Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Скачать 396.83 Kb.
Дата04.07.2017
Размер396.83 Kb.
ТипПротокол
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Факультет іноземної філології Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства Затверджую Проректор з науково-педагогічної роботи ____________________ В.В. Кобильник ____________________ 20 ___ р. ЛІТЕРАТУРА РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ КОМПЛЕКС навчальнО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ галузь знань 01 Освіта спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)додаткова спеціальність 014.02 (Мова і література (англійська) ступінь вищої освіти магістр Розробники комплексу: К.О. Титянін, кандидат філологічних наук, доцент, доцент Затверджено на засіданні кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Протокол № 1 від «29» серпня 2016 року Завідувач кафедри ___________ С.Д. Абрамович «29» серпня 2016 року Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології Протокол № 1 від «29» серпня 2016 року Голова науково-методичної ради факультету ______________ Т.М. Петрова «29»серпня 2016 року Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Затверджую: Проректор з науково-педагогічної роботи ___________________В.В. Кобильник “_____”______________20___ року ЛІТЕРАТУРА РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ Н А В Ч А Л Ь Н А П р о г р а м а підготовки магістра галузі знань 01 Освіта спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)додаткова спеціальність 014.02 (Мова і література (англійська) Шифр дисципліни за навчальним планом ПП 15 2016 рік Розроблено та внесено Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Розробники програми: К.О. Титянін, кандидат філологічних наук, доцент, доцент Обговорено та схвалено на засіданні кафедри слов’янської філології та загального мовознавства «29» серпня 2016 року, протокол № 1 Обговорено та схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології «29» серпня 2016 року, протокол № 1 Обговорено та схвалено вченою радою факультету іноземної філології «29» серпня 2016 року, протокол № 1 Вступ. Література російського зарубіжжя є складовою частиною курсу російської літератури ХХ століття. А проте специфіка цієї літератури вимагає розглядати її як окремий курс. Така діалектика літератури метрополії та діаспори є виправданою щодо даного курсу. Мета та завдання навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка до сприйняття та вміння аналізувати історико-літературні явища літератури російського зарубіжжя ХХ ст. у загальній системі літературно-художньої творчості і культури. Основними завданнями вивчення дисципліни є визначення жанрової специфіки літературних творів, їх генези, типологічних сходжень та інтертекстуальних звязків; оволодіння методикою аналізу літературних творів. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: зміст основних текстів літератури російського зарубіжжя; закономірності розвитку та загальну еволюцію російської літератури ХХ ст.; основні напрямки, літератури зазначеного періоду; (характер взаимодействия литературы метрополии и литературы эмиграции) особистісні та творчі біографії найвизначніших митців слова російської літератури ХХ ст.; зміст основних критичних робіт, присвячених російській ХХст. ; вміти: зіставляти творчість письменника із загальною естетичною настановою літературного напряму (течїї, типу творчості); аналізувати твір як ідейно-художній комплекс; визначити за запропонованим фрагментом стиль автора (напряму, течії, школи) Інформаційний обсяг навчальної дисципліни; Модуль 1. Естетичні та історико-літературні закономірності літератури російського зарубіжжя. Литературный процесс в России в ХХ веке. Проблема периодизации. Русская литература ХХ века как единое «пространство»: своеобразие читательского восприятия. Причины появления литературы русского зарубежья в ХХ веке. Три волны эмиграции. Своеобразие литературы зарубежья: •существование русской литературы в чужом «национальном пространстве», своеобразие редакционно-издательской политики в эмиграции; взаимодействие с западноевропейской литературной традицией, проблема читательского ожидания; проблема стиля, традиционное и новаторское в литературе русского зарубежья (классические традиции русской литературы XIX века, зарубежье и «серебряный век» русской литературы); жанровые приоритеты литературы эмиграции; ностальгический пафос литературы зарубежья, своеобразие темы России в литературе трех волн русской эмиграции ХХ века. ПЕРВАЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ ЛИТЕРАТУРА 1920-1930-х ГОДОВ Своеобразие литературного процесса в России 20-х годов. Традиционное представление о целях художественного творчества, проблема классического наследия, реальное искусство и его место в русском литературном процессе. Литература и действительность. Изменение государственной политики в области литературы, формирование «государственного заказа». Место представителей реалистического искусства в литературе русского зарубежья. Русский модернизм в 20-е годы ХХ века. История возникновения литературы русской эмиграции. Центры русского рассеивания: Берлин, Париж, Прага, Варшава, София, Прибалтика, Белград, Харбин, Америка, Австралия. Идейные течения 20-х годов: Сменовеховство, Евразийство. Литературно-общественные издания Зарубежья: “Современные записки”, «Русская мысль», «Воля России», «Благонамеренный», «Версты» и другие. “Русский Берлин” - период относительного единства русского литературного процесса ΧΧ века. Сотрудничество литераторов Советской России и зарубежья. Берлинский “Дом литераторов”. Возникновение первых литературных организаций. Попытки осмысления литературы зарубежья как самостоятельной ветви русской культуры. Париж - “столица зарубежья” 30-х годов. Литературные объединения, кружки, салоны. Общественно-литературный салон Мережковских “Зеленая лампа”. Полемика на его собраниях об “идее” и “художественности” в литературе. Самоопределение литературы русского зарубежья в 30-е годы. Споры о зарубежной литературе в иноязычной среде (В.Ходасевич, Г.Адамович, З.Гиппиус, А.Бем, М.Слоним, М.Цетлин). Вступление в литературу писателей младшего поколения. Понятие “незамеченное поколение”. Общее и особенное в творчестве писателей старшего и младшего поколения эмигрантов. Формирование новых стилевых тенденций в разработке эмигрантской темы. Взаимодействие с традициями западноевропейской литературы. Лирическая основа повествования. Новый герой, уходящий во ”внутреннее измерение”. Экзистенциальные мотивы литературы эмиграции. ПРОЗА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 20-х и 30-х годов. “Человек и мир” как основной конфликт в прозе писателей русского зарубежья. Специфика решения конфликта в творчестве представителей разных поколений русской эмиграции первой волны. Память как важная художественная категория в прозе русского зарубежья. Мир воспоминаний как единственно возможная реальность в творчестве старшего поколения писателей. Память и творчество как преодоление времени в прозе представителей младшего поколения писателей. Развитие новых жанровых форм. Продолжение традиций «серебряного века» в прозе русского зарубежья, множественность стилевых манер. Творчество писателей, вошедших в литературу в начале века, в эмиграции. Развитие реалистических тенденций в творчестве А. Толстого. «Сестры» как роман о революции. Эволюция замысла писателя в процессе работы над трилогией «Хождение по мукам». Тема России и личной судьбы в «Детстве Никиты». Развитие фантастических тенденций в творчестве А.Толстого и А.Куприна. Усиление христианских мотивов в творчестве Б.Зайцева. Символизм в творчестве Д.С.Мережковского. Своеобразие восприятия революции писателем. Неисторический характер исторической прозы писателя. И.А.Бунин Путь писателя на Запад: причины эмиграции. Дневник «Окаянные дни» как свидетельство авторского отношения к революции. Особенности повествования. Образ России. Общий обзор творчества 20-х годов: «Митина любовь» (1925), «Солнечный удар» (1927). Основные темы творчества. Эволюция авторского стиля. Своеобразие лирических форм в прозе писателя. «Жизнь Арсеньева» (1930) как образец эмигрантской прозы писателя: своеобразие тематики и проблематики романа; образ России и его специфика; хронотоп, проблемажанра. Творчество 30-х годов. Жанр лирической новеллы в творчестве писателя. Типология героя. Присуждение Нобелевской премии (1933). Новеллы сборника «Темные аллеи» как итог мировоззренческих и творческих исканий писателя. Сквозные темы сборника и своеобразие их звучания. Лирический повествователь, особенности женских образов лирического цикла. Образ России как “преображение прошлого в памяти”. Своеобразие хронотопа. А.И. Куприн Путь писателя в эмиграцию. Сотрудничество в пражских газетах и журналах. Событие войны и революции в автобиографическом очерке «Купол святого Исаакия Долматского» (1927). Своеобразие стиля позднего Куприна: новая интерпретация традиционных тем и образов («Звезда Соломона» (1920), «Юнкера» (1926-1932)). Место сказок, легенд и фантастических повестей в эмигрантском творчестве писателя. «Жанета» (1933) как образец эмигрантского творчества писателя: проблематика, система образов, хронотоп, своеобразие авторской позиции. Возвращение в Россию в 1937 году. И.С.Шмелев Первая книга Шмелева в эмиграции («Солнце мертвых» (1923)) как отклик писателя на революцию в России. Проблема жанра книги. Рассказ «Про одну старуху» как повествование о трагедии «бывшего человека». Продолжение традиций «Человека из ресторана». Своеобразие взгляда И.Шмелева на человека и его место в мире. И.Ильин о творчестве И.Шмелева. Автобиографические произведения «Богомолье» (1930-1931), «Лето Господне» (1934-1944), очерк «Старый Валаам» (1935). Идеализация патриархального русского быта как традиционное решение основного конфликта прозы русского зарубежья “человек и мир”. Традиции прозы Л.Толстого и А.Чехова. «Лето Господне» как произведение о «календаре совести», о «движении внутреннего солнца души» (Анри Труайя). Своеобразие жанра (обращение к жанровым моделям древнерусской литературы). Романы «История любовная» (1929), «Няня из Москвы» (1936), «Пути небесные» (1937-1948). Основные черты стиля позднего Шмелева. В.В.Набоков Начало литературной деятельности. Тема России. Ранняя лирика Набокова и проблема традиций. Романы «Машенька» и «Защита Лужина» как художественное выражение мировоззренческих и эстетических представлений писателя. Тема двух реальностей. Метафористика и символика в творчестве В.Набокова. Роман «Дар» (1938). Тема эмиграции. Проблема отношения мира и искусства, окружающей действительности и художника. Полемика с эстетикой Чернышевского. Проблема антиутопического сознания в творчестве В.Набокова («Приглашение на казнь» (1935-1936)). Личность и обезличивающий его мир в романе. Тема памяти и образ России в «Других берегах» (1954). Англоязычная проза В.Набокова. Набоков - переводчик. «Лекции по русской литературе» В.Набокова. Г.И. Газданов Начало творческого пути. Участие в кружке «Кочевье». Проблема жанра первого романа Г.Газданова «Вечер у Клэр» (1929). Биографическая основа образа героя-рассказчика. Основной конфликт: противостояние внешнего и внутреннего существования. Своеобразие сюжетосложения. Образ Клэр, предметная точность и иррациональность символики. «Ночные дороги» как зарисовки парижской жизни 20-х годов. Развитие традиционных тем русской литературы XIX века в творчестве Газданова. Своеобразие психологизма Газданова в романах «Призрак Александра Вольфа» (1947), «Пробуждение» (1965). Традиции романа “потока сознания”. САТИРИКОНЦЫ ВЭМИГРАЦИИ Тэффи (Н.А. Лохвицкая ,Бучинская) Тэффи как “бытописатель” «русского Парижа» (сборник «Городок»:особенности повествования, типология героя, проблема цикла). Работа в периодических изданиях. Основные сборники юмористических рассказов. Авантюрный роман”(1982) и его судьба. Тэффи - поэт. «Книга стихов», «Passiflora» (1923), «Воспоминания» (1932) Н.Тэффи. Своеобразие поэзии Тэффи - мемуариста. Комическое в творчестве Тэффи. Чеховская традиция. А.Т.Аверченко Путь А. Аверченко в эмиграцию. Книга «Дюжина ножей в спину революции». Книги «Отдых на крапиве», «Рассказы циника», «Записки простодушного». Основные литературные типы, созданные писателем. Юмористический роман «Шутка мецената». Своеобразие комического в художественном мире А.Аверченко. Взгляд на жизнь как на фарсовое действие. Поэзия “сатириконцев”. «Жажда» (1923) Саши Черного. Своеобразие его стихов для детей. «Дым без отечества», «Накинув плащ», «Нескучный сад» Д.-Аминадо. «Поезд на третьем пути» как образец мемуаристики первой волны эмиграции. Основные темы, своеобразие авторской позиции. ПОЭЗИЯ Творчество представителей “серебряного века” в эмиграции: символисты (З.Гиппиус, К.Бальмонт, Вяч Иванов и др.); близкие в 1910 году к акмеизму (Г.Иванов, Г.Адамович); писатели “Второго цеха поэтов” (Н.Оцуп, И.Одоевцева); футуристы (И.Северянин, И.Зданевич); реалисты (И.Бунин); поэты, не примыкавшие к литературным группам (В.Ходасевич, М.Цветаева). К.Д.Бальмонт К.Бальмон и русская эмиграция. Тема одиночества и свободы в творчестве поэта. Основные книги в зарубежье («Дар земли» (1921); «Сонеты солнца, меда и луны» (1923); «Мое – ей» (1924); «В раздвинутой дали»; «Поэма о России» (1924); «Северное сияние» (1931)). Сохранение основных поэтических принципов, заявленных в раннем творчестве писателя. Особенности мироощущения поэта. Тема России. Бальмонт как переводчик. Вяч.И. Иванов Путь писателя в эмиграцию. Особое положение в среде русской эмиграции. Поэтический сборник «Римские сонеты» (1936). Основные темы, своеобразие поэтики. Новый период активности в 40-е годы. Сборник «Римский дневник 1944 года»: простота и классическая ясность мысли и формы как черты нового стиля писателя. Неоконченный роман «Повесть о Светомире-царевиче». Миф о человеке, который через преображение плоти и духа преодолевает греховную человеческую природу. З.Н.Гиппиус Путь З.Гиппиус в эмиграцию. «Петербургский дневник» как отражение авторского взгляда на революцию. Поэтические сборники «Стихи. 1911-1921» и «Сияния» (1938). Эволюция поэтического стиля Гиппиус к простоте, классической четкости стиха. Основные образы лирики поэтессы, мир героя. Тема России в лирике Гиппиус. Литературно-критическая деятельность З.Гиппиус в зарубежье. Утверждение идеи “посланничества” эмигрантской литературы и отрицание возможностей духовного развития в литературе метрополии. «Живые лица» (1925) З.Гиппиус как «ценнейший мемуарный материал» (В.Ходасевич), в котором наиболее интересным является «живое лицо самой Гиппиус». В.Ф.Ходасевич Путь Ходасевича в эмиграцию. Сборник «Тяжелая лира» (1923). Неоклассицизм поэтического стиля Ходасевича. Аскетизм стиля, рационалистичность поэтических образов. Влияние традиций русской поэзии ΧΙΧ века (Пушкин, Баратынский, Тютчев). Книга «Сборник стихов» (1927). Нарастание трагичности мироощущения, чувство одиночества в мире, катастрофичности бытия (цикл «Европейская ночь»). Особенности поэтики поздней лирики: прозаизм поэтической речи, предметная яркость образа, ориентация на пушкинскую традицию. «Державин» как беллетризованная биография. Книга Ходасевича среди книг этого жанра его современников (Б.Зайцев «Жизнь Тургенева»(1932), «Жуковский» (1952), «Чехов» (1954); Н.Берберова «Чайковский» (1936), «Бородин»(1938)). Литературно-критическая деятельность В.Ходасевича в эмиграции. «Некрополь» (1939) – воспоминания о эпохе символизма и ее представителях. Своеобразие позиции Ходасевича - мемуариста. М.И. Цветаева. Эмиграция как новый этап творчества М.Цветаевой. Основные черты стиля поздней Цветаевой. Берлинский этап творчества. Сборники «Психея» (1923), «Ремесло» (1923). Цветаева во Франции. Основные лирические циклы. Проблема поэт и время. Образ России в лирики Цветаевой. «Поэма Горы» (1924), «Поэма конца» (1924). Основной конфликт. Образ Горы и его значение. Образ лирической героини. Романтизация духовного начала в поэзии Цветаевой. «Поэма лестницы» (1926), «Крысолов» (1925). Проблематика и поэтика поэм. Лирический театр М.Цветаевой («Ариадна», «Федра»). Своеобразие конфликта; особенности действия; основные характеристики героев. Лирическая субъективность прозы М. Цветаевой. Пушкинская тема в цветаевском прочтении. Литературно-критическая деятельность М.Цветаевой в эмиграции. Цикл стихов о Чехии. Возвращение в Россию (1939). Г.В. Иванов Ранняя лирика Г.Иванова: своеобразие поэтики. Г.Иванов в эмиграции. «Розы» (1931) и «Отплытие на остров Цитеру» (1937). Появление новых тем. Трагичность мировосприятия поэта. Экзистенциальные мотивы. Эволюция поэтики. Г.Иванов и «парижская нота». Поздняя лирика. Сборники «Портрет без сходства» (1950), «Стихи: 1943-1958» (1958), цикл «Посмертный дневник» (1958). Мотив абсурдности бытия, ”бессмыслицы искусства”. Дневниковая норма стихов. Новый символический смысл бытовой детали. «Петербургские зимы» Г.Иванова: канун революции в ивановском восприятии. Образ идущего ко дну мира искусства. Тема распада искусства. ПОЭЗИЯ “ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ” “Палата поэтов” (В.Парнах, М.Талов, Г.Евангулов, С.Шаршун, А.Гингер). Преодоление футуристического экспериментаторства, поиск художественных средств для выражения нового мироощущения. Лирический герой. “Парижская нота” как обозначение стиля поэзии “русского Монпарнаса” и преобладающего настроения в лирике “литературной молодежи”. Роль творчества Н.С.Гумилева и акмеизма в формировании стилевых принципов поэзии молодых. Общность мироощущения поэтов “парижской ноты”: апокалиптическое видение современности, болезненная обостренность восприятия жизни, драматизм переживаний жизненных событий. Близость тем и лирического героя у поэтов “Перекрестка” (Ю.Терпиано, Г.Раевский, Д.Кнут, Ю.Мандельштам); ”Кочевья” (В.Андреев, А.Гингер, А.Присманов); группы Г.В.Адамовича (А.Штейгер, Л.Червинская, П.Ставров), ”формистов” (Ю.Мамченко, Б.Божнев). “Кружок поэтов” в Берлине и его связь с парижской поэзией. Поэзия Н.Оцупа, Р.Блох, С.Прегель. Пражский “Скит поэтов” в противостоянии лирики “парижской ноты”. Отсутствие идейно-стилевого единства. Имажинистская образность в поэзии А.Головиной. Сюрреалистические опыты В.Лебедева. ВОЙНА И ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ Реакция русского зарубежья на войну. Прогерманские настроения русской эмиграции (позиция Д.С.Мережковского, И.Д.Сургучева). Участие эмигрантов в войне, французском Сопротивлении. Трагические судьбы погибших (Мать Мария. И.Фондаминский, Ю.Фельзен, Р.Блох, М.Горлин, Ю.Мандельштам). Переезд в США М.Алданова, В.Набокова, Р.Гуля, В.Яновского и других. Основание в Нью-Йорке «Нового журнала» в1942 году. ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 40-60-х ГОДОВ ВТОРАЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ Перемещение литературного центра эмиграции в Америку. Роль «Нового журнала» в объединении сил “Свободной русской культуры”. Продолжение традиций «Современных записок». Встреча двух эмиграций. Новые периодические издания: «Новоселье» (Нью-Йорк, 1944-1947), «Грани» (Франкфурт, 1945), «Возрождение» (Париж, 1949-1974), альманах «Литературный современник» (Мюнхен). Образование издательства имени Чехова (Нью-Йорк,1951). Литература второй волны эмиграции. Связь с литературой метрополии 20-х-30-х годов. Вопрос о классических литературных традициях. Возникновение “литературного двуязычия”. ПРОЗА ПИСАТЕЛЕЙ вТОРОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ Своеобразие решения исторической темы в произведениях писателей второй волны эмиграции. Взгляд на события недавнего прошлого России как на историю. Тема русского зарубежья в произведениях эмигрантов второй волны. Продолжение разработки традиционного для литературы тридцатых годов характера эмигранта на послевоенном материале. Антитеза «каждого дня» прошлого и «летящих» месяцев настоящего – жизни «на задворках». Изображение советской действительности в романах Н.Нарокова («Мнимые величины», 1952; «Могу!», 1965), С.Максимова («Денис Бушуев», 1949; «Бунт Дениса Бушуева», 1956), разрушительного влияния тоталитарной системы на судьбу и психологию человека. Лагерная тема в литературе второй волны эмиграции (рассказы С.Максимова). ПОЭЗИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ Послевоенное творчество поэтов второй волны эмиграции. Отталкивание от поэтики акмеистов и поэтики «парижской ноты». Стилистические искания Д.Кленовского, И.Елагина, Н.Моршена, Б.Нарциссова, Л.Алексеевой, О.Анстей. И.В.Елагин Путь поэта в эмиграцию. Сборники «По дороге оттуда» (1947), «Ты, мое столетие» (1948), «Политические фельетоны в стихах» (1959), «Отсветы ночные» (1963), «Косой полет» (1967), «В зале Вселенной» (1982), «Тяжелые звезды» (1986). Творчество И.Елагина и поэзия авторов военного поколения в России. Образ «непоправимо раненного» лирического героя в мире - «капкане». Образы эпохи, срубившей «под корень» привычные представления о жизни и смерти. Неверие в «мистическую болтовню». Ощущение мира души как «театра пыток», «бедлама», «балагана». Представление о литературе как «крике бесполезном». Мысли об упадке современной поэзии. Понимание того, что «мудрее жизни самой…» правда искусства. Жанр политического фельетона в поэзии И.Елагина. Актуальность тематики. Гротесковые образы. ЛИТЕРАТУРА 60-90-х ГОДОВ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ Условность понятия эмиграции в применении к рассматриваемомупериоду развития русской литературы в зарубежье. Социально-политические обстоятельства русской жизни 70-90-х гг. и причины выезда за рубеж писателей. Сохранение органических связей писателей за рубежом с общественными процессами в России и литературой «метрополии». «Оттепель» 1960-х гг. Ее влияние на становление нового самосознания советской творческой интеллигенции. Расширение связей с европейской и американской культурами. Возникновение литературных кружков, альманахов, журналов (журнала «Грани» во Франкфурте в 1945 году, «Континент» в Мюнхене в 1974 году). «Самиздат» и «Тамиздат». ПРОЗА ПИСАТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ Идейное, тематическое, стилевое родство русской прозы третьей волны с литературой метрополии. Продолжение и развитие традиций русского реализма ХIХ века в творчестве А.Солженицына, В.Максимова, В.Некрасова, Г.Владимова. Осмысление исторического пути России в свете религиозно-нравственной проблематики в прозе Ф.Горенштейна, В.Максимова и др. Обновление реалистической стилистики. Отталкивание от политико-идеологических догм и эстетических канонов социалистического реализма как стилеобразующий фактор. Проблема расширения языковой свободы и раскрепощения стиля. Развитие сатиры и фантастики в произведениях В.Тарсиса, А.Терца, А.Зиновьева, В.Войновича, А.Гладилина, Э.Севелы и др. Юз Алешковский и сказовая традиция. Фантастика, ирония, пародия в творчестве В.Аксенова. Попытки соединения реализма и сюрреализма. Новаторство в области художественного языка и стиля: элементы ирреальности, гротеска, абсурда, прием множественности рассказчиков. Политические реалии, проблемы эмиграции, роль фантастики в романе-антиутопии «Остров Крым» (1981). Рассказ как основной жанр прозы С.Довлатова. Автобиография и дневник как жанровые основы «Соло на ундервуде» (1980), «Компромисса» (1981). «Зона» (1982), «Заповедник» (1983), «Чемодан» (1986). Судьбы эмигрантов в повести «Иностранка» (1986). Повествовательное мастерство С.Довлатова. Русские и западные традиции в прозе С.Довлатова. ПОЭЗИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ Поэзия эмигрантов третьей волны и поэзия метрополии. Традиции и авангардные тенденции. Нравственный пафос и реалистическая поэтика стихов Н.Коржавина. Сборники «Времена» (1976), «Сплетения» (1981), «Поэма греха» (1974). Философичность, склонность к абстрагированию, «плотность» словесной ткани как определяющие черты стиля Н.Коржавина. Лирический герой А.Галича. Форма ролевой лирики в творчестве поэта. «Генеральная репетиция» как авторское свидетельство о противоречиях времени. Образ поколения в творчестве А.Галича. Творчество И.Бродского. Романтический характер ранней лирики. Утверждение «частности человеческого существования», примата эстетического над этическим, осознание творчества как «впадения в зависимость от языка». Художественный мир И.Бродского. Трагический характер мировосприятия. Тема экзистенциального одиночества. Личностное переживание культуры, истории, христианства. Тема времени как центральная тема И.Бродского. «Часть речи» (1977), «Остановка в пустыне» (1970), «Конец прекрасной эпохи» (1977), «Римские элегии» (1982), «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1987), «Примечания папоротника» (1990). Черты поэтики: архаичность языка, новаторство поэтической техники, трагический пафос, стилевая эклектика. Рекомендована література 1. Агеносов В. Литература русского зарубежья (1918-1996).М.: Тер- ра. Спорт, 1998. 2 Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х гг. М.: МГУ, 1991. 1.4. 3 Глэд Джон Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. М.: Книжная палата, 1991. 4. Литература русского зарубежья 1920-1940 Сост. и отв. ред. О.Н. Михайлов. М.: Наследие - Наука,1993. 5.Михайлов О. Литература русского зарубежья. М., 1995 Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. Засоби діагностики успішності навчання: поточний усне опитування, МКР, залік. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства ___________________ С.Д. Абрамович “______”_______________20___ року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП15 ЛІТЕРАТУРА РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ підготовки магістра галузі знань 01 Освіта спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)додаткова спеціальність 014.02 (Мова і література (англійська) факультету іноземної філології 2016 -2017 навчальний рік Розробники програми: К.О. Титянін, кандидат філологічних наук, доцент, доцент Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Протокол № 1 від «29» серпня 2016 року Опис навчальної дисципліни Література російського зарубіжжя вивчає твори 20-х – 90-х років ХХ ст. та естетичні, історико-літературні, культурологічні закономірності розвитку російської літератури цих часів. Мета навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка до сприйняття та вміння аналізувати історико-літературні явища літератури російського зарубіжжя ХХ ст. у загальній системі літературно-художньої творчості і культури. Завдання навчальної дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни є визначення жанрової специфіки літературних творів, їх генези, типологічних сходжень та інтертекстуальних звязків; оволодіння методикою аналізу літературних творів. заплановані результати навчання: студенти повинні знати: зміст основних текстів літератури російського зарубіжжя; закономірності розвитку та загальну еволюцію російської літератури ХХ ст.; основні напрямки, літератури зазначеного періоду; (характер взаимодействия литературы метрополии и литературы эмиграции) особистісні та творчі біографії найвизначніших митців слова російської літератури ХХ ст.; зміст основних критичних робіт, присвячених російській ХХст. ; вміти: зіставляти творчість письменника із загальною естетичною настановою літературного напряму (течїї, типу творчості); аналізувати твір як ідейно-художній комплекс; визначити за запропонованим фрагментом стиль автора (напряму, течії, школи) Структура навчальної дисципліни. Змістовий модуль 1 ↓ Модуль 1 ↓ Семестровий залік Програма теоретичної підготовки (зміст лекційного курсу) - Лекция 1 . Общая характеристика литературы руского зарубежья 1. Понятие о Литературе русского зарубежья: хронологические рамки, географические границы, идейная и художественная специфика. 2. Особая роль речи Бунина Миссия русской эмиграции (1924) в формировании стратегии развития русской зарубежной литературы. 3. Эволюция идей и настроений в разные периоды жизни русской эмиграции. 4. соттношение систем жанров, литературных направлений в литературе метрополии и в русской зарубежной литературе. Лекция 2 Литература первыого периода русского зарубежья (1918 - 1940). 1. И Бунин и его тематическая привязанность к дореволюциооной России, разработка оьщечеловеческих тем в литературе этого периода. 2 Эволюция взглядов Д. Мережковского, философские и историософские темы в его творчестве. 3.Восприятие А.Куприным парижской жизни, установление внутренней связи с проблемами жизни России. Колесо времени, Юнкера. 4 Роль Парижской ноты в литературной жизни русского зарубежья. Особое место творчества георгия Адамовича. 5. Георгий Иванов и его Распад атома в рамках литературы русского зарубежья 6. Поэзия М.Цветаевой перилода эмиграции. 6. Роль А. Аверченко в самоосмыслении русскими эмигрантскими кругами своего исторического места. Лекция 3. Литература русского зарубежья второго и третьего периодов (1940 - 1953 - 1991 годы) социально-культурная и историко-литературная специфика литературы русского зарубежья послевоенного периода (1945-1953 годы) Изображение советской действительности в романах Н.Нарокова («Мнимые величины»), С.Максимова («Денис Бушуев», 1949), разрушительное влияние тоталитарной системы на судьбу и психологию человека. Лагерная тема в литературе второй волны эмиграции (рассказы С.Максимова). Стилистические искания Д.Кленовского, И.Елагина, Н.Моршена, Б.Нарциссова, Л.Алексеевой, О.Анстей. И.В.Елагин. Расширение связей с европейской и американской культурами. Возникновение литературных кружков, альманахов, журналов (журнала «Грани» во Франкфурте в 1945 году, «Континент» в Мюнхене в 1974 году). «Самиздат» и «Тамиздат». Продолжение и развитие традиций русского реализма ХIХ века в творчестве А.Солженицына, В.Максимова, В.Некрасова, Г.Владимова, идейное родство с литературой метрополии. . Образ поколения в творчестве А.Галича. Романтический и модернистский характер творчества И.Бродского. Тематика практичних занять. Практическое занятие 1. Поэтика малой прозы И. Бунина периода эмиграции. Феноменологическая поэтика и её проявление в рассказах И. Бунина: а) акцентировка частных, интимных, часто «постколлизийных», «неколлизийных» состояний персонажей, б) поэтика нюанса, детали, в) переживаемые и заново переживаемые (в памяти, воспоминании) чувства как самоценный объект изображения; г) «бессюжетные» рассказы (зарисовки, портреты и пр.) («Красавица» и др.), лиризм как доминанта поэтики прозы Бунина; д) намеченный, но нереализованный неразрешаемый внутренний конфликт персонажа в нарративе рассказов. Тема любви в малой прозе И. Бунина («Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Митина любовь», «Холодная осень» и др.). Мотивы исчезновения и воспоминания в рассказах И. Бунина («Косцы», «В одной знакомой улице», «Тёмные аллеи» и др.). Художественная литература: Бунин, И. Солнечный удар, Митина любовь, сб. Тёмные аллеи. Учебная литература: Агеносов, В. В. Литература русского зарубежья (1918 – 1996) : учебное пособие. –М. : Терра : Спорт, 1998. – 543 с. Зубарева, Е. Ю. Проза русского зарубежья (1970 – 1980-е годы) : в помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам Е. Ю. Зубарева. – М. : Издательство МГУ, 2000. – 110, [1] с. История русской литературы XX века [Текст] : учебное пособие для вузов : в 4 кн. под ред. Л. Ф. Алексеевой.– Кн. 2 : 1910 – 1930 годы. Русское зарубежье Л. Ф. Алексеева, Т. Д. Белова, В. Б. Белукова и др. – М. : Высшая школа, 2005. – 315, [1] с. Русские писатели XX века от Бунина до Шукшина [Текст] : учебное пособие [авт.-сост.: Н. Н. Белякова и др.] ; под ред. Н. Н. Беляковой, М. М. Глушковой. – 4-е изд. –М. : Флинта [и др.], 2008. – 438, [1] c. Михайлов, О. Н. Страницы русского реализма [Текст] : заметки о русской литературе XX века О. Михайлов. – М. : Современник, 1982. – 288 с. Монографические исследования творчества И. Бунина: Волков, А. А. Проза Ивана Бунина [Текст] А. Волков. – М. : Московский рабочий, 1969. – 446, [2] с. Колобаева, Л. А. Проза И. А. Бунина : В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам Л. А. Колобаева. – 2-е изд. – М. : Издательство МГУ, 2000. – 85, [2] с. Смирнова, Л. А. И. А. Бунин [Текст] : жизнь и творчество : книга для учителя Л. А. Смирнова. – М. : Просвещение, 1991. – 191, [1] с. Практическое занятие 2. Поэтика и проблематика романа М. Осоргина «Сивцев Вражек» Биография и творческое наследие М. Осоргина. Поэтика романа: - система персонажей, - организация художественного пространства романа. Философия истории и природы в романе. Специфика взаимодействия природного, культурного, социального, исторического в романе. Художественная литература: Осоргин, М. А. Сивцев вражек. Учебная литература: Буслакова, Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. Учеб. пособиеТ.П. Буслакова. — 3-е изд. — М.: Высш. шк., 2009. С. 63 – 66. Монографические исследования и статьи: Боравская, И.Б. Воплощение натурфилософской концепции в художественной прозе М. Осоргина 1920-х годов. Автореферат …к.ф.н. М., 2007. – 30 с. (на кафедре литературы, 219 ауд.) Жлюдина, А. В. Топос Москвы в романе М. Осоргина «Сивцев вражек» А. В. Жлюдина Наука и образование : материалы XII Всерос. конф. студ., асп. и молодых ученых (20-24 апр. 2009 г.). – Томск, 2009. – Т. 2. Филология. Ч. 1. Русский язык. Русская и зарубежная литература. – С. 172 – 177. (на кафедре литературы, 219 ауд.) Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918 – 1940 = Писатели Русского Зарубежья РАН и др.; гл. ред. А. Н. Николюкин. – Т. 1: Писатели Русского Зарубежья. – М. : РОССПЭН, 1997. – 511 с., [16] л. ил. Практическое занятие 3. Концепция повести «Бельведерский торс» в контексте историософских воззрений М. Алданова 1. Историческая проза и историософские воззрения М. Алданова. Роль случая в истории. 2. Проблематика повести «Бельведерский торс»: гениальность, вдохновение на созидание и разрушение; категорический и экзистенциальный императив. 3. Концепция истории и творчества в повести «Бельведерский торс». Художественные тексты: Алданов, М. Ключ, Бельведерский торс. Учебники и исследования. 1. История русской литературы XX века [Текст]: учебное пособие для вузов : в 4 кн. под ред. Л. Ф. Алексеевой. – М.: Высшая школа. Кн. 2: 1910 – 1930 годы. Русское зарубежье [Л. Ф. Алексеева, Т. Д. Белова, В. Б. Белукова и др.]. – 2005. – 315, [1] с. 2. Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918 – 1940 = Писатели Русского Зарубежья РАН и др.; гл. ред. А. Н. Николюкин. – Т. 1: Писатели Русского Зарубежья. – М. : РОССПЭН, 1997. – 511 с., [16] л. ил. 3. Щедрина, Н. М. Проблемы поэтики исторического романа русского зарубежья (М. Алданов, В. Максимов, А. Солженицын). Уфа, 1993. – 176 с. (библиотека кафедры литературы, научная библиотека ТГУ) Практическое занятие 4. Поэтика и проблематика романа В. Набокова «Приглашение на казнь. Место романа «Приглашение на казнь» в творческом наследии В.Набокова. Особенности поэтики романа: - система персонажей; - характерология центрального персонажа (черты «маленького человека»; роль христианских аллюзий в биографии Цинцинната) - специфика хронотопа: основные топосы (крепость, город, сад); семантика топосов (музея, эшафота, др.); организация пространства, пространственные ориентиры, «тут» и «там»; образы времени в романе (часы без циферблата, карандаш как хронометр времени жизни Цинцинната и др.). 3. Проблема несвободы неволи в романе: - тоталитарная природа социума и государства; - ментальная несвобода человека, зависимость воображаемой реальности от «тупого тут» и архетипов культуры (романтический код, христианский код), - гносеологические границы человеческого сознания; - смерть в аспекте проблемы несвободы. 4. Оппозиция «реальное – иллюзорное (мнимое)»; ‘жизнь – театр цирк шоу’ в романе: точка зрения персонажа и автора. Художественная литература: Набоков, В. В. Приглашение на казнь. Учебные и справочные пособия: 1. Агеносов, В. В. Литература русского зарубежья (1918 – 1996) : учебное пособие. –М. : Терра : Спорт, 1998. – 543 с. 2. Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918 – 1940 = Писатели Русского Зарубежья РАН и др.; гл. ред. А. Н. Николюкин. – Т. 1: Писатели Русского Зарубежья. – М. : РОССПЭН, 1997. – 511 с., [16] л. ил. Монографические исследования и статьи: Полева, Е. А. Тема исчезновения в «русских романах» В. Набокова: подходы к интерпретации Вестник ТГУ. Филология. Общенаучный периодический журнал Е.А. Полева . – 2007. – № 305. – С. 15 – 19. Полева, Е.А. Семантика пространства и мотив исчезновения в романе В. Набокова «Приглашение на казнь» Вестник ТГУ : общенаучный периодический журнал. Теоретические и прикладные аспекты литературоведения. – Томск : Изд-во ТГУ, 2006 . – № 80 – С. 87 – 92. Полева, Е. А. Рефлексия исчезновения в романе В. Набокова «Приглашение на казнь» Русская литература в современном культурном пространстве (2 – 3 ноября 2006 года) : материалы IV Международной научной конференции: в 3-х т. – Т. 2. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2007. – С. 54 – 62. Полева Е.А. Культурный контекст трактовки вины и наказания в романах «Приглашение на казнь» В. Набокова и «Процесс» Ф. Кафки. Хасин, Григорий Е. Театр личной тайны : русские романы В. Набокова Г. Хасин. – М. : Летний сад, 2001. – 189 с. Дополнительно: Александров, В. Е. Набоков и потусторонность [Текст] : метафизика, этика, эстетика В. Е. Александров ; пер. с англ. Н. А. Анастасьева, под ред. : Б. В. Аверина, Т. Ю. Смирновой. – СПб. : Алетейя, 1999. – 313 с.: Букс, Нора. Эшафот в хрустальном дворце [Текст]: о русских романах Владимира Набокова Нора Б. – М.: Новое литературное обозрение, 1998.-200 с. Классик без ретуши [Текст] : литературный мир о творчестве В.Набокова : критические отзывы, эссе, пародии [сост. : Н. Г. Мельников, О. А. Коростелев]. – М. : Новое литературное обозрение, 2000. – 687 с. Носик, Б. Мир и дар Набокова [Текст] : первая русская биография писателя Б. Носик. – М.: Пенаты, 1995. – 552 с., [18] л. ил. Шаховская, З. А. В поисках Набокова. Отражения [Текст] З. Шаховская. – М. : Книга, 1991. – 316, [1] с., [1] л. Практическое занятие 5. Поэтика и проблематика прозы Г. Газданова. 1. Роль Г. Газданова в становлении литературы «младоэмигрантов» и в развитии полемики об эмигрантской литературе. 2. Творческое наследие Г. Газданова. Традиции русской классической и современной европейской литературы в творчестве Газданова. Газданов и Пушкин, Газданов и Пруст: постановка проблемы в современном литературоведении. 3. Поэтика прозы Газданова: лиризм, ослабленность сюжета, «рассыпающаяся фабула», роль интроспекций. Специфика структуры сюжета и поэтика воспоминания: событие настоящего как повод для реконструкции в памяти прошлого. 4. Проблематика прозы Газданова. Экзистенциальная постановка проблемы жизни и смерти. Философия судьбы: то, что должно случиться, рано или поздно произойдёт (эпиграф к «Вечеру у Клэр»: «Вся жизнь моя была залогом Свидания верного с тобой»). Газдановская антропософия: смысл жизни, самоопределение человека в потоке меняющихся обстоятельств. Художественная литература: Газданов, Г. Вечер у Клэр, Призрак Александра Вольфа. Учебная литература: История русской литературы XX века [Текст] : учебное пособие для вузов : в 4 кн.под ред. Л. Ф. Алексеевой. – М. : Высшая школа. Кн. 2: 1910 – 1930 годы. Русское зарубежье [Л. Ф. Алексеева, Т. Д. Белова, В. Б. Белукова и др.]. – 2005. – 315, [1] с. Монографические исследования и статьи: 1. «Возвращение Гайто Газданова» : научная конференция (4-5 декабря 1998 г.; Москва). Материалы конференции, посвященной 95-летию со дня рождения Сост. М. А. Васильева. – М. : Русский путь, 2000. – 304 с. 2. Орлова, О. М. Газданов О. М. Орлова. – М. : Молодая гвардия, 2003. – 275 с., [16] л. Практическое занятие 6. Особенности творчества Н. Берберовой. Гениальная, творческая личность и её окружение как предмет рефлексии Н. Берберовой. Своеобразие темы памяти в прозе Н. Берберовой. Особенности жанра биографии. Художественная литература: Берберова, Н. Бородин, Аккомпаниаторша. Учебная литература и исследования: 1. Агеносов, В. В. Литература русского зарубежья (1918 – 1996) : учебное пособие. –М. : Терра : Спорт, 1998. – 543 с. 2. История русской литературы XX века [Текст] : учебное пособие для вузов : в 4 кн.под ред. Л. Ф. Алексеевой. – М. : Высшая школа. Кн. 2: 1910 – 1930 годы. Русское зарубежье [Л. Ф. Алексеева, Т. Д. Белова, В. Б. Белукова и др.]. – 2005. – 315, [1] с. 3. Хатямова, М. А. Культуросохраняющая семантика структуры «текст в тексте» в повести Н. Н. Берберовой «Аккомпаниаторша» (1934) М. А. Хатямова Сибирский филологический журнал. – Новосибирск : НГУ, 2008. – № 1. – С. 76 – 86. 4. Хатямова, М.А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети ХХ века. – М.: Языки славянской культуры, 2008. – 328 с. (библиотека кафедры литературы) Практическое занятие 7. Поэзия Вл. Ходасевича. Личность и творческие ориентиры Вл. Ходасевича. Пушкинская и акмеистическая традиции в лирике Вл. Ходасевича. Основные мотивы лирики. Художественные тексты: Ходасевич, В. Ф. Путем зерна. Учебники и исследования: 1. Агеносов, В. В. Литература русского зарубежья (1918 – 1996) : учебное пособие. –М. : Терра : Спорт, 1998. – 543 с. 2. Сваровская, А. С. «Европейская ночь» В. Ходасевича. Поэт в ситуации кризиса культуры Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. – Вып. 4: Судьба культуры и образы культуры в поэзии XX века. – Томск: Изд-во ТГУ, 2002. – С. 38 – 49. 3. Шаховская, З. А. В поисках Набокова. Отражения [Текст] З. Шаховская. – М.: Книга,1991. – 316, [1] с. Практическое занятие 8. Поэзия Г. Иванова. Личность и творческие ориентиры Г. Иванова. Г. Иванов и «парижская нота». Основные мотивы лирики Г. Иванова. 1. Агеносов, В. В. Литература русского зарубежья (1918 – 1996) : учебное пособие. –М. : Терра : Спорт, 1998. – 543 с. 2. Иванов, Г. В. Собрание сочинений [Текст]: в 3 т. Г. Иванов ; [сост., вступ. ст. Е. В. Витковского]. – Т. 1: Стихотворения. – М.: Согласие, 1994. – 655 с. 3. Сваровская, А. С. Чувство родовой сопричастности в лирике первой волны русской эмиграции Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 9: «Отцы» и «дети» в русской литературе XX века. – Томск: Изд-во ТГУ, 2008. – С. 67 – 91. завдання для самостійної роботи Вопросы для самостоятельного изучения . 1. «Окаянные дни» И.Бунина, круг проблем и особенности жанра. 2. Проза И.Бунина 20-х – 40-х годов: основной круг тем; типология героя; жанровое своеобразие. 3. Творчество А.Куприна в эмиграции. Характеристика стиля позд- них произведений 4. Творчество Б.Зайцева в эмиграции: общая характеристика. 5. Творчество М.Алданова. Исторический роман в зарубежье и мет- рополии. 6. «Европейский период» творчества В.Набокова как выражение мировоззренческих и эстетических представлений писателя. 7. «Незамеченное поколение» в истории литературы русского зару- бежья. Творчество Г.Газданова: общая характеристика. 8. Эмиграция как новый этап творчества М.Цветаевой. Основные черты стиля поздней Цветаевой. індивідуальні завдання; Художественное своеобразие повести Ф.Горенштейна «Искупление». Черты авторского стиля в «Заповеднике» С.Довлатова. 1 «Прогулки с Пушкиным» А.Терца и «Родная речь» Вайля и Гениса. Основные мотивы лирики И.Бродского. методи контролю: поточне опитування, МКР розподіл балів; Поточний і модульний контроль (60 балів) Залік Сума Змістовий модуль 1 40 100 Поточний контроль МКР Поточний контроль МКР 30 балів 30 балів програма семестрового заліку ; . 1. Периодизация литературного процесса в России и в русском зарубежье. 2. Мир тоталитарной России в романе Н.Нарокова «Мнимые величины». 2. 1. Литература второй волны эмиграции: общая характеристика. 2. Общая характеристика творчества И.Елагина: своеобразие проблематики и поэтики. 3. 1. Представители военного поколения в эмиграции. Общая характеристика творчества В.Некрасова. 2. Роман А.Солженицына «В круге первом»: особенности нравственной позиции писателя, особенности поэтики произведения, проблема литературных традиций. 4. 1. Нравственный пафос и романтическая поэтика стихов Н.Коржавина. 2. Творчество А.Галича. Проблема героя лирики А.Галича. Своеоб- разие художественного мира. 5. 1. Влияние «оттепели» 60-х годов на формирование творчества писателей третьей волны эмиграции. Представители «оттепели» в эмиграции. 2. Лирика И.Бродского: трагический характер мировосприятия. Тема экзистенциального одиночества. Тема времени. 6. 1. Своеобразие осмысления исторического прошлого России в прозе Ф.Горенштейна. Обновление реалистической стилистики. 2. Жанр антиутопии в творчестве писателей третьей волны эмиграции (В.Аксенов, В.Войнович, Д.Савицкий и др.). 7. 1. Общая характеристика творчества С.Довлатова. Проблема стиля. 2. «Заповедник» С.Довлатова: проблематика и поэтика книги. 8. 1. Проблема расширения языковой свободы и раскрепощения стиля. Юз Алешковский и сказовая традиция. 2. «Прогулки с Пушкиным» А.Синявского. Литературная полемика. Проблема жанра. 9. 1. Послевоенное поколение прозаиков в эмиграции (Саша Соколов, С.Юрьенен, Д.Савицкий и другие). 2. Окаянные дни» И.Бунина как художественное свидетельство отношения представителей первой волны эмиграции к революции и гражданской войне. 10. 1. «Жизнь Арсеньева» И.Бунина как лирический роман. 2. Особенности мемуаристики первой волны эмиграции («Живые лица» З.Гиппиус, «Некрополь» В.Ходасевича, «Петербургские зимы» Г.Иванова). 11. 1. «Окаянные дни» И.Бунина и «Солнце мертвых» И.Шмелева как художественные свидетельства отношения представителей первой волны эмиграции к революции и гражданской войне. 2. Литература метрополии и литература русского зарубежья: к про- блеме общего и особенного («Белая гвардия» М. Булгакова и «Сив- цев вражек» М.Осоргина). 12. 1. «Жизнь Арсеньева» И.Бунина как лирический роман. 2. Особенности мемуаристики первой волны эмиграции («Живые ли- ца» З.Гиппиус, «Некрополь» В.Ходасевича, «Петербургские зимы» Г.Иванова). 13. 1. Основные черты авторского стиля М.Цветаевой (лирическая дило- гия «Поэма Горы» и «Поэма Конца»). 2. Мир и человек в романе В.Набокова «Дар». 14. 1. Новые романные формы в литературе русской эмиграции (Г.Газданова «Призрак Александра Вольфа»). 2. Тема человека в тоталитарной России в романе Н.Нарокова «Мни- мые величины». 15. 1. Проблема литературной традиции в романе А.Солженицына «В кру- ге первом». 2. Художественное своеобразие повести Ф.Горенштейна «Искупление». 16. 1. Черты авторского стиля в «Заповеднике» С.Довлатова. 2. Жанр антиутопии в литературе третьей волны эмиграции. 17. 1. «Прогулки с Пушкиным» А.Терца и «Родная речь» Вайля и Гениса. 2. Основные мотивы лирики И.Бродского. методичне забезпечення; Питання до МКР 1. 1. Русская зарубежная литература как часть русской национальной культуры ХХ века. Периодизация литературного процесса в России и в русском зарубежье. 2. Память как основная художественная категория в прозе русского зарубежья; решение конфликта «человек и время» в произведениях прозаиков 20-30-х годов. 2. 1.Художественное своеобразие литературы русского зарубежья. 2. «Окаянные дни» И.Бунина и «Солнце мертвых» И.Шмелева как художественные свидетельства отношения представителей первой волны эмиграции к революции и гражданской войне. 3. 1. Проза И.Бунина 20-х – 30-х годов: основной круг тем; типология героя; жанровое своеобразие. 2. «Жизнь Арсеньева» И.Бунина как образец эмигрантской прозы писателя. 4. 1. Новеллы сборника «Темные аллеи» как итог мировоззренческих и творческих исканий И.Бунина. 2. Творчество А.Куприна в эмиграции. Характеристика стиля позд- них произведений. 5. 1. Творчество Б.Зайцева в эмиграции: общая характеристика. 2. Творчество А.Ремизова в эмиграции. Своеобразие авторского стиля. 6. 1. Творчество М.Алданова. Исторический роман в зарубежье и мет- рополии. 2. Особенности мемуаристики первой волны эмиграции («Живые лица» З.Гиппиус, «Петербургские зимы» Г.Иванова). 7. 1. «Европейский период» творчества В.Набокова как выражение мировоззренческих и эстетических представлений писателя. 2. Мир и человек в романе В.Набокова «Дар». 8. 1. Память и творчество в «Других берегах» В.Набокова. Образ Рос- сии. 2. «Незамеченное поколение» в истории литературы русского зару- бежья. Творчество Г.Газданова: общая характеристика. 9. 1. Своеобразие психологизма Г.Газданова в романе «Призрак Алек- сандра Вольфа». Традиции романа «потока сознания». 2. Основные тенденции развития творчества поэтов-символистов в эмиграции (З.Гиппиус, К.Бальмонт, Вяч.Иванов и др.). 10. 1. Творчество В.Ходасевича в эмиграции: общая характеристика. «Некрополь» как воспоминания о прошедшей эпохе и ее деятелях. 2. Эмиграция как новый этап творчества М.Цветаевой. Основные черты стиля поздней Цветаевой. 11. 1. «Поэма Горы» и «Поэма Конца» М.Цветаевой как лирическая ди- логия. 2. Творчество Г.Иванова в эмиграции: трагичность мировосприятия поэта. Экзистенциальные мотивы. Эволюция поэтики. Тестовые задания Кто был организатором зарубежного литературного салона «Зеленая лампа» А. супруги Мережковские Б. Владислав Ходасевич В. Сергей Довлатов Кто автор повести «Звезда Соломона» А. Иван Бунин Б. Борис Зайцев В. Александр Куприн Кто из писателей русского зарубежья был «бытописателем» «русского Парижа» А.Тэффи Б. Марина Цветаева В. Георгий Иванов Кто автор произведения «Дюжина ножей в спину революции» А. Аверченко Б. Газданов В. Бунин Кто автор произведения «Поэма горы» А.Цветаева Б.Иванов В. Бунин 6. Кто автор трилогии «Ключ. Бегство. Пещера» А. Марк Алданов Б. Иван Шмелев В. Владимир Набоков По жанру «Окаянные дни» Бунина являются … А. мемуарами биографического характера Б. философской публицистикой с элементами художественного осмысления В. хроникой 8. Каков жанр произведения Ивана Шмелева «Старый Валаам» А. очерк Б. рассказ В. роман 9. Кто из поэтов использовал жанр лирико-сатирического стихотворного фельетона А. Саша Черный Б. Георгий Адамович В.Георгий Иванов 10. кто автор повести «Лето Господне» А. Иван Шмелев Б. Борис Зайцев В. Гайто Газданов 11. Какое издание отразило относительное единство русского литературного процесса ХХ века в метрополии и зарубежье А. «Русская мысль» Б. «Русский Берлин» В. «Благонамеренный» 12. Какой тип нового героя был наиболее распространен в литературе русского зарубежья 20-х – 30-х годов А. герой, уходящий во ”внутреннее измерение” Б. активно обновляющийся герой В. герой с христианскими ценностями 13. Какое из произведений Ивана Шмелева является автобиографическим А. «Богомолье» Б. «Солнце мертвых» В. Каменный век 14. Каков основной принцип поэтики романа «Вечер у Клэр» Гайто Газданова А. феноменологичность (неразрывность в едином контексте объекта и субъекта) Б. автоматичность письма В. принцип доминирования авторских оценок 15. Идейно-эстетическая концепция романа «Хождение по мукам» … А. основана на соединении восприятия истории массовым сознанием и системы традиционных ценностей русской классической литературы Б. отражает принципы социалистического реализма В. строится на диалоге сознаний автора и персонажей   16. Когда был создан роман А.Н.Толстого «Хождение по мукам», ставший затем первой частью («Сёстры») одноименной трилогии А. 1919 - 1921 годы Б. 1924 – 1930 годы В. 1930- 1940 годы 17. Основной поэтический принцип романа «Защита Лужина» Владимира Набокова может быть определен как … А. напряженная соотнесенность внутренней и внешней реальностей в мире произведения Б. развернутый внутренний монолог героя В. установка на авантюрный сюжет 18. Своеобразие комического в книге Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» состоит … А. в установке на сатиру Б. в юмористической интонации В. в фарсовой манере 19. Поэтический стиль В.Ходасевича может быть охарактеризован как А.неоклассицизм Б. сюрреализм В. минимализм 20. Поэтический сборник «Ремесло» (1923) принадлежит перу А. В.Ходасевича Б. М.Цветаевой В. Г.Иванову 21. С именем какого писателя связана лагерная тема в литературе второй волны эмиграции А. Сергея Максимова Б. Николая Моршена В. Николая Нарокова 22. Кому из поэтов второй волны эмиграции принадлежит сборник «Политические фельетоны в стихах» (1959) А. Ивану Елагину Б. Дмитрию Кленовскому В. Ольге Анстей 23. Какой русский журнал был основан во Франкфурте в 1945 году А.»Грани» Б. «Континент» В. «Новоселье» 24. Кому принадлежит повесть «Иностранка» А.С.Довлатову Б. Н.Нарокову В. И.Шмелеву 25. В творчестве какого из писателей широко используется ирония и пародия А.Василий.Акксенов Б. Виктор.Некрасов В. Иван Шмелев (Правильные ответы: 1 – а; 2 – в; 3 – а; 4 – а; 5 – а ; 6 – а; 7 – б; 8 – а; ( - а; 10 – а; 11 – б; 12 – а; 13 – а; 14 – а; 15 – а; 16 – а; 17 - а; 18 – в; 19 – а; 20 – б; 21 – а; 22 – а; 23 – А.; 24 – А; 25 – А. ) рекомендована література (см. Литературу в «Навчальній програмі») ; інформаційні ресурси. Наукова бібліотека К-ПНУ ім. І.Огієнка.

  • Н А В Ч А Л Ь Н А П р о г р а м а
  • РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ