Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Література для поглибленого вивчення курсу «Філософія», написання курсових І дипломних робіт та рефератів для складання кандидатського мінімуму розділ І. Список першоджерел, що вносяться до екзаменаційних білетів
Скачать 488.27 Kb.
страница1/4
Дата21.06.2017
Размер488.27 Kb.
  1   2   3   4
ЛІТЕРАТУРА

для поглибленого вивчення курсу «Філософія»,

написання курсових і дипломних робіт та рефератів

для складання кандидатського мінімуму
РОЗДІЛ І.

Список першоджерел, що вносяться до екзаменаційних білетів
У список першоджерел, з яких для включення в білети кожного року відбираються 33 — 35 філософських творів, внесені найбільш відомі пам'ятники філософської думки, що відображають особливості філософствування тієї, чи іншої епохи. Всі джерела є доступними, оскільки неодноразово перевидавалися українською та російською мовами і, без сумніву, не могли не потрапити до фондів бібліотек вищих навчальних закладів. Вони також цілком доступні для самостійного освоєння кожним, хто має вищу освіту, оскільки їх зміст достатньо висвітлений в допоміжній літературі. При роботі над засвоєнням першоджерел рекомендуємо спочатку ознайомитись зі змістом джерела, звернути увагу на те, як воно тлумачиться в підручниках, посібниках, словниках, монографіях та статтях. Потім радимо ще раз прочитати його і зробити короткий конспект. Роз'яснення незрозумілого Ви можете отримати також на консультаціях, які надаються членами екзаменаційної комісії.

* * *


 1. Тіпітака. Дхаммапада // Читанка з історії філософії. Філософія Стародавнього світу // За ред. Г.І. Волинки. — К., 1992.

 2. Дхаммапада / Пер. з палі В.Н.Топорова. — СПб., 1993.

 3. Конфуцій. Лунь-юй // Древнекитайская философия. Собрание текстов в2-х т. — М, 1972. — Т.1.

 4. Лао цзи. Дао де цзин // Читанка з історії філософії. Філософія Старо давнього світу. — К., 1992.

 5. Платон. Государство // Соч.: В 3-х т. — М, 1971. — Т.З. — Ч.І.

 6. Платон. Пир. // Соч.: В 3-х т. — М, 1970. — Т. 2.

 7. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4-х т. — М, 1976. — Т. 1.

 8. Аристотель. О душе // Соч.: В 4-х т. — М., 1984. — Т.З.

 9. Секст Емпірик. Три книги пірронових положень // Читанка з історії філософії. Філософія Стародавнього світу. — К., 1992.

 10. Епікур. Лист до Геродота. Головні думки // Там само.

 11. Сенека. Моральні листи до Луцилія // Там само.

 12. Марк Аврелій. На самоті з собою. Роздуми // Там само.

 13. Плотин. Єннеади. — М., 1995.

* * * 1. Ириней Лионский. Против єресей. Книга III // Ранние Отцы Церкви. Антология. — Брюс, 1988.

 2. Иустин. Апология І и Апология II // Ранние Отцы Церкви. Антология. — Брюс, 1988.

 3. Татиан. Речь против зллинов // Ранние Отцы Церкви. Антология. — Брюс, 1988.

 4. Ориген. Против Цельса // Ранович А.В. Первоисточники по истории раннего христианства. Античньїе критики християнства. — М., 1990.

 5. Тертуллиан. О плоти Христовой // Тертуллиан. Избр. соч. — М, 1994.

 6. Василий Великий. Творення. Беседы на Шестиднев. — М, 1991.

 7. Августин А. Исповедь. — М, 1991.

 8. Псевдо Дионисий Ареопагит. О божественних именах // Мистическое богословие. — К., 1991.

 9. Бозций С. Утешение философией // Бозций. „Утешение философией" и другиє трактати. — М, 1990.

 10. Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать // Федів Ю.А., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. — К., 2000.

 11. Абеляр П. История моих бедствий. — М., 1959.

 12. Ибн-Рушд. Рассуждения, выносящие решения относительно связи между религией и философией // Сагадеев А.В. Ибн-Рушд. — М., 1973.

 13. Києво — печерський патерик. — К., 1991.

 14. Фома Аквинский. Сумма теологии І-ІІ // Вопросы философии. — 1997. — №9.

* * * 1. Дайте Алигьери. Божественная Комедия. — М., 1987.

 2. Вапла Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. — М., 1989.

 3. Мирандола Пико делла. Речь о достоинстве человека // Зстетика Ренессанса. Антология: В 2-х т. — М, 1981. — Т.1.

 4. Фичино М. Платоновская теология о бессмертии души // Зстетика Ренессанса. Антология: В 2-х т. — М., 181. — Т. 1.

 5. Помпонацци П. О бессмертии души // Помпонацци П. Трактаты. — М, 1990.

 6. Кузанский Н. Об ученом незнаний // Сочинения: В 2-х т. — М., 1979. — Т.1.

 7. Роттердамський Е. Похвала глупоті. Домашні бесіди. — К., 1993.

 8. Монтень М. Опыты. Избр. главы. — М, 1991.

* * * 1. Бекон Фр. Новый Органон // Сочинения: В 2-х т. — М., 1972. — Т.2

 2. Гоббс Т. Левиафан // Избр. произв.: В 2-х т. — М, 1991. — Т.2.

 3. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избр. филос. произ.: В 2-х т. — М, 1969. Т.1.

 4. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произ.: В 2-х т. — М, 1989. — Т.1.

 5. Декарт Р. Размышления о первой философии // Там само.

 6. Паскаль Б. Мысли // Библиотека всемирной литературы. — М., 1974. — Т.42.

 7. Спиноза Б. Зтика // Избр. произв.: В 2-х т. — М, 1984. — Т. 2.

 8. Лейбниц Г.В. Монадология//Сочинения: В 4-х т. — М, 1982. — Т.1.

 9. Лейбниц Г.В. Рассуждения о метафизике // Сочинения: В 4-х т. — Т.1. — М., 1982.

 10. Толанд Дж. Письма к Серене // Английские материалисты XVIII в.: В З-х т. — М, 1967. — Т.1.

 11. Юм Д. Трактат о человеческой природе... // Сочинения: В 2-х т. — М.,

 12. 1966. — Т.1. !2. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания // Сочинения. — М., 1978. 13. Вольтер. Трактат о метафизике // Философские сочинения. М.,

 13. 1988.Гельвеций К. О человеке // Сочинения: В 2-х т. — М., 1991. — Т.2.

 14. Гольбах П. Система природы, или о законах // Избр. филос. произ.: Ч 2-х т. — М., 1963. — Т.1.

 15. Гізель І. Твір про всю філософію. Трактат про душу загалом // Федів Ю.О., Мозгова Н.Т. Історія українсько/ філософії'. — К., 2000.

 16. Конисьий Г. Загальна філософія // Там само.

 17. Прокопович Ф. Логіка // Там само.

 18. Прокопович Ф. Натурфілософія, або фізика // Там само.

 19. Сковорода Г. Потоп зміїний // Там само.

* * * 1. Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6-и т. — М., 1964. — Т.З.

 2. Кант И. Критика практического разума. // Соч.: В 6-и т. — М, 1965. — Т. 4 (ч.1).

 3. Кант И. Критика способности суждения // Соч.; В 6 — й т. — М, 1966. — Т. 5.

 4. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, § 40 — 56 (Как возможна метафизика?) // Соч.; В 6 т. — М., 1965. — Т.4. (ч. 1).

 5. Фихте Й.Г. Наукоучение 1801 года. — М., 2000.

 6. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Введение // Гегель. Знциклопедия философских наук. Т. 1. — М, 1974.

 7. Гегель Г.В.Ф. Философия природы // Там само, Т. 2.

 8. Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Соч. — М. — Л., 1935. — Т.8.

 9. Гегель Г.В.Ф. Философия права. — М., 1990.

 10. Фейербах Л. Основные положення философии будущего // Избр. филос. прозв. Т. 1. — М, 1955.

 11. Шевченко Т. Щоденник. — К., 1981.

 12. Юркевич П.Д. Идея. Сердце и его значение в духовной жизни человєка, по ученню слова Божия // Юркевич П.Д. Филос. произведения. — М, 1990.

 13. Ліницький П.І. Загальний погляд на філософію // Федів Ю.О., Мозгова Н.Т. Історія української філософії. — К., 2000.

 14. Гогоцький В.С. Філософський лексикон // Там само.

 15. Соловьев В.С. На пути к истинной философии // Соловьев В.С. Соч.; В 2-х т. М., 1988. — Т.2.

* * * 1. Шопенгаузр А. Афоризмы житейской мудрости // Свобода воли и нравственность. — М., 1992.

 2. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. — М., 1991.

 3. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии истории: В 2-х т. Т.1. Гештальт и действительность. — М., 1998.

 4. Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991.

 5. Конт О. Дух положительной философии. — СПб., 1910.

 6. Лесевич В.В. Позитивізм після Конта // Лесевич В.В. Соб. соч. Т.2. — М, 1915.

 7. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М. Вибране. — К., 1991.

 8. Франко І. Наука і 1ї взаємини з працюючими класами // Франко І. Зібр. творів: У 50 томах. — К., 1986. — Т. 45.

 9. Карнап Р. Философские основания физики. — М, 1958.

 10. Витгенштейн Л. Логико — философский трактат. — М., 1958.

 11. Витгенштейн Л. Культура и ценности // Человек. — 1992. — № 5 — 6.

 12. Кун Т. Структура научньїх революций. — М., 1975.

 13. Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии. — 1992. №8.

 14. Вернадський В. Філософські роздуми натураліста. Кілька слів про ноосферу // Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. — К., 2000.

 15. Маркс К. Економічно — філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Т. 42.

 16. Енгельс Ф. Діалектика природи // Там само, Т. 20.

 17. Маркс К., Енгельс Ф. Німецька ідеологія. Розд. 1 // Твори. — Т.З.

 18. Ленін В.І. Карл Маркс // Повне зібр. твор. Т.23.

 19. Кьеркегор С. Страх и трапет. М., 1993.

 20. Шестов Л. Смьюл жизни. — М., 1989.

  1. і. Бердяев Н.А. Смьюл истории. — М., 1990.

 1. Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Философия свободи. Смысл творчества. — М., 1989.

 2. Хайдегер М. Що таке метафізика? // Читанка з історії філософії. Зару біжна філософія XX століття /За ред. Г.І.Волинки. — К., 1993.

 3. Хайдеггер М. Основньїе понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. — М., 1993.

 4. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Там само.

 5. Сартр Ж. — П. Екзистенціалізм — це гуманізм // Читанка з історії філо софії. Зарубіжна філософія XX століття. —К., 1993.

 6. Сартр Ж. — П. Бытие и ничто // Философские науки. — 1989. — № 3.

 7. Камю А. Миф о Сизифе. Зссс об абсурде // Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990.

 8. Ортега — и — Гассет X. Тема нашего времени // Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? — М., 1991.

 9. Ясперс К. Философская вера // Яспсрс К. Смьюл и назначение истории. — М., 1991.

 10. Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М, 1991.

 11. Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия. — М., 1990.

 12. Фрейд З. Основы психоанализа. — М, 1993.

 13. Челпанов Г.І. Першоначало буття (із книги «Вступ до філософі?») // Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. — К., 2000.

 14. Фрейд З. Основи психоанализа. — М., 1993.

 15. Фрейд З. Психология бессознательного. — М., 1991.

 16. Юнг К.Г. Архетип и символ. — М., 1991.

 17. Фромм З. Искусство любить. — М., 1990.

 18. Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в за падной философии. — М., 1988.

 19. Тейяр де Шарден. Феномен человека. — М., 1987.

 20. Леви-Стросс К. Структурная антропология. — М., 1987.

 21. Жильсон З. Разум и откровение в Средние века // Богословие в куль — туре средневековья. — К., 1992.

 22. Жильсон З. Философ и теология. — М, 1995.

 23. Маритен Ж. Краткий очерк о существовании и существующем // Проблема человека в западной философии. — М, 1988.

 24. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. — М, 1991.

 25. Флоровский Г. Пути русского богословия. — Вильнюс, 1991

 26. Дьюі Дж. Свобода і культура // Читанка з історії філософії. Зарубіжна філософія XX століття. — К., 1993.

 27. Гуссерль З. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. — 1986. — № 3.

 28. Гуссерль З. Феноменология внутреннего сознания времени // Собр. соч. Т.І — М., 1994.

 29. Гуссерль З. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. — М., 1999.

 30. Гадамер Х.Г. Истина и метод. — М, 1988.

 31. Фуко М.П. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — М., 1977.

 32. Деррида Ж. Шпоры: етили Ницше // Философские науки. — 1991. — №2 — 3.


РОЗДІЛ ІІ.

Допоміжна література для підготовки до екзамену та написання реферату
У списках підручників, посібників і допоміжної літератури, Ви знайдете перелік найновіших підручників і посібників, монографій і статей, у яких детально розкриті всі питання програм кандидатських іспитів, що винесені у екзаменаційні білети. Список допоміжної літератури включає по декілька (7 — 12) доступних джерел, що є відправними для розкриття кожної із запропонованих на Ваш вибір тем рефератів з філософії. Ці джерела є обов'язковими для використання при підготовці реферату. В них Ви знайдете посилання на більш широке коло літератури, яку обов'язково відберете самостійно, прореферуєте і включите до змісту своїх рефератів. При роботі над джерелами рекомендуємо Вам, як науковцю, користуватись фондами Бібліотеки НАН України імені В.Вернадського, Бібліотеки ВР України. Переважна більшість названих тут книжок і статей є у фондах бібліотеки ПДПУ імені В.Г.Короленка, інших університетів та інститутів.
Підручники


 1. Андрущенко В.П., Михальчеико М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Вид. друге. — К., 1996.

 2. Андрущенко ВИ. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Підручник. — К.: Тандем, 2000. — 416 с.

 3. Волинка Г.І., Гусєв В.І., Огородтік І.В., Федів Ю.О. Вступ до філософії. Історико — філософська пропедевтика: Підручник. К.: Вища школа, 1999. — 624 с.

 4. Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. Історія філософії в 1ї зв’язку з освітою: Під ручник. — К.: Каравела, 2005. — 480 с.

 5. Горак Г.І. Філософія. Курс лекцій. — К., 1998.

 6. Історія філософії. Підручник / Під ред.. В.Г.Кременя. — К., 2004.

 7. Історія філософії. Підручник для вищої школи. Друге вид. — Харків, 2003.

 8. Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. — К.: Книга, 2005 с.

 9. Кузнецов Б.Г. История философии для Физиков и математиков. — М., 1974.

 10. Петрушенко В.Л. Філософія.Курс лекцій. — Львів, 2003.

 11. Поупкин Р., Стролл А. Философия. Вводньїй кур. — М, 1998.

 12. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х томах. — СПб., 1994 — 1997.

 13. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. — М: ВЛАДОС, 2001. 800 с.

 14. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. — К.: Україна, 2001. — 512 с.

 15. Філософія. Курс лекцій / За ред.. І.Ф.Надольного. — К., 2000.

 16. Философия. Учебник для вузов. — М., 2004. — 928 с.

 17. Чаньїшев А.Н. Курс лекций по древній и средневековой философии. — М, 1991.

 18. Ярошовець В.І., Бичко І.В. та ін.. Історія філософії: Підручник. — К.: ПАРАПАН, 2002. — 774 с.


Навчальні посібники


 1. Антологія мировой философии. В 4 т. — М: Мисль, 1969 — 1972.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. — М, 1975.

 3. Баландье Ж. Політична антропологія. — К., 2002.

 4. Богомолов А.С. Античная философия. — М., 1985

 5. Буйко Т.Н. Философия образования: старая традицыя или новая дисципліна? — Минск, 2000.

 6. Великие мыслители Запада. — М., 1998.

 7. Вандельфельс Б. Вступ до феноменології. — К., 2002.

 8. Виндельбанд В. История древней философии. — К., 1995.

 9. Волинка Г.1. Філософія середніх віків і сучасна духовна культура. — К., 1999.

 10. Всемирная знциклопедия. Философия XX век. — М., Мн., 2002.

 11. Всемирная знциклопедия: Философия. — М, Мн., 2001.

 12. Головко Б.А. Філософська антропологія: Навч.посібник. — К., 1997.

 13. Горальський А. Теорія творчості. — Львів, 2002.

 14. Григорьян Б.Т. Философская антропология. — М., 1982.

 15. Губин В.Д. Философская антропология. — М, СПб., 2000

 16. Гульїга А.В. Немецкая классическая философия. — М., 1986.

 17. Гуревич П.С. Философская антропология. Уч.пособ. — М., 2001.

 18. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії ХV-ХVІІ ст. — К., 1994.

 19. Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посібник. — К., 2004.

 20. Енциклопедія постмодернізму / Пер. З англ.. — К., 2003

 21. Зарубіжна філософія XX століття/За ред.. Г.І. Волинки. — К., 1994.

 22. История античной диалектики. — М., 1972.

 23. Квіт С.М. Основи герменевтики: Навч. посіб. — К., 2003.

 24. Кобьшянский В.А. Философия зкологии. — М., 2003.

 25. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. — М., 1991

 26. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. — М, 1990

 27. Мень А. Дионис. Логос. Судьба. — М, 2002.

 28. Микешина Л.А. Философия познания. — М., 2002.

 29. Мозгова Н.Г. Київська духовна академія: 1819 — 1920. Філософський спадок. — К., 2004

 30. Найдыш В.М. Философия мифологии. — М., 2002.

 31. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVІІІ ст. — М., 1973.

 32. О городник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні — К., 1999.

 33. Причепій Є.М. Філософія: посібник. — К., 2003.

 34. Путь в философию. Антологія. — М., 2001.

 35. Рассел Б. История западной философии. — М., 1959.

 36. Розин В.М. Философия техники. М., 2001.

 37. Система понятий и принципов гносеологии. — Л., 1991.

 38. Соціальна філософія: Короткий енцикл. словник. — К., Харків, 1997.

 39. Філософія політики. Короткий енцикл. словник. — К., 2003

 40. Філософія: світ людини. Курс лекцій. — К., 2003.

 41. Філософія Стародавнього світу / За ред.. Г.І.Волинки. — К., 1993.

 42. Філософський словник соціальних термінів. 2 — ге вид. — Харків, 2005.

 43. Философский знциклопедический словарь. — М., 1999.

 44. Хрестоматия по истории философии: Уч. пособие в 3-х частях. Ч. 1. — М.,2001.

 45. Хрестоматия по истории философии: Уч. пособие в 3-х частях. Ч. 2. — М.,2001.

 46. Хрестоматия по истории философии: Уч. пособие в 3-х частях. Ч.3. — М.,2001..


РОЗДІЛ ІІІ.

Допоміжна література для підготовки до екзаменів та написання реферата


 1. Аббаньяио Н. Принципы метафизики. — Свердл., 1990.

 2. Аббаньяно Н. Мудрость жизни. — СПБ., 1996.

 3. Абдильдин Ж.М Диалектика Канта. — Алма — Ата, 1974.

 4. Абеляр Петр. Диалектика // Вопросы философии. 1992. № 3.

 5. Абеляр Петр. История моих бедствий. — М., 1959.

 6. Абрамов А.И. Философия в духовных академиях // Вопросы философии. — 1998. — №1.

 7. Августин А. Исповедь. — М., 1991.

 8. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М, 1977.

 9. Аверинцев С.С.Софія — Логос: словник. — К., 1999.

 10. Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. — К., 1993.

 11. Авсенев П.С. Из записок по психологии // Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии. — К., 1869.

 12. Агацци Э.Человек как предмет философии // Вопр. Филос. — 1989. — № 2.

 13. Александров В.И. О соотношении философии и метафизики // Философ ские исследования. — М. 2002. № 3 — 4.

 14. Александров Г.Ф. История западноевропейской философии. — М. — Л., 1946.

 15. Алексеев В.П. Становление человечества. — М, 1984.

 16. Алексеев П.В. Философы России ХІХ-ХХ столетия. Биографии, идеи, труды. — М., 1999. — 944 с.

 17. Альбидель М.Ф. Забытая цивилизация в долине Инда. — СПб.. 1991.

 18. Альтман М. Греческая мифология. — М., 1937.

 19. Аль-Фараби. Философские трактаты. — Алма-Ата, 1970.

 20. Андреев Л. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание в XX веке. — М., 1994.

 21. Андрос Е.И. Исгина как проблема познания и мировоззрения. — К., 1984.

 22. Андрущенко В.П.. Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Видання друге. — К., 1996.

 23. Андрущенко В.П. Історія соціальної філософії. — К., 2000.

 24. Анохін П.K. Философский смысл проблемы естественного и искусственного интеллекта // Изб. труды. — М., 1978

 25. Ансельм Кентерберийекий. Сочинения. — М, 1995.

 26. Антология кинизма. — М., 1984.

 27. Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1,4.1. — М, 1969.

 28. Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1,4.2. — М. 1969.

 29. Антология мировой философии. В 4 т. Т.2. — М., 1970.

 30. Антология мировой философии. В 4 т. Т.З. — М., 1971.

 31. Антология мировой философии. В 4 т. Т.4. — М, 1972.

 32. Апель Карл-Отто. Апріорі спільноти комунікації та основи етики // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. — К., 1996.

 33. Апель К.О. Ситуація людини як етична проблема // Єрмоленко A.M. Комунікативна практична філософія. — К. 1999.

 34. Апель К.О. Екологічна криза як виклик дискурсивній етиці // Там само.

 35. Апель К.О. Дискурсивна етика як політична етика відповідальності у ситуації сучасного світу // Там само.

 36. Аристотель. Категории. Об истолковании. Аналитика I. Аналитика II. О софистических опровержениях // Соч. в 4т. Т.2. — М., 1978.

 37. Аристотель. Метафизика // Соч. в 4т. Т. 1. — М, 1976.

 38. Аристотель. Никомахова этика // Соч. в 4т. Т.4. — М., 1983.

 39. Аристотель. О душе // Там само.

 40. Аристотель. Риторика. — М., 2000.

 41. Арон Р. Мнимый марксизм. — М., 1993.

 42. Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академией. — К., 1856.

 43. Асмус В.Ф. Декарт. — М., 1956.

 44. Асмус В.Ф. Античная философия. — М, 1975.

 45. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. — М., 1973.

 46. Асмус В.Ф, Философия в Киевском университете в 1914 — 1920 годах // Вопросы философии. — 1990. — №8.

 47. Атхарваведа: Избранное: 2-е изд. — М., 1995.

 48. Афанасьев Ю.Н. Может ли образование быть негуманитарным? // Вопросы философии. — 2000. № 7

 49. Лхутин А.В. История принципов физического эксперименга от античности до XVII в. — М., 1976.

 50. Ашвагхоша. Жизнь Будды. Пер. К. Бальмонта: Введение... Г.Бонгард-Левина. — М., 1990.

 51. Бабушкин В.У. О природе философского знания. — М, 1979.

 52. Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. Пер. с англ. — М, 1996.

 53. Бандуровский К.В. Проблемы этики в «Сумме теологии» Фомы Аквинского // Вопросы философии, 1997. — №9.

 54. Барулин B.C. Социальная философия. Ч.1. и Ч.2.Учебник. — М, 1993.

 55. Барулин B.C. Философско-социальная антропология. — М., 1994.

 56. Батищев Г.С. Противоречие как категория диалектической логики. — М., 1963.

 57. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. — М., 1978.

 58. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. — М, 1989.

 59. Батлук О.В. Цицерон и философия образования в Древнем Риме // Вопросы философии. 2000. № 2.

 60. 60. Батлук О.В. Философия образования Сенеки: кризис цицероновского идеала // Вопросы философии. — 2001. — № 1.

 61. Баумайстер. Логика. — М., 1827.

 62. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1990.

 63. Башляр Г. Новый рационализм. — М., 1987.

 64. Башляр Г. Вода и грезы. — М., 1998.

 65. Башляр Г. Грезы о воздухе. — М., 1999.
  1   2   3   4

 • РОЗДІЛ ІІ. Допоміжна література для підготовки до екзамену та написання реферату
 • Навчальні посібники
 • РОЗДІЛ ІІІ. Допоміжна література для підготовки до екзаменів та написання реферата