Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Бібліографічний покажчик Івано-Франківськ
страница1/24
Дата17.06.2017
Размер2.97 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ


Науково-технічна бібліотекаРідкісні та цінні видання у фондах

науково-технічної бібліотеки

(1804-1945)

Бібліографічний покажчикІвано-Франківськ

2011
УДК 016 : (5+62+66)
ББК 91.9 : (2+3)
У к л а д а ч : Цок Л.В.
Відповідальна за випуск: Пилип Я.А.

Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1804-1945) : бібліогр. покажч. / уклад. Л.В. Цок. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 214 с.


Науково-допоміжний бібліографічний покажчик розкриває зміст фонду рідкісних та цінних видань науково-технічної бібліотеки за 1804-1945 рр. Розрахований як на професорсько-викладацький склад, науковців, студентів, так і на всі категорії користувачів, які цікавляться історичним розвитком природничих та технічних наук.

Науково-технічна бібліотека

ІФНТУНГ, 2011

Книга – альфа і омега будь-якого

знання, начало начал кожної науки

С. Цвейг

Від упорядника
Особливе місце серед пам’яток історії та культури посідають книги, які є матеріальним символом духовної скарбниці людства, виявленням його колективної пам’яті. Документальний спадок є незамінним джерелом для вивчення історії суспільства, розвитку науки і техніки, освіти та літератури. Рідкісні видання складають найціннішу частину бібліотечного фонду науково-технічної бібліотеки. Тому його вивчення, збереження і забезпечення доступу до нього сучасним та майбутнім поколінням є одним з найважливіших завдань бібліотеки.

Найефективнішим способом інформування про зміст таких фондів є друковані каталоги (тип бібліографічного посібника, який розкриває зміст фондів або будь-якої його частини).

З метою інформаційного забезпечення користувачів у їхніх дослідженнях з питань природничих та технічних наук, бібліотекою створено науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1804-1945)». Також одним із основних мотивів створення друкованого каталогу є максимальне розкриття і популяризація бібліотечної колекції, наближення її до читацької аудиторії, як до фахівців – науковців, архівних, бібліотечних працівників, так і до широкого загалу користувачів.
Існують різні погляди на класифікацію рідкісних видань, не рахуючи стародруків, котрі за часом виходу є апріорі рідкісними й цінними.

Можна стверджувати, що до цінних видань ХІХ-ХХ ст. належать книжки різних видів та жанрів, які завдяки своєрідності матеріального втілення або особливостям примірника, стають відбиттям найвищих досягнень суспільного розвитку, виступають своєрідними пам’ятками подій історичної ваги, набувають значення унікальних джерел для вивчення широкого кола явищ.

Відомо, що характеристика книги несе широку інформацію про книжкову культуру певної епохи. В зв’язку з цим, цінним стає те видання, в самому факті виходу якого та в його своєрідності одержують специфічне книжкове відбиття найбільш значні досягнення різних галузей людської діяльності; одночасно такі видання представляють прогресивний розвиток самої книги, її репертуару, типів, видів, текстологічної та редакторської підготовки, довідкового апарату, художнього оформлення, поліграфічного виконання.

Оскільки зібрання рідкісних книг науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ складається в основному з видань ХІХ – початку ХХ ст., то зацікавленість викликає визначення рідкісності та цінності саме таких видань.

Фонд рідкісних та цінних видань НТБ нараховує близько 2900 примірників (2040 назв), надруковані з найдавніших років до 1950 року включно. Складається з різних типів та видів вітчизняних та чужоземних видань; наукової, навчальної, довідкової, науково-популярної, виробничої літератури.

До даного покажчика відібрана література, видана протягом 1804-1945рр. (1113 назв). В основному це література з природничих та технічних наук: таких як математика, фізика, геодезія, геологія, хімія, мінералогія, механіка, гірнича справа.

Характеризуючи літературу покажчика за мовною ознакою, можна стверджувати наступне: переважають видання російською мовою, на другому місці – видання польською мовою, і лише третє місце займає україномовна література. Також є рідкісні видання німецькою, англійською та французькою мовами.

Найстарішою книгою є наукове видання з питань мінералогії німецькою мовою (Lehrbuch der Mineralogie / Burger Hauy. – Paris-Leipzig: C.H. Reclam, 1804. – 611 c.).

Спираючись на «Інструкцію про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання», де зазначені основні групи документів для включення до Державного реєстру, слід відмітити, що до видань гражданського друку (шрифтом, який було введено в Росії для друкування книжок внаслідок проведеної 1708-1710 рр. Петром I реформи азбуки і друку) до1830 р., належить книга «Геогнозия или наука о горахъ и горныхъ породахъ» (1810). Книга видана в Санкт-Петербурзі, редактор – Севастьянов А., видання Імператорської Академії наук.

До українських видань, надрукованих українською мовою незалежно від території та будь-якою мовою на території сучасної України, до 1860 р., відноситься книга, видана у Львові в 1845 р. польською мовою «Badania w przedmiocie rzeczy przyrodzonych, w Galicyi, w krolestwie Polskiem, na Wolyniu i na Podolu».

До українських видань періоду 1861-1945рр. належить 107 назв документів. Цікавими для науковців є книги з хімії, фізики, геології, зварювання, ґрунтознавства. В основному це література, видана в Києві, Харкові, Львові, Бориславі, Одесі.

Також серед даної групи документів є видання російською мовою. Переважно це книги, видані в Одесі, Харкові та Києві. Заслуговують на увагу наступні видання: Новые исследования и разработки в области АСУ в нефтяной и газовой промышленности: сб. науч. тр., – К., 1884; Бильтцъ Г.И. Примеры для упражнений по неорганической экспериментальной химии. – Одесса, 1908; Клоссовский А.В. Физическая жизнь нашей планеты на основании современных воззрений, – Одесса, 1908; Нечаевъ А.В. Кристаллография. – К.: Сотрудникъ, 1909; Перри Дж. Вращающийся волчок: публичная лекция. – Одесса, 1912. Слід зазначити, що всі одеські примірники видані у видавництві «Mathesis», яке з 1904 по 1925 рік випускало досить цікаві книги. Деякі з них стали класикою, частина незаслужено забута. Об’єднує їх те, що всі вони раритети. З часів існування видавництва в деяких науках відбулися суттєві зміни. Проте ясність і доступність викладення виданих на ці теми книг допоможе краще зрозуміти і сам предмет, і його сучасний стан, а також історію пізнання.

З періодичних видань збереглися окремі номери «Збірника Інституту хемічної технології» (№№ 5-10 за 1938, 1939рр.); «Записки Інституту гірничої механіки», 1938; «Вісник Українського Відділу Геологічного Комітету» (1928).

Слід відмітити, що майже всі книги, які видані у Львові польською мовою, присвячені питанням мінералогії та геології. Найдавніші з них наступні видання: Dunikowski E.F. Rzut oke ne stosunki geolgiczne gelicyi, 1879; Rehman A. Wiek morza Srodziemnego, 1883; Zuber R. Studyja geologiczne we wschodnich Karpatach. – Lwow: Zwiazkowa Drukarnia, 1883.Російські видання (1831-1925 рр.) нараховують 164 назви документів (8% від загальної кількості).

Досить унікальними виданнями цієї групи є «Материалы для минералогии России» (редактор Кокшаров Н.). В бібліотеці збереглися лише три частини (2-га частина видана 1856 року в Санкт-Петербурзі в типографії І.І. Глазунова; 3-тя – в Санкт-Петербурзі, 1856; частина 4 – Санкт-Петербург, 1862 р., в типографії Іосафата Огризка).

Викликають інтерес користувачів рідкісні видання: Циммерман В.А. Мир до создания человека или колыбель Вселенной (1865); Абихъ Г. Геология Армянского Нагорья (1899); Андрусов Н. Ископаемые и живущие Dreissensidae Евразии (1897); Бобылевъ Д. Курс аналитической механики. Ч 2 (1888); Вег Г. Логарифмически-тригонометрическое руководство (1890); Геология. Общий курс: Лекции проф. А.А. Иностранцева в 2-х томах (1895,1899); «Звездный атлас для небесных наблюдений / Мессер Я. (1891) та ін.

Є у фонді рідкісних видань унікальне видання, надруковане особливим шрифтом: Прикладная механика. Курс простых машин и передаточных механизмов (1896). Це лекції, читані в Інституті Інженерів Шляхів Сполучення Імператора Олександра I, в 1895-1896 академічному році Ад’юнктом П.К. Янковським. Книга віддрукована типолітографією П.Є. Лобанова в Санкт-Перербурзі (шрифт рукописний).

З видань, що продовжуються, збереглися «Записки императорского Санкт-Петербургского минералогического общества» – 6 примірників за 1903, 1904, 1905 (2 частини), 1906, 1907 рр. Більш чисельним (31 примірник) є «Отчетъ о состоянии и деятельности Геологического комитета в … году». Такі звіти збереглися вибірково з 1887 по 1923 р.

Найбільш поширені місця видання, це – Санкт-Петербург (Петроград), Москва. Рідше трапляються книги, видані в Томську, Новосибірську, Баку, П’ятигорську.

Незаперечно цікавою є інформація про типографії, які друкували книги російською мовою. Цей список вміщає досить велику кількість прізвищ книговидавців. Це типографії М.М. Стасюлевича, К.Л. Риккера, А. Якобсона, А.М. Мануйлова, М. Меркушева, Ю.Н. Ерліха, П.П. Сойкіна, І.Д. Ситіна, Р.Г. Шредера, В. Безобразова та ін.; а також типо-літографії К. Біркенфельда, І. Трофимова, І.Н. Кушнерева і К. Викликають інтерес для науковців, дослідників і видання «Печатного двора», типографії «Арор» (Баку); Імператорської Академії Наук, видавництва М. і С. Сабашникових, І. Кнебель, О.Ф. Александрова, «Паровой Скоропечатни» П.О. Яблонського та видання книгопродавця Козьми Шамова.

Серед іноземних видань (1801-1900рр.) переважає література польською та німецькою мовами, далі – французькою, і лише одна книга англійською мовою – видана у Вашингтоні в 1892 році (Merrill G.P. Handbook for the department of geology in the U.S. National Museum. Part 1: Geognosy). В основному висвітлюються питання природничих наук. Унікальним вважається багатотомне видання польською мовою «Rozprawy i sprawozdania z posiedzen». На жаль, збереглося вибірково лише 14 томів – з 1-го по 19-тий (1874-1889 рр.).

Майже третя частина даної групи документів – це видання з геології: Kner R. Leitfadenzum Studium der geologie mit Inbegriff der palaeontologie. – Wien, 1855; Rzut oka na ksztalt powierzchni Galicyi i Bukowiny. – Krakow, 1861 та ін.

Окремої уваги заслуговують книги з мінералогії: Hauy H. Lehrbuch der Mineralogie (1810), Brongniart A. Classification et caracteres mineralogiques des roches homogenes et heterogenes (1827).

Географія місць видань даної групи документів наступна: Краків, Париж, Лейпціг, Відень, Бонн, Лозанна, Берлін, Вашингтон.
Структура посібника складається з основної частини та низки допоміжних покажчиків. В основній частині матеріал розташовується за тематичними рубриками згідно Універсальної десяткової класифікації (Математика; Фізика; Хімія тощо). В рубриці – за хронологією видань, а в межах одного року – за алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи зроблено за наявними в бібліотеці примірниками з урахуванням повної ідентифікації кожного видання та подані згідно чинних держстандартів. Мова бібліографічного опису відповідає мові вихідних відомостей джерел. До опису кожного видання вказується шифр книги, який складається з відповідного індексу Універсальної десяткової класифікації та авторського знаку.

Різноаспектному розкриттю змісту сприяє розгалужений науково-допоміжний пошуковий апарат, який містить покажчики, що значно збагачують видання та підвищують його інформативність:

- іменний (авторів, укладачів, редакторів тощо);

- покажчик друкарень, видавничих організацій та установ, видавців і видавництв;

- покажчик місць видань творів друку.

Для більш ефективного користування допоміжними покажчиками кожному з них передує невеликий вступ, що розкриває принципи побудови каталогу та його особливості.

Покажчик розрахований як на професорсько-викладацький склад, науковців, студентів, так і на всі категорії користувачів, які цікавляться історичним розвитком природничих та технічних наук.

На всіх етапах своєї еволюції дослідження рідкісних і цінних книжок було нерозривно пов’язано з розвитком книгознавчого знання. Завжди це поняття мало відчутний бібліофільський відтінок, подеколи книготорговельний, а останнім часом є перспективним напрямом книгознавчих досліджень у бібліотечній справі.МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ1.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.1 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1874. – 256 c.
2.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.2 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1875. – 193 c.
3.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.3 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1876. – 240 c. : 10 tabl.
4.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.6 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1880. – 273 c. : 13 tabl.
5.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.7 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1880. – 386 c. : 6 tabl.
6.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.8 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1881.  – 299 c. : z 7 tablicami litografowanemi.
7.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.9 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1882. – 319 c. : z 9-ma litografowanemi tabl.
8.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.10 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1883. – 306 с. : 5 tabl.
9.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.11 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1884. – 312 c. : z 10 tabl. litografowanemi.
10.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.13 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1886. – 320 c. : z piecioma tabl.
11.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.14 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1886.  – 348 c. : z 12 tabl. litografowanemi.
12.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.16 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1887. – 397 c. : 8 tabl.
13.

5

R65


Rozprawy i sprawozdania z posiedzen [Текст]. T.XIX / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci.  – Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1889. – 322 c.
14.

5

R65


Rozprawy Akademii Umiejetnosci [Текст]. T.10 : Ogolnego zbioru tom trzydziesty / Wydzial matematyczno-przyrodniczy.  – Krakow : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1896. – 403 c. : z 12-ma tabl. i 22-ma rycinami w tekscie.
15.

5

L72


Lozinski, Walery Ritter Aus der quartaren Vergangenheit Bosniens und der Herzegowina [Текст] / W. R. Lozinski. – Wien : Separatabdruck aus Mitt. d. K.K. Georg, 1904. – 538-558 c. : mit 6 Tafeln und 1 Abbildung im Texte.
16.

5

S74


Sprawozdanie komisji fizjograficznej obejmujace poglad na czynnosci dokonane w ciagu roku 1922 [Текст] : materialy do fizjografii kraju. T. 57 / Polska akademia umiejetnosci.  – Krakow : Sklad glowny w ksiegarniach Gebethnera i Wolffa, 1923. – 170 c. : z trzema tabl. 
17.

5

S74


Sprawozdanie komisji fizjograficznej obejmujace poglad na czynnosci dokonane w ciagu roku 1932 [Текст] : materjaly do fizjografji kraju. T.LXVII. – Krakow : Polska Akademja Umiejetnosci, 1933. – 153 c.
18.

5

S74


Sprawozdanie komisji fizjograficznej obejmujace poglad na czynnosci dokonane w ciagu roku 1933 i 1934 [Текст] : materialy do fizjografii kraju. T. LXVIII/IX. – Krakow : Sklad glowny w ksiegarniach Gebethnera i Wolffa, 1935.  – 176 c. – (Polska akademia umiejetnosci).
19.

5

S74


Sprawozdanie komisji fizjograficznej obejmujace poglad na czynnosci dokonane w ciagu roku 1935 [Текст] : materialy do fizjografii kraju. T. LXX / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Sklad glowny w ksiegarniach Gebethnera i Wolffa, 1936. – 221 c. 20.

5

S74


Sprawozdanie komisji fizjograficznej obejmujace poglad na czynnosci dokonane w ciagu roku 1936 [Текст] : materialy do fizjografii kraju. T. LXXI / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Sklad glowny w ksiegarniach Gebethnera i Wolffa, 1938. – 290 c. 
21.

5

S74


Sprawozdanie komisji fizjograficznej obejmujace poglad na czynnosci dokonane w ciagu roku 1937 [Текст] : materjaly do fizjografji kraju. T.LXXII. – Krakow : Polska Akademja Umiejetnosci, 1939. – 546 c.МАТЕМАТИКА22.

518.22

В31


Вег, Г. Логарифмически-тригонометрическое руководство [Текст] / Г. Вег. – 1-е  изд. – М.; Л.; Новосибирск : Госгортехиздат, 1890. – 569 с.
23.

512.942

Ф87


Френкель, Я. И. Курс векторного исчисления с приложениями к механике [Текст] / Я. И. Френкель. – Л. ; М. : Госиздат., 1925. – 208 с. – (Руководства и научные пособия для высшей школы).
24.

51

С37


Симмондс, Г. Практическая математика [Текст] : пособие при преподавании в индустриально-техн. школах / ред. : Г. Симмондс, Добровольский В.В. ; пер. с англ. Лопшица А.М. – М.; Л. : Госиздат, 1926. – 336 с. – (Руководства и пособия для техникумов).

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа для специальности: 1-21 04 01 «Культурология
123456789 -> Рассказ «Из колена Аввакумова»
123456789 -> Вторая причина это массовое осознание того факта, что культурное развитие отнюдь не совпадает с историческим развитием
123456789 -> Пособие по изучению дисциплины Москва 2007 Рецензент: канд истор. Наук В. И. Хорин. Пименов В. И
123456789 -> Л. И. Карпова история воздухоплавания
123456789 -> Учебная программа для высших учебных заведений по специальности
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

  • Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1804-1945) Бібліографічний покажчик
  • Івано-Франківськ 2011 УДК 016 : (5+62+66) ББК 91.9 : (2+3) У к л а д а ч : Цок Л.В. Відповідальна за випуск: Пилип Я.А.
  • Книга – альфа і омега будь-якого знання, начало начал кожної науки С. Цвейг Від упорядника
  • МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 1.
  • МАТЕМАТИКА 22.