Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Литература за предѣлами Россіи (Галичивѣ, Буко- винѣ, Угорщинѣ, Американской Руси) развивала по прежнему довольно интенсивную
страница1/6
Дата17.06.2017
Размер1.46 Mb.
ТипЛитература
  1   2   3   4   5   6

Библюграфія.

Украинскія изданія 1900 года.

П.

Украинская литература за предѣлами Россіи (Галичивѣ, Буко- винѣ, Угорщинѣ, Американской Руси) развивала по прежнему довольно интенсивную дѣятельность, слѣдствіемъ чего и явилось огромное, сравнительно, количество цѣнныхъ научныхъ и художествен ныхъ круоныхъ и мелкихъ изданій, могущихъ сдѣлать честь любой евро­пейской литературѣ.

На первомъ мѣстѣ, несоинѣнно, слѣдуетъ поставить <Наукове Товариство ім. Шевченка» и его солидныя научныа и другія изданія. Изъ періодвческихъ изданій, имѣющнхъ огромную цѣнность, помимо журнала <Літературно-Наукѳвий Вістник>, успѣвшаго за три года своего существования саискать себѣ репутацію солиднаго органа, удо­влетворяющий) духовнымъ потребвостямъ значительной части куль- турнаго слоя общества, дорожащего интересами родной земля въ еа прошломъ и настоящеыъ, — въ мивувшеыъ году <Науковим Това- рвствомэ были изданы: ХХХШ—ХХХѴЩ т. т. <Записок Науковою 2'овариства* '), „Эгнографічний Збірнвк" т. ѴШ и IX; т. т. П и Ш <Істория Украіни-Руси. Проф. М. Грушевського, від XI— XIV (т. III «Збірника історико-фильософічноі секциі); «Часописъ Правнича>, р. X. Розвідки нравничі секцаі історично-фвльософічвоі Н. Т. ім. Шевчевка (2 книжки); <Ъбірник математично-природо- писно-лікарсъкоі секциі Наук. Тов. ім. Шевченка. Т. IV, виц. И. (часть математична); т. V, вип. П. (Часть лікарська); 1) т. VI вии. I (Часть математично-іірпродописна)-, <.Розвідки Михаила Драюманова про украінську народню словесность і писъменство, т. И. (Збірнвкъ фільо- льогпчвоі секциі Наук. Тов. ім. Шевченка); т. Ш <Жерела до историі Украгни -Руст. Вндае Археографічва Комісая Н. Т. ііг. Шевченка. Т. III. Люстрациі королівщин в землях холмській, белзькій і львівській 3 1564—1565 р. р. Вид. М. Грушевський».

Изъ отдѣльныхъ изданій Н. Товариства, нревмущественно от- тисковъ пзъ вышеупоманутыхъ веріодическвхъ изданій, можно отмѣ- тнть слѣдующіи: Володимир Гнатюк. Словацький одришок Яношік въ народній иоэзиі; В. Охримович. ІІро останки первісного комунізму у Бойків-Верховинців у Скільскім і Долинськім судовім иовіті; Словарь росийско-украинський. Т. IV —V). Зібрали і впорядкували М. Ума- нець і А. Спілка; Евіен Косееич. Людові університети; Стефан Руд- ницьвий. Украівські козаки въ 1625—30 р.р.; Грушевський М. Роз- відки і материала до істориі Украівв-Руси. Ш. Відбптки з <Заиисок Н. Т. ім. Шевченка» и <Жерел до історні Украіни-Руси>, т. 11; Жевицъ- кий Володимир. Првчинок до теорві дробів тяглвх і групи модуловоі і клімагичні відносинв Тернопола; Романчук Юліян. Де-які ирвчинкв до ионравнійшого видана иоезий Тараса Шевченка; Верхратський Іван. Про говор долівський; Гнатюк Володимир. Русина Пряшівськоі евархиі і іх говори; Павлик М. Якуб Гаватович (Гават), автор аерших русьвих інтермедій з 1619 р.; Студинський Кирило. Хто був автором Аѵт{р^оі?’а р 1599?»; Франко 1в. Апокріфічне евангелие исевдо Матвія і його сліди в укр.-руськім иисьменстві; Франко Ів. Олово о Лазаревѣ воскресенів». Староруеька поема на ааокріфічні темн; Хро­мка Наукового Товариства ім. Шевченка. Ч. I, Пи Ш; Еоренець Денис. Зносини гетьыана Івана Виговського з Польщею въ р. 1657— 58,- Летцкій Володим. Класвфікация наук математичних; Левицкій Кость. Про певажність в новім нроцесі цпвільнім; Сидоряк Семен.

Студия анатомачна над взаемавма відношенями снаряду слухового і ыіхура плавного у риб шарянових і вюноватих; Франко Іа. Карііато- руське письменство ХѴП—ХУШ в.; Осип Маковей. П. О. Куліш, огляд його діяльности; Франко Іван. ІІерехресні стежки; В. Б. Жиге на віру у сабірськах селян; Веретельник Андр. Рубанс і ввготоване де­рена; Боек Ха. Звістки й листа; Вовк Хв, Знахідки у могилах між Веремьем і Сгретівкою і біля Трииіля; Гнатюк В. Ткацтво у східній Галичиві; Гошовскій Андрій. Про новий наирям в науці ираватного права; Дикарів М. Програма до збіраня відомостей нро громада і збірка сільсвоі ыолоді; Дніетрянський С. Берненська унія і наше відношенв до неі; Зубріцький М. Народній календар, зничаі і аовірки привязяні до днів тиждни; Литвинова-Бартош. Весільні обряда і звпчаі у селі Землянці Глух, иов.; Рудницкій Стеф. Про иляии сонічні; Франко Іван. Історачно-економ. студия.

Укажемъ также на почтенную дѣнтельвость краінсъко-Рускоі Видавничоі Спілки», основавшейся лишь въ коацѣ 1898 г. и въ те- ченіе 1899 г. успѣвшей дать 12 изданій. ) Въ ыануыпемъ году это общество дало также 12 изднній: <Шекспір Уілліям. Іірнборкана го- струха. Переклад И. А. Куліша. 3 ііередмовою др. Ів. Франка; Гер- гарт Гауптман. Візиик Геишель, драма в 5 актах. Переклав Антін Крушельницькай (ч. 13); Коцюбинський Михайло. В путах Шайтана і інші оиовіданя; Гуцков Кароль. У риель Акоста, трагедия в 5 ак­тах. Переклав Лев Лоаатинський; Еніелъс Фр. Початок родина, при­ватно! гласности і держави на ііідставі Л. Моргана; Шекспір Уіл- ліям. Коріолян. Переклад II. А. Куліша. 3 нередмовою др. Iв. Франка; Яцків Михайло. В царстві Сатанн. Іронично-сентиментальні картона (ч. 21); Коцюбинський М. По людському. Оионідаыя з бесарабського житя (ч. 24); Мартовт Лесь. Не-читальвик (ч. 23); Мирний Ла- нас. Морозенко (ч. 22); Стефаник Василь. Дорога. Збірка нарисів.

Давнее Общество сЦросвіга», давшее за время своего существо­вала до начала ыинувщаго года 235 номеровъ издаиій, въ 1900 г. также довольно энергично проявляло свою дѣятельность въ этомъ наиравленіи. Имъ были изданы слѣдующія брошюры: „Руський сыіі- ваник“. Зібрав Кость Федъкіѳ (другий наклад); <Староруські оиові- даня. Вибрав и иереиовів Іван Франко (ч. 238); Добровольский Ст

.«Ярема». Оиовідяне з запорожського житя. 3 росвйського переповів Л леке. Борковський (ч. 241); «Кілько рад і пересторог для хліборо- бів, годуючих худобу» (ч. 242); Новаковсъкий Михайло. «Спілви для ощадности і новичок система Райфайзеяа» (ч. 240); Зальцман Хр. «Книжка прива?ов про те, яв не належаться иоводитися з дітьми». Переклав Т. Біленький. 3 переднім словом I. Франка (ч. 243— 244); <Коляди і щедрівки». 3 додатком троиарів і антифонін на Різдво Христове і Богоявлеве; Левицъкий Кость. «Проивс людности». В додатку „Сгароруські оповіданя", ч. V и VI (д-ра I. Франка, ч. 245); Федькович. I. «Фармазони». Повість. П. <Цоезиі> (ч. 245—247); Ілю- стрований календар <Просьвіта> на р. 1901 р.

Довольно энергично развивало свою дѣятельность и львовское „Руске товариство ІІедагогічне1и. Всого въ ирошломъ году иыъ было издано около 15 кннжекъ: <Кааки Андерсена2. Пята часть (ч. 76); Переклады А. Кримсъкою (ч. 77); <0бразки а істориі Украіни-Руси» (ч. 78); <Оповгданя для дітей» (ч. 75); Мамін-Сибіряк Д. Н. Дв- тачі оиовідаиа. Переклав з росийського Андрей Вертельнвк (ч. 79); Інформаційний календар «Руского недагогічного Товариства» у Львові на зввч. рік 1901 (ч. 85).

Начавшая было въ 1899 г. издаваться серія нодъ назв. «Живі струни», давшая 4 изданія, въ минувшемъ году дала лишь одно— Владислав Оркан. «Шч». Драма в 1 акгі. Переклав А. Крушель- ницький. Зато въ минувшемъ году появилось три новыхъ изда­тельства—«Р. У. Р. II.», «Руска Школа», «Народна Біблиотека». Первое дало пока лишь два изданія: <Самостійна Украіна> и <Дядъко Дмитро*. Оповідане.

<Руска Школа» (въ Черновцахъ) издала: Іван Синюк. «Образки з житя і природи» и «Десять казок для діточов». Збірка з уст иа- рода на Буковині».

«Народна Библиотека* издала: Васылъ Стефаник. „Камінний хрест. Сгудиіі образкя® (ч. 1—2); *) Толстой Лее. „Два старці*. 3 великоруського нереновів М. Павлик (ч. 3); Гоюль Микола. Та* рас Бульба (ч. 4—6). Переклав В. Щурат.

Вь Леремышлѣ изданы двѣ брошюры серіи <Артистичо-Літе- ратурних новин'': (ч. 3) В. Щурат. «Павло Лінлау. Мелійська Ве­нера», иоетична драма в 1 д. (ч. 4); В. К. «Образки з Криннцп».Тамъ же открыта новая серія изданій—<Біблиотека музыкальна»: изданы—ч. 1. Пісві підчас служба Божоі на 3-голосннй хор жіночий або мужееьввй; ч. 2. Копко М. Пісві (часть церковна) а ч. 3. Копко М. На РЬдво Христове (розні пісні).

Наконецъ, въ Коломыѣдавняя серія «Бібліотека для рускои

  • молодежи* дала: Данило Лепкии. <Селянсьва. Дитона. Изъ сельсквхъ образкивъ» (т.т. 39 и 40); Мешко. «Ііовѣрка». Оаовѣданне и др. {т. 38); Андрей Веретельникъ. «Два брата». Оповѣдане (т. 42).

КромЬ изданій различныхъ обществъ или отдѣльныхъ серій, въ минувшемъ году было издано немалое количество кнагъ и бро- шюръ отдѣльными лицами, большая часть которыхъ приходится, ко­нечно, на Львовъ, затѣмъ—Черновцы, Колоныю, ІІеремышль и др. города.

Во Львовіъ были изданы: Бачинський Юліян. Украіна—іггейепіа. Друге виданне, и (его же)—Моя переписка з Михайлом Драгомано- ввм (додаток до „Украіна-іггесіепіа"); Бартошеаскій Іоан. Проиовѣди недильна для сельского народа. Друге доиовнене видане; Буря, Драма в 5 діях Островського. 3 росийського переклав і видав М. Павлик; Кузів Ілъко. Короткий погляд на історию читальни руськоі дух. семинариі; Леаицький Іван. Гетьман Іван Виговський. Історачна иовість (Бібліотека найзнаменитшихъ новистей подъ редакціею Ивана Белея. Т. ЬХІѴ); Лисенко Микола. Хор мішаний до слів ноэзіи I. Франка: „Ой іцо в іюді за димове?»; Шематизм всечестного кліра гр.-кат. иитрои. архидіецезіи льконскои на р. 1900; Авдикович Орест. Метелики; его же: Нетлі; Вернер Сомбарт. Соціялізм і соци­альный рух у XIX ст. Переклав Льовгин Цегельский (Библіотека мо­лодо! Украіни); Ібзен Генрих. Як ми мертві воскреснемо. Перек. А. Кру- шельницькнй; Мешко Франц.. Драма на селі. Попість. 3 словинського переклав Ілько Кузів; Справоэдане дірекціи Д. К. акадеыічвоі гим- назів у Львові на р. шкільний 1899 — 1900; Перебендя, Острожниця. і ІС. Зорян. Хто винен; Франко Іван. Із днів журбп. Поезві; Р. Га- нічак. Коломийкп; Закшеескький Вікентій. Всесвітна істория для висших кляс середніх шкіл. Т. I. Старинна історая; Кобринська Наталья. Про <Нору» Ібзена; Оюновсъкий Іляріон. Словар до Гоме- ровоі Одисеі і Іліяди; Торонській Ал. Історпя библійна старого завіта для гр.-кат. молодіжі середннх шкіл.,- Лепкий Богдан. Стрічки; Мох Рудольф. Справа въ селѣ Клекотанѣ. Драмат. сцены зъ панщизня- ныхъ часовъ; Підручник для спілок ощадности і позичок системы Ф. В. Раііфайаена. Зладив др. Ф. Стеф"и к; Самостойна Украина. Видиовѣдь Романа Сембратовича на статью н. з. «Украіисьва дер­жава» ; Як пильнувати виборів до Ради державноі, аби добре для нас витали? Баженсъкий Порф. Руско- народна музикальна Гармонія; Гумористичний ілюстрований календар <Комара* на р. 1901; До виборців а четвертоі куриі округа: 'Гернопіль—Скалат—Збараж; Лаерівсъкий Володимир. Тілоиравні Гри. Коііана: Ьаѵт Теппіа; Мешко Франц. Нагул», сільский образок. Зі словінського переклав Ілько Кузів; Рудович I. Унія въ Львовской архидіецезіи; Енцікліка Цапи Льва ХШ про робітниче питанне; Оюновсътй П. Учебник аритыетики дли низших кляс.

Въ Черновцахь.Іісалтир. Ьидае Іван Созанський; Домашний писар. Збірка ііримірів, як укладати ріасні письма; Жарти для роа- ривки рус/сою селянина; Лігуляк Еротей. Верхонвньсиі згалки. ІІо- вість; Попович Омел пн. Із житя цісара Франца-Йосифа I въ 70 уро- дини цісарські, для руськоі молодіжи; Ілюстрований буковинський православный календар на рік 1901', Шпойнаровський Серіій. Руска читанка дли иершоі кляси серед них шкіл.

Въ Ііеремышлгъ.—Митюкз Викторъ и Ѳеофилъ Луцыкъ. Збор- ныкъ церковно-народныхъ иѣсень. Вып. I.; Ночь Виѳлеемска. Ора­тория сценічна в 4 актах.; Смѣхъ и правда. Вып. I.

Вя Коломыѣ.—Г. А. Д(олянскій). Где есть скарбъ закоианый? Наука о тоыъ, якъ его выдобуты; Мосора Михаіл. Народни казки. Часть I; Каммереръ Вилыельмъ, Звонок. Переклав Яковъ Зробекъ.

Въ Уніварѣ. — Міьсяцесловъ на 1901». Составилъ отъ имени об­щества св. Василія Великаго свяіц. Юлій Чучка.

Вв Жовш.—Христианский календарь Місиовара на 1901 рік.

Въ Винтербергѣ. — Илюстрованый Календар Пр. Дѣвьі Маріѣ на р. 1901; Приатель жовніра. Календарь ва р. 1901.

Остается упомянуть еще о нѣсколькихъ изданіяхъ, вышедшихъ въ Америкѣ, въ Ііенсильваніи въ (Олифантѣ), при редакціи газеты «Свобода», а именно: Стефанъ Ыакаръ. Американсній шляхтичъ. Образъ изъ житя рускихъ робитниківъ въ 3-хъ актахъ (ч. 10); ею-же—Руско-англійскій нровідникъ. (ч. 11); А. Л. Дорога до свѣ- домости. I. Капиталъ и нрнця (ч. 12); Календарь для американсьтхь Русинов5 на рикъ 1901; Покрива Т. Дорога до свѣдомости. П. Борьба клясъ. Щ. Для чого робітники організуються?Таковы результаты культурной, научно-просвѣтптельной дѣя- тельностп украинскаго общества въ мипувшемъ году аа границей,— дѣятельности, по меныпей мѣрѣ, почтенной, свадѣтельствующей о естественной потребности украинскаго народа, постепенно прибли­жаясь, стать на одноиъ уровнѣ съ обществами наиболѣе нросвѣщен- ныхъ евроиейскпхъ земель. Нояселаемъ же ему дальнѣйшаго успѣха въ этомъ направленіи!

Прим. Давая обзоръ украинской литературы за границей на 1899 г. ("Кіевск. Стар. 1900, февраль, стр. 104-108), мы, по неза- висящимъ отъ насъ обстоятельствами, не упомянули о слѣдуюіцихъ изданіяхъ 1899 года: Ор. Авднкович. Поезия і проза. Львів, 18991 Лепкий Б. 3 житя. Збірка оповід
  1   2   3   4   5   6

  • Библюграфія. Украинскія изданія 1900 года.