ZP-XC-Mã#*sgrig yag po*¥ÔC-XC-Mã

Добросовестный*Kã-WBÜY-FàL-Mã# ]ÜY-Mã#*btsun po/,hur brtson/*OQ×L-Mã# ]ÜY-OiäL#

Доброта*XC-Mã-…\-M#*ngas khos nga la yag po byas pa de brjed kyi ma red/*D\-Bã\-D-Z-XC-Mã-…\-M-Kà-ObàK-€Ô-P-YàK#*Я не забуду его ко мне доброты.

Добрым быть (к детям, животным) (а.)*…P\-Mã-…\#*khos khyi la byams po byed kyi 'dug*Bã\-Ô-Z-…P\-Mã-…àK-€Ô-WKÜC*Он добр к собаке.

Добрым быть (о взрослых) (а.)*XC-Mã-…\#*khos nga la yag po zhe drag byas byung/*Bã\-D-Z-XC-Mã-Uà-ŒC-…\-…ÜD-#*Он очень добр ко мне.

Добыча, награбленное добро*OEãP-LãY# WŽãC-OEãP-…\-MWÔ-›Ü-LãY#*kho tshos bcom nor bgo bsha' brgyab pa red/*Bã-Rä\-OEãP-LãY-OCã-O[W-O›O-M-YàK#*Они поделили добычу.

Доверенное лицо*xÔD-CIP-[ãK-\#*rgyal po'i snying gtam shod sa su red/*›Z-MãWÔ-xÔD-CIP-[ãK-\-\×-YàK#*Кто является доверенным лицом короля?

Доверчивый*XÔK-Fà\-™-Mã#

Довольный, удовлетворенный*FãC-[à\#*kho la chog shes zhe drag 'dug*Bã-Z-FãC-[à\-Uà-ŒC-WKÜC*Он очень доволен.

Догма*Z×D-›ÜL#*ye shu'i chos kyi lung rgyun/*Xà-[ÜWÔ-Fã\-€Ô-Z×D-›ÜL#*Христианская догма.

Договариваться, порешить (а.)*CIL-WBàZ#*kho tshos 'char gzhi gsar o zhig gtan bkakl shag*Bã-Rä\-WFY-CUÔ-C\Y-^ã-UÔC-CIL-OAAZ-[C*Они сошлись на новом проекте.

Договор*CL-›#*ngas khang pa rgyag yag gi gan rgya zhig bzhag pa yin/*D\-BD-M-›C-XC-CÔ-CL-›-UÔC-OUC-M-XÔL#*Я заключил договор на строительство дома.

Договор о безопасности*’ÜD-ŸãO-FÔD\-XÔC

Договориться*B-FK-…\#

Дождевая вода*FY-F×#

Дождик (моросящий)*FY-M-\ÔP-\ÔP#*mdangs dgong char pa sim sim zhig bbas song/*PKD\-KCãD-FY-M-\ÔP-\ÔP-UÔC-OO\-\ãD-#*Прошлой ночью моросило.

Дождь вызывать (а.)*FY-WOàO-…\#

Доза, порция, прием*~L-JØL#*nyi ma gcig la sman thun ga tshad bza' dgos red/*HÔ-P-CEÔC-Z-~L-JØL-C-RK-OVW-KCã\-YàK#*Сколько порций мне принимать в день?

Дозволять, разрешать (п.)*FãC*kho tsho phyin chog gi red/*Bã-Rä-„ÔL-FãC-CÔ-YàK#*Им позволено поехать.

Дознание, следствие*[Ô-šàL-OdC-UÔO#

Доильный аппарат*Wã-OVãWÔ-WŽÜZ-F\#

Доисторический*wãL-…ÜD-Zã-›Ü\#*gna' rabs kyi lo rgyug*CLW-YO\-€Ô-Zã-›ÜC

Доить (а.)*Wã-P-OUã\#

Док (морской...)*‰Ü-VP#

Доказательство*BÜD\-ŸàZ# Y-§ãK#*khyod rang la khungs skyel gang yang yod pas/*ãK-YD-Z-BÜD\-ŸàZ-CD-XD-XãK-M\#*У вас есть доказательства?

Доказывать (а.)*BÜD\-ŸàZ-…\# Y-§ãK-…\#*khos mo so pa yin pa khungs skyel byas song/*Bã\-Pã-\ã-M-XÔL-M-BÜD\-ŸàZ-…\-\ãD-#*Он доказал, что она - шпионка.

Докладывать лично, отчитываться (а.)*CL\-R×Z-O[K#*khos 'char gzhi gsar pa'i gnas tshul bshad pa red/*Bã\-WFY-CUÔ-C\Y-MWÔ-CL\-R×Z-O[K-M-YàK#*Он доложил о новом плане.

Докладывать письменно, подавать отчет (а.)*CL\-R×Z-OID-#

Доктор (тибетский)*^P-FÔ#*phyi rgyal sman pa/*„Ô-›Z-~L-M#*Западный доктор.

Доктрина*p-O# OyL-M#*dmar po'i lta ba/*KPY-MãWÔ-p-O#*Коммунистическая доктрина.

Документ*XÔC-F#*yig cha rnying pa 'dug gas/*XÔC-F-cÔD-M-WKÜC-C\#*Старые документы есть?

Документа, писанина*iäP-XÔC

Документировать, подтверждать письменно (а.)*Y-§ãK-OyL#*kho tshos btson pa gsod mkhan ra sprod bstan/*Bã-Rä\-OQäL-M-C\ãK-PBL-Y-§ãK-OyL#*Они подтвердили убийство заключенных.

Докучливый (раздражающий)*\×L-Mã#*phru gus skad char rgyag yag de sun po zhe drag 'dug*ŽÜ-CÜ\-uK-FY-›C-XC-Kà-\×L-Mã-Uà-ŒC-WKÜC*Шум детей был очень раздражающим.

Долг (задолженность)*O×-ZãL#*rgyal khab kyi bu lon/*›Z-BO-€Ô-O×-ZãL#*Национальный долг

Долг, ответственность*Wã\-WCL#*nga tshor pha yul gyi don dag la 'thab 'dzin byed yag gi 'os 'gan yod pa red/*D-RäY-N-X×Z-‚Ô-KãL-KC-Z-WJO-WSÔL-…àK-XC-CÔ-Wã\-WCL-XãK-M-YàK#*У нас долг - сражаться за родину.

Долго не изнашиваться (п.)*X×L-YÔD-Mã-JØO#*dug slog 'di yun ring po thub kyi ma red/*KÜC-™ãC-WKÔ-X×L-YÔD-Mã-JØO-€Ô-P-YàK#*Эта одежда недолговечна.

Долго, долгое время*›ÜL-YÔD-Mã#*kho rgyun ring po bsdad pa red/*Bã-›ÜL-YÔD-Mã-OzK-M-YàK#*Он долго пробыл.

Долговечность*Rá-YÔD-Mã#

Долговечный, вечный*PJW-WãD\#*mdza' 'brel mtha' 'khyongs/*PSW-WàZ-PJW-WãD\#*Долгая дружба

Долгое время*KÜ\-X×L-YÔD-Mã#*dus yun ring po phyin song/*KÜ\-X×L-YÔD-Mã-„ÔL-\ãD-#*Прошло много времени.

Долгота (геогр.)*CUÜD-JÔC

Должен*Kcã\#*kho yong dgos red/*Bã-XãD-KCã\-YàK#*Он должен прийти.

Должен, следует (в утвердительных предложениях)*KCã\#*mi tshang ma rogs byed dgos red/*PÔ-RD-P-YãC\-…àK-KCã\-YàK#*Каждый должен помочь.

Должник*O×-ZãL-XãK-PBL#

Должно быть*NZ-FàY#*phal cher kho mgyogs po yong gi red/*NZ-FàY-Bã-P‚ãC\-Mã-XãD-CÔ-YàK#*Вероятно он скоро придет.

Должно быть (в отрицательных предложениях)*[гл.]›Ü#*kho yong rgyu yod pa ma red/*Bã-XãD-›Ü-XãK-M-P-YàK#*Он должно быть не пришел.

Должностное лицо (высокое)*KMãL-YÔC\#

Должность*Z\-A

Доливать (а.)*–ÜC\#*khyod rang gis ja la 'o ma blugs pas/*ãK-YD-CÔ\-G-Z-Wã-P-–ÜC\-M\#*Вы добавили молоко в чай?

Долина*JD-C[ãD\#*lha sa thang gshongs*t-\-JD-C[ãD\*Долина Лхасы

Долина (лесистая)*C[ãD\-F×D-#

Доллар (американский)*^-vãY#*sgor mo/*vãY-Pã#*Денежная единица (доллар, рубль, франк..)

Долото, стамеска*VãD-#*zong brgyab/*VãD-O›O#*Работать стамеской (а.)

Доля наследства*uZ-O#

Доля, пай*JãO-F#*nga'i thob cha ga tshad 'dug*DWÔ-JãO-F-C-RK-WKÜC*Какая моя доля?

Доля, проценты (от вклада)*ŸàK-B#*bu lon gyi skyed kha brgya cha nyi shu red/*O×-ZãL-‚Ô-ŸàK-B-O›-F-HÔ-[Ü-YàK#*Участие в за`ме составляет 20%.

Доля, участь*uZ-O#*sha 'di nga'i skal ba red/*[-WKÔ-DWÔ-uZ-O-YàK#*Это мясо - моя порция.

Дом для медитации*vãP-BD-#

Дом отдыха*DZ-C\ã-BD-#

Дом, домашний*LD-# CVÔP-BD-# (вежл.)*nga'i nang rgya gar la yod/*DWÔ-LD-›-CY-Z-XãK#*Мой дом в Индии.

Дом, жилище, здание*BD-M# CVÔP-[C*khang pa brgyab/*BD-M-O›O#*Строить дом (а.)

Дома (внутри)*BD-MWÔ-LD-Z#*char pa btang na nga tsho khang pa'i nang logs la 'gro gi yin/*FY-M-OID-L-D-Rä-BD-MWÔ-LD-ZãC\-Z-W‰ã-CÔ-XÔL#*Если будет дождь, мы пойдем домой.

Домашнее задание*YD-¢ãD-# LD-¢ãD-#*rang sbyong byas/*YD-¢ãD-…\#*Выполнять домашнее задание (а.).

Домашние животные*vã-„ÜC\#

Домашний арест*OVD-OQäL#*bzang btson la bzhag*OVD-OQäL-Z-OUC*Посадить под домашний арест (а.)

Домашняя птица*ÔP-…#*bya khang*…-BD*Птичник

Домашняя работа*LD-Z\#*kha sa ngas nang las byas pa yin/*B-\-D\-LD-Z\-…\-M-XÔL#*Я занимался домашними делами вчера.

Домашняя хозяйка*LD-CÔ-^-P#

Домкрат, рычаг*WKàC\-nC\#*khos mo ta de 'degs lcags kyis yar bkyags song/*Bã\-Pã-I-Kà-WKàC\-nC\-€Ô\-XY-O€C\-\ãD-#*Он поднял машину домкратом.

Домовладелец*BD-KC

Домохозяйка*P-RO#

Домочадец*LD-PÔ#*khyod rang gi nang la nang mi ga tshad yod pa/*ãK-YD-CÔ-LD-Z-LD-PÔ-C-RK-XãK-M#*Сколько у вас дома домочадцев.

Донесение*ZL#*khos lan bskur song/*Bã\-ZL-OuÜY-\ãD-#*Он послал донесение.

Доносчик, осведомитель*CLK-R×Z-RäD-PBL#

Дополнительный*JãZ-M-*nga tshor mi thol pa gnyis dgos kyi 'dug*D-RäY-PÔ-JãZ-M-CHÔ\-KCã\-€Ô-WKÜC*Нам нужно дополнительных два человека.

Дополнительный месяц (лунного календаря)*—-O[ãZ#

Дополнительный, еще*JãZ-M#*khyed rang snyu gu thol pa yod pas/*àK-YD-xÜ-CÜ-JãZ-M-XãK-M\#*У тебя есть еще ручка?

Дополнять, пополнять (а.)*{ãL-Mã-OVã\# WJãZ-M-OVã\#*kho tshos mtshan las byas nas yong 'bab snon pa bzos shag*Bã-Rä\-PRL-Z\-…\-L\-XãD-WOO-{ãL-M-OVã\-[C*Они пополнили свой доход работая ночью.

Допрашивать (а.)*WŒÔ-UÔO-…\#*kho tshos so pa la 'dri zhib byas pa red*Bã-Rä\-\ã-M-Z-WŒÔ-UÔO-…\-M-YàK*Они допросили шпиона.

Допускать*OE×C*kho tshos kho skyid sdug la bcug shag*Bã-Rä\-Bã-ŸÔK-zÜC-Z-OE×C-[C*Они допустили его в клуб.

Допустимый*ZàL-Wã\-M#*bsam 'char de tsho len 'os pa red pas/*O\P-WFY-Kà-Rä-ZàL-Wã\-M-YàK-M\#*Принять нам эти допустимые соображения?

Допытаться, добиться, выяснять (а.)*OIãL# C\D-O-OdãZ#*khos gsang ba bton pa red/*Bã\-C\D-O-OIãL-M-YàK#*Он выяснил секрет.

Дорджелинг*eã-bà-•ÔD-#

Дорога*ZP-BC*lam khag gsar pa de tshar shag*ZP-BC-C\Y-M-Kà-RY-[C*Новая дорога закончилась.

Дорого*CãD-FàL-Mã#*'di gong chen po zhe drag red/*WKÔ-CãD-FàL-Mã-Uà-ŒC-YàK#*Это очень дорого.

Дорогой (не дешевый)*CãD-FàL-Mã-UàK-Mã-EÔC*ngas gong chen po zhed po cig sprad pa yin/*D\-CãD-FàL-Mã-UàK-Mã-EÔC-§K-M-XÔL#*Я заплатил дорогую цену.

Дорогой (обращение в заголовке письма)*Oiá-OWÔ#*brtse ba'i grogs po bsod nams lags/*Oiá-OWÔ-‰ãC\-Mã-O\ãK-LP\-ZC\#*Дорогой друг Сёнам.

Дорогой, любимый*Oiá-qL#*khong nga'i brtse ldan grogs po red/*BãD-DWÔ-Oiá-qL-‰ãC\-Mã-YàK#*Он - мой дорогой друг.

Дорогой, любимый (в начале письма)*…P\-qL#

Дорожить, беречь (а.)*CEà\-PJãD-…\#*khos tshigs khebs la gces mthongs byas shag*Bã\-RÕC\-BàO\-Z-CEà\-PJãD\-…\-[C*Он дорожил кольцом.

Дорожка, тропинка*’D-ZP# ZP-F×D-#

Дорожник, рабочий*ZP-OVã-O#

Дорожное строительство*ZP-OVã#*kam bzo byas/*AP-OVã-…\#*Строить, ремонтировать дорогу (а.)

Дорожные расходы*ZP-‰ãL#

Дорожный знак*ZP-dC\#*lam ngos/*ZP-Dã\#*Дорожное покрытие

Досадный человек*\×L-Mã#*kho sun po zhig 'dug*Bã-\×L-Mã-UÔC-WKÜC*Он - неприятный человек

Доска*MD-ZàO#*nag pang/*LC-MD-#*Доска (школьная)

Доска объявлений*uK-F-ŒÔ\-\#

Доскональный*UÔO-RC\# PJÔZ-„ÔL#*zhib 'jug zhib tshags*UÔO-WG×C-UÔO-RC\-*Доскональное исследование.

Дословно*RÕC-JãC-RÕC-OUC-…\# RÕC-L\-RÕC-Z#*khos deb de tshig thog tshig bzhag byas bsgyur shag*Bã\-KàO-Kà-RÔC-JãC-RÔC-OUC-…\-OvÆÝY-[C*Он перевел книгу дословно.

Дословный перевод*RÕC-vÆÝY# JãC-vÆÝY#*tshig sgyur byas/*RÔC-vÆÝY-…\#*Переводить дословно (а.)

Досматривать, обыскивать (а.)*UÔO-O[àY-…\# OzãC\-O[àY-…\# OzãC\-UÔO-…\#*kho tshos 'grul pa tshang mar zhib bsher byas shag*Bã-Rä\-W‰ÜZ-M-RD-PY-UÔO-O[àY-…\-[C*Они проверяли всех проезжавших.

Доспехи*Cã-F#

Доставать, достигать (п.)*O™àO\#*kho gzhung gi nang la go sa mtho shos la bslebs pa red/*Bã-CUÜD-CÔ-LD-Z-Cã-\-PJã-[ã\-Z-O™àO\-M-YàK#*Он достиг высочайшего положения в правительстве.

Доставаться, получить (п.)*YC*kho la deb rnying pa zhig rag shag*Bã-Z-KàO-cÔD-M-UÔC-YC-[C*Ему досталась старая книжка.

Достаточно, довольно (п.)*WKD\#*tshwa 'dis 'dang gi red pas/*²-WKÔ\-WKD-CÔ-YàK-M\#*Этой соли достаточно?

Достаточно, спасибо!*K-W‰ÔC\-\ãD-#

Достигать просветления (а.)*\D\-›\#*sangs rgyas sangs rgyas pa red/*\D\-›\-\D\-›\-M-YàK#*Будда достиг просветления.

Достижение*W‰ÜO-W\#*sman khang gsar pa btsugs pa 'di grub 'bras cig red/*~L-BD-C\Y-M-OQ×C\-M-WKÔ-‰ÜO-W\-EÔC-YàK#*Постройка новой больницы - это достижение.

Достичь (добиться) (п.)*W‰ÜO#*kho'i 'dod pa 'grub shag*BãWÔ-WKãK-M-W‰ÜO-[C*Он осуществил свое желание

Достоверный*BÜD\-qL#*gnas tshul khungs ldan*CL\-R×Z-BÜD\-qL*Достоверный отчет

Достоинства*KCà-PRL#*'char gzhi 'di'i nang la dge mtshan ga re yod pa red/*WFY-CUÔ-WKÔWÔ-LD-Z-KCà-PRL-C-Yà-XãK-M-YàK#*Какие достоинства этого плана?

Достойный похвалы*OyãK-Y-CIãD-Wã\-M#*bstod ra gtong 'os pa'i spyod pa*OyãK-Y-CIãD-Wã\-MWÔ-¡ãK-M*Достойное похвалы поведение

Достойный, соответствующий*Wã\-Mã#*kho las ka de la 'os po 'dug*Bã-Z\-A-Kà-Z-Wã\-Mã-WKÜC*Он достоин этой работы.

Достояние, имущество*›Ü-E-ZC

Доступный, имеющийся, существующий*XãK-M#*khos rgyu cha gang yod pa de bed spyod btang nas khang pa zhig brgyab shag*Bã\-›Ü-F-CD-XãK-M-Kà-OàK-¡ãK-OID-L\-BD-M-UÔC-O›O-[C*Он использовал все доступные материалы для постройки дома.

Доступный, легкодоступный*PGZ-OKà-Mã#*rgyal po rin po che mjal bde po 'dug*›Z-Mã-YÔL-Mã-Fà-PGZ-OKà-Mã-WKÜC*Кармапа доступен.

Досуг, свободное время*KZ-KÜ\#

Досье*XÔC-WNàZ#

Дот*\ã-p-BD-#

Дотошный, мелочный*UÔC-RC\-Mã#*kho zhib tshags po zhed po cig 'dug*Bã-UÔO-RC\-Mã-UàK-Mã-EÔC-WKÜC*Он очень дотошный

Дотрагиваться, касаться (а.)*ZC-M-CIÜC\#*khos mo'i dpral ba la lag pa gtugs song/*Bã\-PãWÔ-KZ-O-Z-ZC-M-CIÜC\-\ãD-#*Он притронулся рукой ее лба.

Доходить*W…ãY#*yi ge de nga la kha sa 'byor byung/*XÔ-Cà-Kà-D-Z-B-\-W…ãY-…ÜD-#*Письмо дошло до меня вчера.

Доходы и издержки*Bà-‚ãD-#

Дочь*O×-Pã# ’\-Pã# (вежл.)

Дошкольное воспитание*™ãO-Zã-P-\ãL-CãD-CÔ-[à\-XãL-™ãO-¢ãD-#*gzhi rim shes yon slob sbyong/*CUÔ-YÔP-[à\-XãL-™ãO-¢ãD-#*Начальное воспитание.

Драгоценность, исполняющая желания*LãY-O×#

Драгоценный*i-O-FàL-Mã#*sku 'di rtsa ba chen po zhe drag red/*uÜ-WKÔ-i-O-FàL-Mã-Uà-ŒC-YàK#*Эта статуя очень дорогая.

Драгоценный камень*Ž#*phra bcu bdun yod pa'i chu tshod/*Ž-OE×-OKÜL-XãK-MWÔ-F×-RäK#*Часы с семнадцатью камнями.

Драгоценный, дорогой*i-O-FàL-Mã#*deb rtsa ba chen po zhig*KàO-i-O-FàL-Mã-UÔC*Драгоценная книга

Дразнить (а.)*Oc\-O_ã\# €C-€C-…\#*khos rtag par nga la brnyas rko gi 'dug*Bã\-dC-MY-D-Z-Oc\-_ã-CÔ-WKÜC*Он постоянно меня дразнит.

Драка, борьба*›C-Yà\#*kho tsho rgyag res shor yag gi rkyen rtsa ga re red/*Bã-Rä-›C-Yà\-[ãY-XC-CÔ-šàL-i-C-Yà-YàK#*Причиной их драки что было?

Дракон*WÜC*'brug lo/*WÜC-Zã#*Год дракона.

Драться, бороться (а.)*›C-Yà\-O›O#*kho tho yang se rgyag res rgyag gi 'dug*Bã-Jã-XD-\à-›C-Yà\-›C-CÔ-WKÜC*Они часто дерутся.

Драчливый*›-WŒà-R-Mã#*rgyag res rgod po/*›C-Yà\-`ãK-Mã#

Древесный уголь*\ãZ-O#

Древесный червь*[ÔD-WO×#

Древко копья*PKÜD-[ÔD-#

Древко, стрела*PKW-xÜC

Древний*w-Pã# KÜ\-w-YO\#*snga mo'i grong khyer/*w-PãWÔ-‰ãD-àY#*Древний город.

Дремать (п.)*CHÔK-GãC-O›O#*kho nyin ltar gnyid jog rgyag gi 'dug*Bã-HÔL-pY-CHÔK-GãC-›C-CÔ-WKÜC*Он дремлет каждый день.

Дробинка*PKàZ-YÔZ#

Дробить, гранулировать (а.)*UÔO-UÔO-OVã\#

Дрова*Pà-[ÔD-#*1)me shing bcad/ 2) me shing btubs/ 3) me shing bsgrubs*1)Pà-[ÔD-OEK#-2)Pà-[ÔD-OIÜO\#-3)Pà-[ÔD-O¥ÝO\#*1) Рубить дрова (в лесу); 2) Колоть дрова (а.); 3) Собирать дрова.

Дрожать, ежиться (п.)*WKY#*nga 'dar gyi 'dug*D-WKY-‚Ô-WKÜC*Я дрожу.

Дрожжи*NO#

Дротик, стрела*PKW-F×D-#

Друг*‰ãC\-Mã# KCW-Mã-Hà-Mã#*kho la grogs po mang po yod pa red/*Bã-Z-‰ãC\-Mã-PD-Mã-XãK-M-YàK#*У него много друзей.

Друг друга*CEÔC-CÔ\-CEÔC-Z#*kho tshos gcig gis gcig la rogs ram byas pa red/*Bã-Rä\-CEÔC-CÔ\-CEÔC-Z-YãC\-YP-…\-M-YàK#*Они помогали друг другу.

Друг по переписке*XÔC-WàZ-‰ãC\-Mã#*nga'i yig 'brel grogs po*DWÔ-XÔC-WàZ-‰ãC\-Mã*Мой друг по переписке

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48