Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Русско-Тибетский словарь современного языка
страница2/48
Дата10.02.2018
Размер8.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Безмятежный, тихий*tã-tã#*gung sang lho lho cig*CÜD-\D-tã-tã-EÔC*Спокойные выходные

Безнадежный, безвыходный*Yà-O-PàK-M# Yà-yãD-#*re ba med pa'i gnas tshul zhig*Yà-O-PàK-MWÔ-CL\-R×Z-UÔC*Безнадежная ситуация.

Безнадежный, никчемный*BÜD\-Z×D-PàK-M#*kho khungs lung med pa'i mi zhig red*Bã-BÜD\-Z×D-PàK-MWÔ-PÔ-UÔC-YàK#*Он - безнадежный человек.

Безнравственный*R×Z-PÔL# WFZ-¡ãK#

Безобразный (некрасивый)*PKãC-Hà\# PKãC-CãC €ãC-€ãC*kho mdog nyes red/*Bã-PKãC-Hà\-YàK#*Он безобразный.

Безоговорочный, безусловный*F-šàL-PàK-MWÔ#*cha rkyen med pa'i mgo btags zhus pa*F-šàL-PàK-MWÔ-PCã-OIC\-UÜ\-M#*Безоговорочная капитуляция

Безопаснее быть (п.)*OdL#*kho bod la bsdad pa las rgya gar la bsdad na brtan gyi red*Bã-OãK-Z-OzK-M-Z\-›-CY-Z-OzK-L-OdL-‚Ô-YàK#*Ему безопаснее оставаться в Индии, чем в Тибете.

Безопасность*HàL-’ÜD-#*lhan tshogs nyen srung gi las ka yag po byas shag*tL-RäC\-HàL-’ÜD-CÔ-Z\-A-XC-Mã-…\-[C*Безопасность конференции была хорошо обеспечена.

Безопасный, надежно*HàL-C-[отр.]#*nga 'dir nyen ga mi 'dug*D-WKÔY-HàL-C-PÔ-WKÜC*Мне здесь безопасно.

Безоружный*Cã-ZC-PàK-MWÔ# Cã-PRäL-PàK-MWÔ# PRäL-F-PàK-MWÔ#*go lag med pa'i dmag mi/*Cã-ZC-PàK-MWÔ-KPC-PÔ#*Безоружный солдат.

Безостановочно, без отдыха*OY-RP\-PàK-M#*nga tshos las ka bar mtshams med pa byas pa red*D-Rä\-Z\-A-OY-PRP\-PàK-M-…\-M-YàK#*Мы работали без передыху.

Безответственный*Kã-WBÜY-PàK-M# BÜY-PàK#

Безошибочно, точно*LãY-WŽÜZ-PàK-M#*khos las ka nor 'phrul med pa byas shag/*Bã\-Z\-A-LãY-WŽÜZ-PàK-M-…\-[C*Он точно выполнял работу.

Безработный*Z\-PàK#*kho las med red*Bã-Z\-PàK-YàK#*Он безработный.

Безразличный, равнодушный*Kã-{D-[отр.]#*khos kho tsho'i re skul la do snang ma byas pa red*Bã\-Bã-RäWÔ-Yà-uÜZ-Z-Kã-{D-P-…\-M-YàK#*Он отнесся равнодушно к их обращениям.

Безразличным, быть (п.)*HãO#*kho den sang nyob shag/*Bã-KàL-\D-HãO-[C*Эти дни он индифферентен.

Безрассудно*CD-…ÜD-P-…ÜD-#*khos mo Ta gang byung mang byung btang song/*Bã\-Pã-Ê-CD-…ÜD-PD-…ÜD-OID-\ãD-#*Он безрассудно вел машину.

Безрассудно любить (а.)*…P\-ŒC*mos mo rang gi bu la byams drags kyi 'dug*Pã\-Pã-YD-CÔ-O×-Z-…P\-ŒC\-€Ô-WKÜC*Она чрезмерно любит своего сына.

Безрезультатный*NL-LÜ\-PàK-M#*sman 'di phan nus med pa zhig red*~L-WKÔ-NL-LÜ\-PàK-M-UÔC-YàK#*Это лекарство неэффективно.

Безрогий (о животном)*KO×-X×# µ-Eã-PàK-M#

Безрукий*ZC-M-PàK-M#

Безудержно*YD-KOD-PàK-MY#*kho rang dbang med par ngu shor song*Bã-YD-KOD-PàK-MY-D×-[ãY-\ãD-#*Он плакал безудержно.

Безумец*£ãL-M#*smyon ma*£ãL-P#*Безумная

Безумствовать*£ã#*kho smyo shag*Bã-£ã-[C*Он сошел с ума.

Безупречный*ŸãL-PàK#

Безусловно*[гл.]JC-FãK-[гл.]#*kho sang nyin yong thag chod yong gi red*Bã-\D-HÔL-XãD-JC-FãK-XãD-CÔ-YàK#*Он завтра точно придет.

Безусловный, окончательный*CIL-WBàZ-OWÔ# Dà\-CIL-CQD-WBàZ-‚Ô#*gtan 'khel ba'i gros mthun/*CIL-WBàZ-OWÔ-‰ã\-PJØL#*Окончательное соглашение.

Безуспешно*ZP-W‰ã-…ÜD-[отр.]#*khos las ka zhig 'go btsugs song ste lam 'gro byung ma song*Bã\-Z\-A-UÔC-WCã-OQ×C\-\ãD-yà-ZP-W‰ã-…ÜD-P-\ãD-#*Он попытался начать дело, но безуспешно.

Белая Книга (официальный доклад британского правительства...)*KàO-KAY-Mã#

Белить (а.)*KAY-Mã-OVã\#

Белка*’à-PãD-#

Белок (яичный)*KAY-§ÔL#

Белые (волосы)*¤-\àY-Mã#

Белый*KAY-Mã#*shog bu de dkar po red*[ãC-O×-Kà-KAY-Mã-YàK#*Эта бумага белая.

Белый металл*KAY-CXW#*dkar g.ya' btang*KAY-CXW-OID-#*Покрывать белым металлом.

Белье (для стирки или из стирки)*WŽZ-W€Ü#*nga'i 'phral 'khru ga par 'dug?*DWÔ-WŽZ-W€Ü-C-MY-WKÜC*Где мое белье?

Бельмо на глазу, "источник раздражения"*PÔC-LD-CÔ-‰-P#

Бензин*Mà-ÊãZ# Pã-ÊWÔ-{ÜP#*rlangs snum*˜D\-{ÜP#

Бензиновый двигатель*{ÜP-WCÜZ-P-WBãY#

Бензоколонка*Mà-ÊãZ-RäD-BD-#

Берег*W‰P#*gtsang po'i 'gram la khang pa mang po 'dug*CQD-MãWÔ-W‰P-Z-BD-M-PD-Mã-WKÜC*Вдоль берега реки много домов.

Берег моря*PRä-W‰P#

Бережливость*‰ãL-F×D-# ’Ô-RC\-…àK-XC*gron chung [byed yag] gal chen po red*‰ãL-F×D-[…àK-XC]-CZ-FàL-Mã-YàK#*Бережливость важна.

Бережливый*’Ô-RC\-…àK-PBL#*kho sri tshags byed mkhan zhig red*Bã-’Ô-RC\-…àK-PBL-UÔC-YàK#*Он рачительный человек.

Бережливым быть (а.)*’Ô-RC\-…\#*nga tshos sri tshags byed dgos red*D-Rä\-’Ô-RC\-…àK-KCã\-YàK#*Мы должны быть бережливыми.

Береза*[ÔD-yC-M#

Беременная*ŽÜ-CÜ-Ÿà-›Ü#*mo la phru gu skye rgyu 'dug gas?*Pã-Z-ŽÜ-CÜ-Ÿà-›Ü-WKÜC-C\#*Она беременная?

Беременной стать (п.)*ŽÜ-CÜ-WBãY#

Беречься (а.)*VO-VO-…\# Kã-{D-…\# CIL-CIL-‚Ô\#*khyi la zab zab byis*Ô-Z-VO-VO-…Ô\!*Берегитесь собак!

Берлога*KãP-RD-#

Берцовая кость*O˜-Y×\#

Беседа*uK-F# OAW-PãZ# (вежл.)*kho'i skad cha snyan po 'dug*BãWÔ-uK-F-xL-Mã-WKÜC*Его речь была интересной.

Беседовать*uK-F-O[K# OAW-PãZ-CLD-# (вежл.)*kho tshos bod kyi skor skad cha bshad song/*Bã-Rä\-OãK-€Ô-uãY-uK-F-O[K-\ãD-#*Они беседовали о Тибете.

Беситься (от радости)*KCW-§ã-RK-PàK-…ÜD-#*mo la dga' spro tshad med byung pa red/*Pã-Z-KCW-§ã-RK-PàK-…ÜD-M-YàK#*Она радовалась безмерно.

Беситься, сходить с ума (п.)*£ã-‰O\-…\#*kho sems khral gyi smyo grabs byed kyi 'dug*Bã-\àP\-€Z-‚Ô-£ã-‰O\-…àK-€Ô-WKÜC*Он сходит с ума от беспокойства.

Бесконечный*PJW-PàK-M#*mtha' med pa'i thang*PJW-PàK-MWÔ-JD-#*Бескрайняя равнина.

Бескрайний*RK-PàK-M#*tshad med pa'i nying rje*RK-PàK-MWÔ-HÔD-bà#*Безграничное сострадание.

Беспардонный, откровенный*PDãL-C\Z-KãK-Mã#*nor 'khrul mngon gsal dod po zhig*LãY-W€ÜZ-PDãL-C\Z-KãK-Mã-UÔC-*Откровенное заблуждение

Беспересадочный, прямого сообщения*[Y-›C*gnam gru de shar rgyag yong pa red*CLP-‰Ü-Kà-[Y-›C-XãD-M-YàK#*Самолет прибыл без пересадки.

Беспечный, беззаботный*{D-O-ŸÔK-Mã#*kho mi snang ba skyid po zhig red*Bã-PÔ-{D-O-ŸÔK-Mã-UÔC-YàK#*Он - веселый человек.

Бесплатно, даром*YÔL-M-§ãK-PÔ-KCã\-M# YÔL-PàK#*'di rin pa sprod ma dgos pa'i deb red pas?*WKÔ-YÔL-M-§ãK-P-KCã\-MWÔ-KàO-YàK-M\#*Эта книга бесплатная?

Бесплодный (о женщине)*YO\-FK-P#*skye sgo bkag sdom byas*Ÿà-vã-OAC-zãP-…\#*Стерилизовать, делать бесплодным

Бесплодный (участок земли)*J-CãC

Бесплодный, напрасный*‰ÜO-W\-PàK-M# W\-PàK#*grub 'bras med pa'i nyams zhib*‰ÜO-W\-PàK-MWÔ-HP\-UÔO#*Бесплодные поиски.

Бесподобный, несравненный*W‰L-—-PàK-M#*'gran med pa'i rgyu nor*W‰L-—-PàK-MWÔ-›Ü-LãY#*Несравненное богатство.

Беспозвоночное животное*vZ-RÕC\-PàK-MWÔ-\àP\-EL#

Беспокоить (приводить в беспокойство)*K‡ÜC-[ÔD-O›O#*mos kho tsho'i bar la dkrug shing brgyab shag*Pã\-Bã-RäWÔ-OY-Z-K‡ÜC-[ÔD-O›O-[C*Она обеспокоила их.

Беспокоить, изматывать (а.)*\×L-Mã-OVã\# Oc\-CQáY-…\# \×L-CQáY-…\#*kho tshos kho sun po bzos shag/*Bã-Rä\-Bã-\×L-Mã-OVã\-[C*Они измотали его.

Беспокоиться (п.)*\àP\-€Z-…\# JØC\-€Z-CLD-# (вежл.)*kho sems khral zhe drag byed kyi 'dug. thugs khral ma gnang!*Bã-\àP\-€Z-Uà-ŒC-…àK-€Ô-WKÜC JØC\-€Z-P-CLD-#*Он сильно беспокоится. Не беспокойтесь (вежл.)!

Беспокойный*\àP\-€Z#*mor sems khral 'dug*PãY-\àP\-€Z-WKÜC*Ей неспокойно.

Беспокойный, нервный (о взрослом)*R-CÔ-RÕ-CÔ#*kho tsha gi tshi gi zhed po ci 'dug*Bã-R-CÔ-RÔ-CÔ-UàK-Mã-EÔ-WKÜC*Он очень беспокойный.

Беспокойство, тревога*\àP\-€Z# JØC\-€Z# (вежл.)*nga kho'i skor la sems khral yod*D-BãWÔ-uãY-Z-\àP\-€Z-XãK#*Мне тревожно за него.

Бесполезный*NL-JãC\-PàK-M#*phan thogs med pa'i bsam blo*NL-JãC\-PàK-MWÔ-O\P-–ã#*Бестолковая идея

Беспомощный*C-…àK-WKÔ-…àK-PàK-M# EÔ-…-WKÔ-…àK-PàK-M#*mo ga byed 'di byed med pa chags shag/*Pã-C-…àK-WKÔ-…àK-PàK-M-FC\-[C*Она оказалась беспомощной.

Беспорядок*VÔD-W„D-#*tshogs du der zing 'phyang zhe po cig 'dug/*RäC\-KÜ-KàY-VÔD-W„D-Uà-Mã-EÔC-WKÜC*На собрании было много беспорядка.

Беспорядочно, без разбора*CD-…ÜD-PD-…ÜD-#*kho tshos grong gseb pa tshor me mda' gang byung mang byung brgyab pa red*Bã-Rä\-‰ãD-C\àO-M-RäY-Pà-PKW-CD-…ÜD-PD-…ÜD-O›O-M-YàK#*Они без разбора стреляли в крестьян.

Беспочвенный*BÜD\-PàK#*khungs med skyong brjod*BÜD\-PàK-ŸãD-ObãK#*Беспочвенная критика

Беспощадный*X-D-xÔD-bà-PàK-M#*ya nga snying rje med pa'i rgyal po*X-D-xÔD-bà-PàK-MWÔ-›Z-Mã#*Беспощадный царь

Беспрерывно*P×-PJØK-L\#*kho tshos mu mthud nas 'dzings pa red/*Bã-Rä\-P×-PJØK-L\-WSÕD\-M-YàK#*Они беспрерывно сражаются.

Беспрецедентный*wY-…ÜD-P-†ãD-OWÔ#*sngar byung ma myong ba'i thon 'bab yag po*wY-…ÜD-P-†ãD-OWÔ-JãL-WOO-XC-Mã#*Беспримерно хороший доход

Беспринципный*P-YO\#*kho ma rabs red*Bã-P-YO\-YàK#*Он безнравственный.

Беспристрастный, справедливый*„ãC\-tÜD-PàK-M# „ãC\-YÔ\-PàK-M#*khong phyogs lhung med pa'i khrims dpon zhig red*BãD-„ãC\-tÜD-PàK-MWÔ-€ÔP\-KMãL-UÔC-YàK#*Он - беспристрастный судья.

Беспроволочный передатчик*uÜK-PàK-˜ÜD-WŽÔL#

Беспроцентный*ŸàK-PàK#*skyed med bu lon*ŸàK-PàK-O×-ZãL#*Беспроцентный заем

Беспутная, распущенная (о женщине)*WFZ-Pã#*mo 'chal mo red*Pã-WFZ-Pã-YàK#*Он - гулящая.

Бессвязный (о речи)*CÜD-W‰ÔC-Mã-PàK-M#*khong gis gsung bshad gung 'grig po med pa zhig gnang song/*BãD-CÔ\-C\×D-O[K-CÜD-W‰ÔC-Mã-PàK-M-UÔC-CLD-\ãD-#*Он бессвязно говорил.

Бессердечный*xÔD-bà-PàK-M#*kho mi snying rje med pa zhig red/*Bã-PÔ-xÔD-bà-PàK-M-UÔC-YàK#*Он - черствый человек.

Бессильный*KOD-[ÜC\-PàK-M#*kho dbang shugs med pa zhig red*Bã-KOD-[ÜC\-PàK-M-UÔC-YàK#*Он бессилен.

Бессмертный (о людях)*[Ô-XC-PàK-M#*'chi ba med pa/ 'chi med/*WFÔ-O-PàK-M# WFÔ-PàK#

Бессмертный (о песнях...)*O˜C-XC-PàK-M#

Бессмысленный*KãL-PàK# KãL-yãD-#*don dag med pa/*KãL-KC-PàK-M#

Бессовестный, нахальный*B-›C\-M#

Бессонницу иметь (п.)*CHÔK-BÜC-P-JØO-M-FC\#*nga zla nyin nas gnyid khug ma thub pa chags byung*D-—-HÔL-L\-CHÔK-BÜC-P-JØO-M-FC\-…ÜD-#*С прошлого года у меня бессонница.

Бесспорно, нет слов*iäK-PàK#*mo bu mo snying rje shos yin pa rtsod med red*Pã-O×-Pã-xÔD-bà-[ã\-XÔL-M-iãK-PàK-YàK#*Бесспорно, что она - красивейшая девушка.

Бесспорный, неоспоримый*iäK-PàK#*rtsod med re sprod*iäK-PàK-Yà-§ãK#*Неоспоримое свидетельство.

Бесстрашный*UàK-{D-PàK-M#*kho zhed snang med pa zhig red*Bã-UàK-{D-PàK-M-UÔC-YàK#*Он бесстрашный.

Бесстыдный, циничный*Dã-R-PàK-M#*kho tsho ngo tsha med pa red*Bã-Rä-Dã-R-PàK-M-YàK#*Он не имеют стыда

Бессчетный*‰D\-PàK#*dmag de'i ring la mi grangs med shi pa red/*KPC-KàWÔ-YÔD-Z-PÔ-‰D\-PàK-[Ô-M-YàK#*Бессчетное количество людей погибло в эту войну.

Бестактный*KPY-[àK-R-Mã#*kho dmar shed tsha po 'dug*Bã-KPY-[àK-R-Mã-WKÜC*Он бестактный.

Бестолковый, бесцельный*KãL-PàK#

Бесхитростно, незатейливо*WBÜ-WKÜ\-Mã#*kho 'khu 'dus po byas sdod kyi 'dug*Bã-WBÜ-WKÜ\-Mã-…\-zãK-€Ô-WKÜC*Он просто живет.

Бесцельный*KãL-KC-PàK-M# KãL-PàK# Fã-PàK-M#*don dag med par gsod yag*KãL-KC-PàK-MY-C\ãK-XC*Бессмысленное убийство

Бесценный*YÔL-JD-PàK-M# YÔL-JD-Z-O#*sku 'dra 'di rin thang med pa zhig red*uÜ-WŒ-WKÔ-YÔL-JD-PàK-M-UÔC-YàK#*Эта статуя бесценна.

Бесчеловечный*PÔ-¡ãK-Z\-WK\-MWÔ#*mi spyod las 'das pa'i khrims nyes*PÔ-¡ãK-Z\-WK\-MWÔ-€ÔP\-Hà\#*Нечеловеческое наказание.

Бесчестный, позорящий, низкий*KPW-WOàO-…àK-KCã\-XC-CÔ*kho dma' 'beb byed dgos yag gi mi zhig red/*Bã-KPW-WOàO-…àK-KCã\-XC-CÔ-PÔ-UÔC-YàK#*Он - низкий человек.

Бетон*^Y-WKP#

Бечевка из соломы*ž-uÜK#

Бешеная собака*Ô-£ãL#*khyi smyon na tsha/*Ô-£ãL-L-R#*Бешенство, водобоязнь

Бешенство приходить в (п.)*˜ÜD-ZD\# uÜ-˜ÜD-OUàD\# (вежл.)*kho rlung zhe drag langs shag*Bã-˜ÜD-Uà-ŒC-ZD\-[C*Он пришел в ярость.

Бешеный (безумный)*£ãL-M#*khyi smyon pa*Ô-£ãL-M#*Бешеная собака

Библиотека*KMà-PSäK#*dpe mdzod khang*KMà-PSäK-BD-#

Библия*Xà-[ÜWÔ-C\×D-YO#

Бивень, клык*PFà-O#*glang chen gyi mche ba*•D-FàL-‚Ô-PFà-O*Бивень слона

Бизнес*RäD-Z\#*kho gnyis tshong las 'brel red/*Bã-CHÔ\-RäD-Z\-WàZ-YàK#*Они - деловые партнеры.

Бизнесмен*RäD-M#

Билет*ÊÔ-A-\Ô# NàWã#*ri li'i Ti ka si*YÔ-ZÔWÔ-I-^Ô-A-\Ô*Железнодорожный билет

Билетная касса*ÊÔ-A-\Ô-Hã-\#*'dzin shag las khungs*WSÔL-[C-Z\-BÜD\

Бильярд*›ÜC-MãZ#*rgyug pol rtses*›ÜC-MãZ-iá\#*Играть в бильярд (а.)

Бинду (капли энергии)*JÔC-Zà#

Бинокль*›D-[àZ#

Бинт*~L-Y\# h-Y\#*mos kho’i rma la sman ras dkris song/*Pã\-BãWÔ-h-Z-~L-Y\-K‡Ô\-\ãD-#*Она наложила бинт ему на рану.

Биография*fP-JY#

Биология*Ÿà-KDã\-YÔC-CL\#*skye dngos rig gnas mkhas pa/*Ÿà-KDã\-YÔC-CL\-PB\-M#*Биолог

Биржа (биржевой рынок)*P-WSÕL-RäD-Y#

Бирка (с названием)*PÔD-XÔC-[ãC-…D-#*ming yig sbyar shog*PÔD-XÔC-¢Y-[ãC

Бирка, ярлык (с ценой)*YÔL-CãD-[ãC-WSY#

Бирма*WOY-P#

Бирюза*CX×#*sog byil/ snyan byil (вежл.)*\ãC-…ÔZ# xL-…ÔZ# (вежл.)*Бирюзовая серьга, которую носят тибетские чиновники в левом ухе.

Бирюзовый цвет*CX×-PKãC*g.yu rtsi*CX×-iÔ#*Бирюзовая глазурь

Бис!*XD-ŸY-KãL-YãC\-CLD-#

Бить (а.)*Hà\# OeÜD\#*khos phru gu de nyes kyi 'dug*Bã\-ŽÜ-CÜ-Kà-Hà\-€Ô-WKÜC*Он бьет этого ребенка

Бить, отбивать (о часах) (а.)*OeÜD\#*chu tshod gnyis brdungs song*F×-RäK-CHÔ\-OeÜD\-\ãD-#*Часы пробили два.

Биться в рукопашном бою (а.)*ZC-WSÕD-OID-#*'dzings*WSÔD\#

Биться, сражаться (а.)*WSÕD\#*dmag rgyag dus kho tshos zhe drag 'dzings pa red/*KPC-›C-KÜ\-Bã-Rä\-Uà-ŒC-WSÕD\-M-YàK#*Они участвовали во многих сражениях в войне.

Благо*KãL-KC-Z#*'di kho tshos tshogs pa'i don dag la byas pa red/*WKÔ-Bã-Rä\-RäC\-MWÔ-KãL-KC-Z-…\-M-YàK#*Они сделали это во благо партии.

Благовоние*|ã\#*spos spar*|ã\-|Y#*Курить, жечь благовония (а.)

Благовонная вода (подношение)*ŒÔ-FO#

Благодарить*JØC\-bà-Fà-VàY#*khos nga la thugs rje che zer gyi 'dug*Bã\-D-Z-JØC\-bà-Fà-VàY-‚Ô-WKÜC*Он поблагодарил меня.

Благодарность*OAW-ŒÔL-FàL-Mã#

Благодарным, быть (а.)*OAW-ŒÔL-O\P\#*ngas khyed rang gi bka' drin bsam gyi yod*D\-àK-YD-CÔ-OAW-ŒÔL-O\P-‚Ô-XãK#*Мы благодарны тебе.

Благополучие*OKà-ŸÔK#*mi dmang gi bde skyid kyi che du*PÔ-KPD-CÔ-OKà-ŸÔK-€Ô-Fà-KÜ*Во имя благополучия народа

Благополучно*ŸãL-PàK-MY#*kho skyon med par 'byor song*Bã-ŸãL-PàK-MY-W…ãY-\ãD-#*Он прибыл благополучно.

Благоприятный знак*dàL-WàZ-XC-Mã#*bla ma de 'khrung dus rten 'brel yag po mang po byung pa red/*–-P-Kà-W€ÜD-KÜ\-dàL-WàZ-XC-Mã-PD-Mã-…ÜD-M-YàK#*Когда этот лама родился, было много благоприятных знаков.

Благоразумно*PB\-Mã-…\#*khos 'di mkhas po byas byas pa red/*Bã\-WKÔ-PB\-Mã-…\-…\-M-YàK#*Он благоразумно сделал это.

Благоразумно, приемлемо*Fã# KCã\-M#*mo Ta nyos nas cho yod pa red pas?*Pã-Ê-Hã\-L\-Fã-XãK-M-YàK-M\#*Благоразумно купить автомобиль?

Благоразумный*B-OQL-Mã#*kho kha btsan po zhe drag red/*Bã-B-OQL-Mã-Uà-ŒC-YàK#*Он очень рассудительный.

Благородный, возвышенный*X-YO\#*bsam blo ya rabs. kho mi ya rabs shig red/*O\P-–ã-X-YO\# Bã-PÔ-X-YO\-[ÔC-YàK#*Благородная мысль. Он - достойный человек.

Благородный, знатный*uÜ-ŒC

Благословение*…ÔL-˜O\#

Благословлять (а.)*…ÔL-˜O\-CLD-#*bla mas bsod nams kyi phreng bar byin rlabs gnang shag*–-P\-O\ãK-LP\-€Ô-ŽàD-OY-…ÔL-˜O\-CLD-[C*Лама благословил четки Сёнама.

Благословлять (рукой) (а.)*„C-KOD-CLD-#*mas phru gu der phyag dbang gnang song/*–-P\-ŽÜ-CÜ-KàY-„C-KOD-CLD-\ãD-#*Лама благословил ребенка.

Благосостояние*Bà-NL# NL-OKà# zà-RO\#*mnga' sde'i khe phan kyi ched du*PDW-zàWÔ-Bà-NL-€Ô-FàK-KÜ-*Для благосостояния государства

Благотворительная организация*YãC\-KD×Z-RäC\-M#

Благотворный, полезный*NL-JãC\-Mã#*de phan thogs po zhe drag 'dug*Kà-NL-JãC\-Mã-Uà-ŒC-WKÜC*Это очень полезно.

Благоухание, запах*ŒÔ-P#

Благочестивый (религиозный)*Fã\-\àP\-FàL-Mã#

Благочестивый, искренний*Dã-P#*kho nang pa ngo ma red/*Bã-LD-M-Dã-P-YàK#*Он - благочестивый буддист.

Благочестие. Религиозность*Fã\-\àP\#

Бледный (о коже)*Ÿ-JØD-JØD-#*skya thung thung chags*Ÿ-JØD-JØD-FC\#*Бледнеть (п.)

Бледный, тусклый (о цвете)*Ÿ#*sdo skya = 'jang skya*wã-Ÿ# WGD-Ÿ#*Бледно-синий, бледно-зеленый

Блеск, сверкание*WãK-FàP-FàP#

Ближайший*JC-Hà-[ã\#*sman khang 'di thag nye shos red*~L-BD-WKÔ-JC-Hà-[ã\-YàK#*Эта больница ближайшая.

Ближайший родственник*|ÜL-Hà-[ã\#

Ближе*JC-Hà-O#*'di de las thag nye ba 'dug/*WKÔ-Kà-Z\-JC-Hà-O-WKÜC*Это ближе чем то.

Ближе и ближе*JC-Hà-Y×-Hà-Y×#*bsod nams thag nye ru nye ru yong pa red/*O\ãK-LP\-JC-Hà-Y×-Hà-Y×-XãD-M-YàK#*Сёнам подходил ближе и ближе.

Ближе, становиться (п.)*JC-Hà-Y×-„ÔL#*kho tsho thag nye ru phyin shag/*Bã-Rä-JC-Hà-Y×-„ÔL-[C*Они стали ближе.

Ближний Восток*[Y-•ÔD-Hà-PRP\#*i ran de shar gling nye mtshams la yod pa red*^Ô-YL-Kà-[Y-•ÔD-Hà-PRP\-Z-XãK-M-YàK#*Иран на ближнем Востоке.

Близкие отношения*PHP-KÜ-C[ÔO\-L\#*kho tsho mnyam du gshibs nas las ka byas pa red/*Bã-Rä-PHP-KÜ-C[ÔO\-L\-Z\-A-…\-M-YàK#*Они работали вместе.

Близкий друг*‰ãC\-Mã-LD-P#*kho nga'i grogs po nang ma red*Bã-DWÔ-‰ãC\-Mã-LD-P-YàK#*Он - мой близкий друг.

Близко*JC-Hà-Mã#*deb tshong khang de za khang dang thag nye po red/*KàO-RäD-BD-Kà-V-BD-KD-JC-Hà-Mã-YàK#*Книжный магазин находится близко от ресторана.

Близко к сердцу принимать(а.)*xÔD-Z-OUC

Близнецы, двойня*PRá-P#*khong gnyis mtshe ma red*BãD-CHÔ\-PRà-P-YàK#*Они близнецы.

Близорукий*PÔC-›D-JØD-JØD-#*kho mig rgyang thung thung red*Bã-PÔC-›D-JØD-JØD-YàK#*Он близорукий.

Близорукий, недальновидный*PJãD-›-F×D-F×D-#*mthong rgya chung chung gi 'char gzhi*PJãD-›-F×D-F×D-CÔ-WFY-CUÔ#*Близорукий план

Близоруким быть, стать (п.)*PÔC-›D-JØD-JØD-…\#

Близость (родство)*K…ÔD\#*mo gangs shur glod yag la dbyings zhe drag 'dug*Pã-CD\-[ÜY-•ãK-XC-Z-K…ÔD\-Uà-ŒC-WKÜC*У него сильная связь с катанием на лыжах.

Блин, оладьи*›-#

Блистательный, великолепный*O‡C-PKD\-FàL-Mã#*gzi brjid chen po*CVÔ-ObÔK-FàL-Mã

Блок (строительный)*eã-FàL#*'bi lar sa'i rdo chen/*WOÔ-ZY-\WÔ-eã-FàL#*Цементный блок.

Блокада*OAC-OzãP\#*mtsho thog bsdoms*PRä-JãC-OzãP\-*Морская блокада

Блоха*WG×-O# Ô-[ÔC

Блюдо, поднос*[ÔD-€ãZ#*dngul gyi shing khrol*KD×Z-‚Ô-[ÔD-€ãZ*Серебряный поднос

Блюдо, тарелка*J-MC zàY-Qá#

Бобовые, урожай бобовых*’L-YÔC\-Zã-IãC

Бог*t#*lha mo*t-Pã#*Богиня.

Богатство*›Ü-E-ZC ›Ü-LãY-ZãD-¡ãK#*dgon pa de la rgyu ca lag zhe drag yod pa red*KCãL-M-Kà-Z-›Ü-E-ZC-Uà-ŒC-XãK-M-YàK#*В монастыре много богатств.

Богатые времена*WOZ-KÜ\#

Богатый*„ÜC-Mã# ›Ü-FàL-Mã#*kho phyug po red*Bã-„ÜC-Mã-YàK#*Он богатый.

Богатый, разнообразный*WŒ-PÔ-WŒ#*nga tshor mi nyams myong 'dra mi 'dra yod mkhan zhig dgos/*D-RäY-PÔ-HP\-†ãD-WŒ-PÔ-WŒ-XãK-PBL-UÔC-KCã\#*Нам нужен человек с разнообразным опытом.

Бодать, пронзить (а.)*OeÜD\#*kho la g.ayg gis brdungs shag/*Bã-Z-CXC-CÔ\-OeÜD\-[C*Его боднул як.

Бодрый, веселый*ŸÔK-HP\-KãK-Mã# §ã-HP\-KãK-Mã# (вежл.)*dga' nyams dod po/*KCW-HP\-KãK-Mã#

Бодхгая*eã-bà-CKL#

Бодхи (пробуждение)*…D-F×O#*byang chub sems*…D-F×O-\àP\-*Бодхичитта (Просветленный настрой)

Бодхисаттва*…D-F×O-\àP\-KMW#*byang sa/*…D-\#*Бодхисаттвабхуми (уровень Бодхисаттвы)

Бодхисаттва Манджушри*WGP-KMZ-K…D\#

Боевые искусства*K‰-WJO-[ÜC\-iZ#

Божество*t#*srung ma/*’ÜD-P#*Божество-защитник

Бой, сражение*WJO-WSÕD\#*'thab 'dzings de la nyin ma gsum 'gor pa red/*WJO-WSÕD\-Kà-Z-HÔL-P-C\×P-WCãY-M-YàK#*Сражение длилось три дня.

Бойкий*‰ÜD-Mã#*deng sang kho grung po zhig 'dug*KàD-\D-Bã-‰ÜD-Mã-UÔC-WKÜC*Эти дни он бойкий.

Бойкотировать (положить предел) (а.)*PRP\-OUC*kho tshos tshong khang pha nas za bca' nyo mtshams bzhag pa red/*Bã-Rä\-RäD-BD-N-L\-V-OEW-Hã-PRP\-OUC-M-YàK#*Они бойкотировали магазин.

Бойня (скотобойня)*O[\-µ#

Бойскаут*CKãD-ZàL-CUãL-LÜ#

Бок (фланг)*CUãC\#*gzhogs gnyis nas bskor*CUãC\-CHÔ\-L\-OuãY#*Обходить сбоку. (а.)

Бок (сторона тела)*CUãC\#

Бок о бок, один рядом с другим*CEÔC-CÔ-€Ô\-Z-CEÔC CUÔO-CUÔO#*khang pa de gnyis gcig gi khris la gcig red*BD-M-Kà-CHÔ\-CEÔC-CÔ-€Ô\-Z-CEÔC-YàK#*Два этих дома рядом.

Боковая дверь*V×Y-vã#

Более или менее*CEÔC-M-WŒ-UÔC*mos nga la bslab bya gcig pa 'dra zhig brgyab byung*Pã\-D-Z-O™O-…-CEÔC-M-WŒ-UÔC-O›O-…ÜD-#*Она дала мне более или менее тот же совет.

Более, чем*XL-FK#*mi lo bca brgyad yan chad kyis mo Ta btang chog gis red/*PÔ-Zã-OE-O›K-XL-FK-€Ô\-Pã-Ê-OID-FãC-CÔ\-YàK#*Люди, которым более восемнадцати лет могут водить машину.

Более, с небольшим*tC-QP#*nga tsho lo gcig lhag tsam gyi sngon la yong pa yin*D-Rä-Zã-CEÔC-tC-QP-‚Ô-wãL-Z-XãD-M-XÔL#*Мы приехали более одного года назад.

Болезненный (о переживании)*xÔD-Z-L-R-CIãD-XC-CÔ#*snying la na tsha gtong yag gi nyams myong*xÔD-Z-L-R-CIãD-XC-CÔ-HP\-†ãD-#*Болезненное чувство

Болезненный (о ране)*R-Mã#*rma tsha po*h-R-Mã#*Болезненная рана

Болезненный, слабый*KO×C\-Ÿã-Mã#

Болезненный, хворый*CEãD-Mã#*kho gzugs po gcong po red*Bã-CV×C\-Mã-CEãD-Mã-YàK#*Он болезненный (человек).

Болезнь*L-R# LK# xÜD-CUÔ# (вежл.)*kho na tsha sdug po 'dug gas? Kho'i na tsha ga re red?*Bã-L-R-zÜC-Mã-WKÜC-C\# BãWÔ-L-R-C-Yà-YàK#*У него тяжелая болезнь? Что у него за болезнь?

Болезнь двигательного аппарата*W‰ÜZ-OUÜK-ŸÝC-LK#*'gos nad/*WCã\-LK#*Болезнь заразная

Болезнь полости рта*B-LK#

Болезнь почек*PBZ-LK#*mtshin nad/*PRÕL-LK#*Болезнь печени

Болезнь сердца*xÔD-LK#*gcong nad/*CEãD-LK#*Болезнь хроническая

Болеть (п.)*L# L-R-OID-# OxÜD\# (вежл.)*nga'i lag pa na gi 'dug/ kho na 'dug gas/*DWÔ-ZC-M-L-CÔ-WKÜC Bã-L-WKÜC-C\#*Моя рука болит. Он болен?

Болеть (о зубах) (п.)*\ã-L#*nga so na byung*D-\ã-L-…ÜD-#*У меня болел зуб.

Боль иметь (п.)*L-R-OID-#*nga'i rkang par na tsha gtong gi 'dug*DWÔ-_D-MY-L-R-CIãD-CÔ-WKÜC*Моя нога болит.

Болеутоляющее средство*L-V×C-WGC\-~L# L-V×C-WGC\-XC-CÔ-~L# }ÔY-~L#*ngas na zug 'jags sman zhig bzas pa yin*D\-L-V×C-WGC\-~L-UÔC-OV\-M-XÔL#*Я съел болеутоляющее средство.

Болото*WKP-\# WKP-jO#

Болтливый*uK-F-PD-Mã#

Болтовня*uK-EãY#*skad cor brgyab/*uK-EãY-O›O#*Болтать (а.)

Боль*L-R# L-V×C V×C*na tsha 'du gas?*L-R-WKÜ-C\#*Болит?

Боль в ухе*f-LK#*rna nad na/ a mchog na/*f-LK-L# ^-PFãC-L#*Иметь боль в ухе (п.)

Боль острая*CVàY#*gzer brgyab*CVàY-O›O#*Иметь острую боль (п.)

Больница, госпиталь*~L-BD-#

Больной*L-R-XãK-M#*na tsha yod pa'i ba/*L-R-XãK-MWÔ-O#*Больная корова

Большая медведица*…D-uY-|ÜL-OKÜL#

Больше*Fà-O#*'di de las che ba 'dug*WKÔ-Kà-Z\-Fà-O-WKÜC*Это больше того.

Больше и больше*PD-KÜ-PD-KÜ#*kho la yi ge mang du mang du 'byor gyi 'dug/*Bã-Z-XÔ-Cà-PD-KÜ-PD-KÜ-W…ãY-‚Ô-WKÜC*Он получает все больше и больше писем.

Большеберцовая кость (труба из нее)*DY-CKÜD-#

Большей частью*PD-Fà-O#*las ka mang che ba byas tshar shag/*Z\-A-PD-Fà-O-…\-RY-[C*Работа большей частью завершена.

Больший*PD-Fà-O#*grong khyer mang che ba gtor bshig btang shag/*‰ãD-àY-PD-Fà-O-CIãY-O[ÔC-OID-[C*Большая часть города была разрушена.

Большинство*PD-Fà-O#*bzo pa mang che ba rgya mi red/*OVã-M-PD-Fà-O-›-PÔ-YàK#*Большинство работников - китайцы.

Большинство (сущ.)*PD-Fà-O# PD-„ãC\# ‰D\-PD-#*mang che ba'i 'dod pa byas na*PD-Fà-OWÔ-WKãK-M-…\-L-*Согласно желанию большинства...

Большинство голосов*PD-Pã\#*kho tshor mang mos byung shag/*Bã-RäY-PD-Pã\-…ÜD-[C*Они добились большинства голосов.

Большое количество*WOãY-FàL-Mã# NãL-FàL-Mã#*khos 'bras 'bor chen po zhog nyos shag/*Bã\-W\-WOãY-FàL-Mã-UãC-Hã\-[C*Он купил много риса.

Большой*FàL-Mã#*khyi de chen po 'dug/*Ô-Kà-FàL-Mã-WKÜC*Собака большая.

Большой и маленький*Fà-F×D-#

Большой палец*PJà-Mã# PJà-OãD-#*mthe po'i sen mo*PJà-MãWÔ-\àL-Pã#*Ноготь на большом пальце

Большой палец (ноги)*_D-MWÔ-PJà-Mã#

Болячка, язва*h#*kho'i gdong la rma mang po don shag/*BãWÔ-CKãD-Z-h-PD-Mã-KãL-[C*На его лице появилось много болячек.

Бомба*WOãP# WOY-PKàZ#*'bom g.yugs*WOãP-CX×C\#*Бомбить, кидать бомбу (а.)

Бомба с часовым устройством*KÜ\-OAC-WOY-j\#

Бомбардировать (а.)*CLP-‰Ü-L\-}C-}C-O›O#

Бон (религия)*OãL-MãWÔ-Fã\-Z×C\#*bon po'i chos lugs ga dus nyams rgud phyin pa red/*OãL-MãWÔ-Fã\-Z×C\-C-KÜ\-HP\-`ÜK-„ÔL-M-YàK#*Когда религия Бон пришла в упадок?

Борец за свободу*YD-KOD-CÔ-KãL-Z-WJO-WSÕD-…àK-PBL#*rang dbang 'thab 'dzing pa*YD-KOD-WJO-WSÔD-M#

Бормотать, шамкать (а.)*uK-F-¥-KC-Z-P-KC-O[K#*kha skyon yod pa'i skad cha shad*B-ŸãL-XãK-MWÔ-uK-F-[K#

Боров*NC-`ãK#

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48